Dokumenty związane z kredytem hipotecznym

Zachęcamy do zapoznania się z raportami finansowymi Banku BPH oraz prezentacjami i transmisjami internetowymi z konferencji, na których omówione zostały wyniki osiągnięte w poszczególnych kwartałach.

Stosowane oznaczenia dokumentów:

(k) kopia (o) oryginał (db) druk banku

Wybierz rodzaj zmiany warunków umowy

Zmiana celu kredytowania

Dokumenty wymagane w odniesieniu do zmiany warunków umowy

Dokument Uwagi
Wniosek o zmianę warunków kredytowania do kredytu hipotecznego. (db) -
Kopia dowodów osobistych Kredytobiorców, a w przypadku ich braku - kopia innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. -
Oświadczenie Wnioskodawcy o zapoznaniu z ryzykiem (zmiana warunków umowy). (db) -

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA/Karta podatkowa

Dokumenty wymagane ze względu na źródło dochodów

Dokument Uwagi
Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami. (k/o)

Kopię lub oryginał należy złożyć po wydaniu przez Bank pozytywnej decyzji kredytowej przed podpisaniem umowy kredytu.

Dostarczenie oryginału wymagane jest jako warunek do wypłaty kredytu gdy Urząd Skarbowy nie potwierdzi zaświadczenia telefonicznie lub faxem.

Wymagane również, gdy działalność gospodarcza została wyrejestrowana w ciągu ostatnich 12 miesięcy (chyba że prowadzenie działalności zostało zawieszone w okresie poprzedzającym ostatnie 12 miesięcy) oraz gdy dochody z działalności nie są uwzględniane w ocenie zdolności kredytowej.

Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z płatnościami. (k/o)

Kopię lub oryginał należy złożyć po wydaniu przez Bank pozytywnej decyzji kredytowej przed podpisaniem umowy kredytu.

Dostarczenie oryginału wymagane jest jako warunek do wypłaty kredytu gdy Urząd Skarbowy nie potwierdzi zaświadczenia telefonicznie lub faxem.

Wymagane również, gdy działalność gospodarcza została wyrejestrowana w ciągu ostatnich 12 miesięcy (chyba że prowadzenie działalności zostało zawieszone w okresie poprzedzającym ostatnie 12 miesięcy) oraz gdy dochody z działalności nie uwzględniane w ocenie zdolności kredytowej.

Dokumenty rejestracyjne (zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, decyzja albo zaświadczenie dotyczące numeru REGON, wypis z KRS, umowa spółki - jeśli dotyczy). (k) KRS ważny jest 3 mies. od daty wystawienia.
Dokumenty wymagane o ile brak jest możliwości weryfikacji ich wersji elektronicznej na stronach:
http://www.stat.gov.pl/regon/
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx
Wyciąg z rachunku bieżącego firmy za ostatnie 3 miesiące. (k) Akceptowane są wyciągi potwierdzone przez bank prowadzący rachunek (zawierające pieczątkę banku i podpis pracownika), wyciągi wydrukowane w obecności osoby przyjmującej wniosek od Kredytobiorcy, zawierające na każdej wydrukowanej stronie adnotację potwierdzającą, że wydruk nastąpił w jej obecności oraz datę i czytelny podpis osoby przyjmującej wniosek (lub pieczątkę imienną i podpis oraz wyciągi wysłane przez bank za pośrednictwem poczty zawierające datę nadania oraz kod paskowy - identyfikator przesyłki.
Dokumenty wymagane również w przypadku, gdy dochody z działalności gospodarczej nie są przyjmowane do oceny zdolności kredytowej.
Wyciąg z konta osobistego Kredytobiorcy na który przekazywane są nadwyżki z tytułu prowadzonej działalności z ostatnich 3 miesięcy. (k) -
Oświadczenie o wysokości przychodu, kosztach i dochodzie za ostatnie 2 lata i wszystkie miesiące roku bieżącego. (k) Dokumenty wymagane również w przypadku, gdy dochody z działalności gospodarczej nie są przyjmowane do oceny zdolności kredytowej.
Decyzja Urzędu Skarbowego ustalająca wysokość miesięcznej stawki podatku na dany rok. (k) -

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA/Ryczałt

Dokumenty wymagane ze względu na źródło dochodów

Dokument Uwagi
Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami. (k/o)

Kopię lub oryginał należy złożyć po wydaniu przez Bank pozytywnej decyzji kredytowej przed podpisaniem umowy kredytu.

Dostarczenie oryginału wymagane jest jako warunek do wypłaty kredytu gdy Urząd Skarbowy nie potwierdzi zaświadczenia telefonicznie lub faxem.

Wymagane również, gdy działalność gospodarcza została wyrejestrowana w ciągu ostatnich 12 miesięcy (chyba że prowadzenie działalności zostało zawieszone w okresie poprzedzającym ostatnie 12 miesięcy) oraz gdy dochody z działalności nie są uwzględniane w ocenie zdolności kredytowej.

Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z płatnościami. (k/o)

Kopię lub oryginał należy złożyć po wydaniu przez Bank pozytywnej decyzji kredytowej przed podpisaniem umowy kredytu.

Dostarczenie oryginału wymagane jest jako warunek do wypłaty kredytu gdy Urząd Skarbowy nie potwierdzi zaświadczenia telefonicznie lub faxem.

Wymagane również, gdy działalność gospodarcza została wyrejestrowana w ciągu ostatnich 12 miesięcy (chyba że prowadzenie działalności zostało zawieszone w okresie poprzedzającym ostatnie 12 miesięcy) oraz gdy dochody z działalności nie uwzględniane w ocenie zdolności kredytowej.

Dokumenty rejestracyjne (zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, decyzja albo zaświadczenie dotyczące numeru REGON, wypis z KRS, umowa spółki - jeśli dotyczy). (k) KRS ważny jest 3 mies. od daty wystawienia.
Dokumenty wymagane o ile brak jest możliwości weryfikacji ich wersji elektronicznej na stronach:
http://www.stat.gov.pl/regon/
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx
Wyciąg z rachunku bieżącego firmy za ostatnie 3 miesiące. (k) Akceptowane są wyciągi potwierdzone przez bank prowadzący rachunek (zawierające pieczątkę banku i podpis pracownika), wyciągi wydrukowane w obecności osoby przyjmującej wniosek od Kredytobiorcy, zawierające na każdej wydrukowanej stronie adnotację potwierdzającą, że wydruk nastąpił w jej obecności oraz datę i czytelny podpis osoby przyjmującej wniosek (lub pieczątkę imienną i podpis oraz wyciągi wysłane przez bank za pośrednictwem poczty zawierające datę nadania oraz kod paskowy - identyfikator przesyłki.
Dokumenty wymagane również w przypadku, gdy dochody z działalności gospodarczej nie są przyjmowane do oceny zdolności kredytowej.
Wyciąg z konta osobistego Kredytobiorcy na który przekazywane są nadwyżki z tytułu prowadzonej działalności z ostatnich 3 miesięcy. (k) -
Oświadczenie o wysokości przychodu, kosztach i dochodzie za ostatnie 2 lata i wszystkie miesiące bieżącego roku. (db) -
Deklaracje PIT za ostatnie 2 lata podatkowe potwierdzone w Urzędzie Skarbowym lub z pocztowym potwierdzeniem nadania lub z potwierdzeniem odbioru deklaracji PIT złożonych przez Internet (UPO - Urzędowe Potwierdzenie Odbioru). (k) -
Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o przychodach za poprzedni rok. (k/o)

Dostarczenie oryginału wymagane jest jako warunek do umowy kredytowej gdy Urząd Skarbowy nie potwierdzi zaświadczenia telefonicznie lub faksem.

Zaświadczenie nie jest wymagane, jeśli dochód z działalności stanowi nie więcej niż 30% dochodu przyjmowanego w ocenie zdolności kredytowej i kredytobiorca przedstawi potwierdzenie zapłaty podatku wynikającego z PIT za poprzedni rok.

Ewidencja przychodów za rozliczone miesiące bieżącego roku. (k) -
Oświadczenie o wysokości przychodu, kosztach i dochodzie za ostatnie 2 lata i wszystkie miesiące bieżącego roku, deklaracje PIT za ostatnie 2 lata podatkowe potwierdzone w Urzędzie Skarbowym lub z pocztowym potwierdzeniem nadania lub z potwierdzeniem odbioru deklaracji PIT złożonych przez Internet (UPO - Urzędowe Potwierdzenie Odbioru). Dokumenty wymagane również w przypadku, gdy dochody z działalności gospodarczej nie są przyjmowane do oceny zdolności kredytowej.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA/Pełna księgowość

Dokumenty wymagane ze względu na źródło dochodów

Dokument Uwagi
Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami. (k/o)

Dopuszcza się zastąpienie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego dowodami wpłaty / przelewów  z tytułu podatku lub przedstawienie historii rachunku za ostatnich 6 m-cy, na których będą uwidocznione przelewy z ww. zobowiązań publiczno-prawnych.
Dokument może zostać dostarczony przed wejściem w życie aneksu.
Oryginał  zaświadczenia wymagany w przypadku braku możliwości potwierdzenia kopii zaświadczenia telefonicznie.
Oryginał należy dostarczyć nie później niż przed wejściem w życie aneksu. Oryginał nie może być wystawiony z datą wcześniejszą niż kopia.

Wymagane również, gdy działalność gospodarcza została wyrejestrowana w ciągu ostatnich 12 miesięcy (chyba że prowadzenie działalności zostało zawieszone w okresie poprzedzającym ostatnie 12 miesięcy).

Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z płatnościami. (k/o)

Dopuszcza się zastąpienie zaświadczenia z ZUS dowodami wpłaty / przelewów  z tytułu płatności składek lub przedstawienie historii rachunku za ostatnich 6 m-cy, na których będą uwidocznione przelewy z ww. zobowiązań publiczno-prawnych.
Oryginał wymagany w przypadku braku możliwości potwierdzenia  kopii zaświadczenia telefonicznie lub za pośrednictwem serwisu internetowego ZUS.
Oryginał należy dostarczyć nie później niż przed wejściem w życie ankesu.
Oryginał nie może być wystawiony z datą wcześniejszą niż kopia.
Akceptowane jest również zaświadczenie w formie wydruku z portalu PUE ZUS. Zaświadczenie wymaga potwierdzenia wystawienia na stronie internetowej ZUS.
Wymagane również, gdy działalność gospodarcza została wyrejestrowana w ciągu ostatnich 12 miesięcy (chyba że prowadzenie działalności zostało zawieszone w okresie poprzedzającym ostatnie 12 miesięcy).

Dokumenty rejestracyjne (zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, decyzja albo zaświadczenie dotyczące numeru REGON, wypis z  KRS, umowa spółki - jeśli dotyczy). (k)

KRS ważny jest 3 mies. od daty wystawienia.

Dokumenty rejestracyjne wymagane jedynie w sytuacji braku możliwości zweryfikowania ich na stronach:
http://www.stat.gov.pl/regon/
https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx

Wyciągi z konta firmy z ostatnich 3 miesięcy, zawierające saldo na koniec każdego miesiąca lub okresu rozliczeniowego. Akceptowane są wyciągi potwierdzone przez bank prowadzący rachunek (zawierające pieczątkę banku i podpis pracownika), wyciągi wysłane przez bank prowadzący rachunek za pośrednictwem poczty zawierające datę nadania oraz kod paskowy – identyfikator przesyłki oraz wyciągi sporządzone przez bank prowadzący rachunek na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U.Nr 140 z 1997 roku, poz.939 z późniejszymi zmianami), wyciągi wydrukowane przez klienta o ile zawierają klauzulę , ze zostały sporządzone na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U.Nr 140 z 1997 roku, poz.939 z późniejszymi zmianami).
Wyciąg z konta osobistego Kredytobiorcy. Akceptowane są wyciągi potwierdzone przez bank prowadzący rachunek (zawierające pieczątkę banku i podpis pracownika), wyciągi wysłane przez bank prowadzący rachunek za pośrednictwem poczty zawierające datę nadania oraz kod paskowy – identyfikator przesyłki oraz wyciągi sporządzone przez bank prowadzący rachunek na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U.Nr 140 z 1997 roku, poz.939 z późniejszymi zmianami), wyciągi wydrukowane przez klienta o ile zawierają klauzulę , ze zostały sporządzone na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U.Nr 140 z 1997 roku, poz.939 z późniejszymi zmianami).
Dokumenty wymagane również w przypadku, gdy dochody z działalności gospodarczej nie są przyjmowane do oceny zdolności kredytowej.
Bilans i Rachunek Zysków i Strat za 2 ostatnie zamknięte (pełne) okresy obrachunkowe (za ostatni rok ostateczny lub wstępny), podpisane przez Klienta zgodnie z reprezentacją, potwierdzone w Urzędzie Skarbowym  lub z pocztowym potwierdzeniem nadania. (k) Uwaga: w przypadku braku wyników ostatniego zakończonego roku obrachunkowego należy przedstawić bilans i rachunek zysków i strat za 11m-cy.
Bilans i Rachunek Zysków i Strat za bieżący okres obrachunkowy (k) W przypadku danych finansowych za okres bieżący za aktualne można przyjąć dane za ostatni zakończony kwartał.
Informacja dodatkowa do Bilansu i Rachunku Zysków i Strat, za ostatni zamknięty (pełny) rok obrachunkowy i bieżący okres. (k)  

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA/Zasady ogólne - uproszczona forma wpłaty zaliczek

Dokumenty wymagane ze względu na źródło dochodów

Dokument Uwagi
Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami. (k/o)

Kopię lub oryginał należy złożyć po wydaniu przez Bank pozytywnej decyzji kredytowej przed podpisaniem umowy kredytu.

Dostarczenie oryginału wymagane jest jako warunek do wypłaty kredytu gdy Urząd Skarbowy nie potwierdzi zaświadczenia telefonicznie lub faxem.

Wymagane również, gdy działalność gospodarcza została wyrejestrowana w ciągu ostatnich 12 miesięcy (chyba że prowadzenie działalności zostało zawieszone w okresie poprzedzającym ostatnie 12 miesięcy) oraz gdy dochody z działalności nie są uwzględniane w ocenie zdolności kredytowej.

Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z płatnościami. (k/o)

Kopię lub oryginał należy złożyć po wydaniu przez Bank pozytywnej decyzji kredytowej przed podpisaniem umowy kredytu.

Dostarczenie oryginału wymagane jest jako warunek do wypłaty kredytu gdy Urząd Skarbowy nie potwierdzi zaświadczenia telefonicznie lub faxem.

Wymagane również, gdy działalność gospodarcza została wyrejestrowana w ciągu ostatnich 12 miesięcy (chyba że prowadzenie działalności zostało zawieszone w okresie poprzedzającym ostatnie 12 miesięcy) oraz gdy dochody z działalności nie uwzględniane w ocenie zdolności kredytowej.

Dokumenty rejestracyjne (zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, decyzja albo zaświadczenie dotyczące numeru REGON, wypis z  KRS, umowa spółki - jeśli dotyczy). (k) KRS ważny jest 3 mies. od daty wystawienia.
Dokumenty wymagane o ile brak jest możliwości weryfikacji ich wersji elektronicznej na stronach:
http://www.stat.gov.pl/regon/
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx
Wyciąg z rachunku bieżącego firmy za ostatnie 3 miesiące. (k) Akceptowane są wyciągi potwierdzone przez bank prowadzący rachunek (zawierające pieczątkę banku i podpis pracownika), wyciągi wydrukowane w obecności osoby przyjmującej wniosek od Kredytobiorcy, zawierające na każdej wydrukowanej stronie adnotację potwierdzającą, że wydruk nastąpił w jej obecności oraz datę i czytelny podpis osoby przyjmującej wniosek (lub pieczątkę imienną i podpis oraz wyciągi wysłane przez bank za pośrednictwem poczty zawierające datę nadania oraz kod paskowy - identyfikator przesyłki.
Dokumenty wymagane również w przypadku, gdy dochody z działalności gospodarczej nie są przyjmowane do oceny zdolności kredytowej.
Wyciąg z konta osobistego Kredytobiorcy na który przekazywane są nadwyżki z tytułu prowadzonej działalności z ostatnich 3 miesięcy. (k) -
Deklaracje PIT za ostatnie 2 lata podatkowe potwierdzone w Urzędzie Skarbowym lub z pocztowym potwierdzeniem nadania lub z potwierdzeniem odbioru deklaracji PIT złożonych przez Internet (UPO - Urzędowe Potwierdzenie Odbioru). (k) Wraz z załącznikiem B.
Zawiadomienie informujące US o wyborze uproszczonej formy wpłacania zaliczek. (k)
Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za poprzedni rok. (k/o) Dostarczenie oryginału wymagane jest jako warunek do umowy kredytowej, gdy Urząd Skarbowy nie potwierdzi zaświadczenia telefonicznie lub faksem.
Dowody wpłaty zaliczek za rozliczone miesiące roku bieżącego lub zaświadczenie/ informacja z Urzędu Skarbowego o wysokości wpłaconych zaliczek na podatek dochodowy w bieżącym roku podatkowym. (k) -
Książka Przychodów i Rozchodów za ostatni miesiąc wraz z zestawieniem przychodów, kosztów i dochodu za poszczególne miesiące bieżącego roku. (k) -
PIT za ubiegły rok - jeśli rozliczony, w przeciwnym wypadku KPiR za grudzień z podsumowaniem, Książka Przychodów i Rozchodów za ostatni miesiąc wraz z zestawieniem przychodów, kosztów i dochodu za poszczególne miesiące bieżącego roku. (k) Dokumenty wymagane również w przypadku, gdy dochody z działalności gospodarczej nie są przyjmowane do oceny zdolności kredytowej.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA/Zasady ogólne

Dokumenty wymagane ze względu na źródło dochodów

Dokument Uwagi
Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami. (k/o)

Kopię lub oryginał należy złożyć po wydaniu przez Bank pozytywnej decyzji kredytowej przed podpisaniem umowy kredytu.

Dostarczenie oryginału wymagane jest jako warunek do wypłaty kredytu gdy Urząd Skarbowy nie potwierdzi zaświadczenia telefonicznie lub faxem.

Wymagane również, gdy działalność gospodarcza została wyrejestrowana w ciągu ostatnich 12 miesięcy (chyba że prowadzenie działalności zostało zawieszone w okresie poprzedzającym ostatnie 12 miesięcy) oraz gdy dochody z działalności nie są uwzględniane w ocenie zdolności kredytowej.

Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z płatnościami. (k/o)

Kopię lub oryginał należy złożyć po wydaniu przez Bank pozytywnej decyzji kredytowej przed podpisaniem umowy kredytu.

Dostarczenie oryginału wymagane jest jako warunek do wypłaty kredytu gdy Urząd Skarbowy nie potwierdzi zaświadczenia telefonicznie lub faxem.

Wymagane również, gdy działalność gospodarcza została wyrejestrowana w ciągu ostatnich 12 miesięcy (chyba że prowadzenie działalności zostało zawieszone w okresie poprzedzającym ostatnie 12 miesięcy) oraz gdy dochody z działalności nie uwzględniane w ocenie zdolności kredytowej.

Dokumenty rejestracyjne (zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, decyzja albo zaświadczenie dotyczące numeru REGON, wypis z  KRS, umowa spółki - jeśli dotyczy). (k) KRS ważny jest 3 mies. od daty wystawienia.
Dokumenty wymagane o ile brak jest możliwości weryfikacji ich wersji elektronicznej na stronach:
http://www.stat.gov.pl/regon/
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx
Wyciąg z rachunku bieżącego firmy za ostatnie 3 miesiące. (k) Akceptowane są wyciągi potwierdzone przez bank prowadzący rachunek (zawierające pieczątkę banku i podpis pracownika), wyciągi wydrukowane w obecności osoby przyjmującej wniosek od Kredytobiorcy, zawierające na każdej wydrukowanej stronie adnotację potwierdzającą, że wydruk nastąpił w jej obecności oraz datę i czytelny podpis osoby przyjmującej wniosek (lub pieczątkę imienną i podpis oraz wyciągi wysłane przez bank za pośrednictwem poczty zawierające datę nadania oraz kod paskowy - identyfikator przesyłki.
Dokumenty wymagane również w przypadku, gdy dochody z działalności gospodarczej nie są przyjmowane do oceny zdolności kredytowej.
Wyciąg z konta osobistego Kredytobiorcy na który przekazywane są nadwyżki z tytułu prowadzonej działalności z ostatnich 3 miesięcy. (k) -
Deklaracje PIT za ostatnie 2 lata podatkowe potwierdzone w Urzędzie Skarbowym lub z pocztowym potwierdzeniem nadania lub z potwierdzeniem odbioru deklaracji PIT złożonych przez Internet (UPO - Urzędowe Potwierdzenie Odbioru). (k) Wraz z załącznikiem B.
Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za poprzedni rok. (k/o) Dostarczenie oryginału wymagane jest jako warunek do umowy kredytowej, gdy Urząd Skarbowy nie potwierdzi zaświadczenia telefonicznie lub faksem.
Dowody wpłaty zaliczek za rozliczone miesiące roku bieżącego lub zaświadczenie/ informacja z Urzędu Skarbowego o wysokości wpłaconych zaliczek na podatek dochodowy w bieżącym roku podatkowym. (k) -
Książka Przychodów i Rozchodów za ostatni miesiąc wraz z zestawieniem przychodów, kosztów i dochodu za poszczególne miesiące bieżącego roku. (k) -
PIT za ubiegły rok - jeśli rozliczony, w przeciwnym wypadku KPiR za grudzień z podsumowaniem, Książka Przychodów i Rozchodów za ostatni miesiąc wraz z zestawieniem przychodów, kosztów i dochodu za poszczególne miesiące bieżącego roku. (k) Dokumenty wymagane również w przypadku, gdy dochody z działalności gospodarczej nie są przyjmowane do oceny zdolności kredytowej.

Dochód z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego

Dokumenty wymagane ze względu na źródło dochodów

Dokument Uwagi
Dokument Uwagi
Zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadaniu gospodarstwa, jego powierzchni, dochodach i nie zaleganiu gospodarstwa rolnego ze zobowiązaniami podatkowymi lub ostatnia decyzja w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości/ rolnego. (k) -
Zaświadczenie o nie zaleganiu ze składkami na rzecz KRUS. (k) -

Dochody Marynarzy

Dokumenty wymagane ze względu na źródło dochodów

Dokument Uwagi
Książeczka żeglarska. (k) -
Kontrakty za ostatnie 12 miesięcy wraz z paskami płacowymi lub zaświadczenie z agencji morskiej o okresach zamustrowań i dochodzie za ostatnie 12 miesięcy. (k) -
Wyciągi z konta lub kont osobistych Kredytobiorcy, na które wpływa wynagrodzenie z ostatnich 3 miesięcy, zawierające saldo na koniec każdego miesiąca lub okresu rozliczeniowego.
W przypadku, gdy w ciągu ostatnich 3 miesięcy Kredytobiorca nie otrzymywał wynagrodzenia ze względu na przerwę przed kolejnym zamustrowaniem wymagane są wyciągi dokumentujące 3 ostatnie wpływy wynagrodzenia. (k)
-

Dochód z wynajmu nieruchomości

Dokumenty wymagane ze względu na źródło dochodów

Dokument Uwagi
Umowy najmu. (k) -
Deklaracje PIT za poprzedni rok, potwierdzone w Urz. Skarbowym lub z pocztowym potwierdzeniem nadania lub z potwierdzeniem odbioru deklaracji PIT złożonych przez Internet (UPO - Urzędowe Potwierdzenie Odbioru). (k) -
Wyciągi z konta lub kont osobistych Kredytobiorcy na które wpływa wynagrodzenie z ostatnich 3 miesięcy, zawierające saldo na koniec każdego miesiąca lub okresu rozliczeniowego. (k) -
Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za poprzedni rok. (k/o) Dostarczenie oryginału wymagane jest jako warunek do umowy kredytowej, gdy Urząd Skarbowy nie potwierdzi zaświadczenia telefonicznie lub faksem.
Pisemna informacja z Urz. Skarbowego o wysokości wpłaconych zaliczek za rozliczone miesiące roku bieżącego. (k) Alternatywnie - dowody wpłat podatku z tytułu w najmu nieruchomości z ostatnich 3 miesięcy.
Zaświadczenie z Urz. Skarbowego o braku zaległości podatkowych.(o) Dokument wymagany jeżeli dochód z wynajmu jest głównym źródłem dochodu, przyjętym do analizy.
Zaświadczenie ze SM/odpis z KW wynajmowanej nieruchomości potwierdzający prawo Kredytobiorcy do wynajmowanej nieruchomości. (k) Wymagane w przypadku braku możliwości weryfikacji elektronicznej księgi wieczystej pod adresem https://ekw.ms.gov.pl/eukw/pdcbdkw.html

Emerytura/renta uzyskiwana poza granicami Polski

Dokumenty wymagane ze względu na źródło dochodów

Dokument Uwagi
Zaświadczenie/ dokument potwierdzającego przyznanie emerytury/renty, stały charakter tego świadczenia oraz jego wysokość. (k) Dokument w języku innym niż angielski wymaga tłumaczenia przysięgłego.
Wyciągi z rachunku, na który wpływa emerytura/renta za ostatnie 3 miesiące. (k) -

Renta

Dokumenty wymagane ze względu na źródło dochodów

Dokument Uwagi
Decyzja o przyznaniu renty lub legitymacja rencisty, potwierdzające stały charakter renty. (k) -
Ostatnia decyzja o waloryzacji renty lub zaświadczenie z ZUS o aktualnej wysokości świadczenia. (k) -

Emerytura

Dokumenty wymagane ze względu na źródło dochodów

Dokument Uwagi
Ostatnia decyzja o waloryzacji emerytury lub zaświadczenie z ZUS o aktualnej wysokości świadczenia. (k) -

Umowa zlecenie/ umowa o dzieło

Dokumenty wymagane ze względu na źródło dochodów

PIT za poprzedni rok podatkowy, potwierdzony w Urzędzie Skarbowym lub z pocztowym potwierdzeniem nadania lub z potwierdzeniem odbioru deklaracji PIT złożonych przez Internet (UPO - Urzędowe Potwierdzenie Odbioru)PIT za poprzedni rok podatkowy, potwierdzony w Urzędzie Skarbowym lub z pocztowym potwierdzeniem nadania lub z potwierdzeniem odbioru deklaracji PIT złożonych przez Internet (UPO - Urzędowe Potwierdzenie Odbioru)Dokument Uwagi
Aktualnie obowiązujące umowy oraz umowy zrealizowane w bieżącym roku podatkowym. (k) -
Rachunki za wykonane usługi lub zestawienie wypłaconych kwot sporządzone i podpisane przez zleceniodawcę. (k) -
Wyciągi z konta lub kont osobistych Kredytobiorcy na które wpływają dochody z ostatnich 3 miesięcy, zawierające saldo na koniec każdego miesiąca lub okresu rozliczeniowego. (k) Akceptowane są wyciągi potwierdzone przez bank prowadzący rachunek (zawierające pieczątkę banku i podpis pracownika), wyciągi wysłane przez bank prowadzący rachunek za pośrednictwem poczty zawierające datę nadania oraz kod paskowy – identyfikator przesyłki oraz wyciągi sporządzone przez bank prowadzący rachunek na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U.Nr 140 z 1997 roku, poz.939 z późniejszymi zmianami), wyciągi wydrukowane przez klienta o ile zawierają klauzulę , ze zostały sporządzone na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U.Nr 140 z 1997 roku, poz.939 z późniejszymi zmianami).
PIT za poprzedni rok podatkowy, potwierdzony w Urzędzie Skarbowym lub z pocztowym potwierdzeniem nadania lub z potwierdzeniem odbioru deklaracji PIT złożonych przez Internet (UPO - Urzędowe Potwierdzenie Odbioru). (k) -

Umowa o pracę

Dokumenty wymagane ze względu na źródło dochodów

Dokument Uwagi
Zaświadczenie o zatrudnieniu wraz z upoważnieniem do weryfikacji zatrudnienia. (db)  -
Oświadczenie pracodawcy, iż zatrudnienie będzie kontynuowane. (o) W przypadku zatrudnienia na umowę o pracę zawartej na czas określony, której termin wygaśnięcia upływa wcześniej niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku o zmianę warunków kredytowania.
Świadectwo pracy. (k) Wymagane, jeśli zatrudnienie u obecnego pracodawcy jest krótsze niż 12 miesięcy.
Pozwolenie na pracę na okres co najmniej 3 kolejnych lat lub zezwolenie na pobyt czasowy lub stały. (k) W przypadku Cudzoziemców oraz Polaków pracujących za granicą, w przypadku których uzyskanie pozwolenia na pracę jest wymagane przepisami prawa.
Zezwolenie na pobyt czasowy lub stały dotyczy Kredytobiorców, którzy złożyli wniosek o ww. zezwolenie po dniu 1 maja 2014 r. (w związku ze zmianą ustawy o cudzoziemcach z dnia 30 grudnia 2013).
Oświadczenie pracodawcy, że zamierza kontynuować zatrudnienie Kredytobiorcy co najmniej  przez okres 3 kolejnych lat. (k) Nie dotyczy obywateli państw należących do UE/ EOG pracujących na terenie kraju należącego do UE/ EOG oraz sytuacji, w których wymagane jest pozwolenie na pracę lub w sytuacji, gdy umowa o pracę została zawarta na czas nieokreślony. Przedstawienie dokumentu wymagane jest najpóźniej przed podpisaniem Umowy Kredytu.
Wyciągi z rachunku na który wpływa wynagrodzenie (k) W przypadku dochodów uzyskiwanych w kraju za  ostatnich 3 miesięcy .
W przypadku  dochodów uzyskiwanych za granicą za ostatnie 6 miesięcy lub potwierdzenie realizacji czeków zagranicznych wystawionych przez pracodawcę za ostatnie 6 miesięcy. 
Akceptowane są wyciągi potwierdzone przez bank prowadzący rachunek (zawierające pieczątkę banku i podpis pracownika), wyciągi wysłane przez bank prowadzący rachunek za pośrednictwem poczty zawierające datę nadania oraz kod paskowy – identyfikator przesyłki oraz wyciągi sporządzone przez bank prowadzący rachunek na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U.Nr 140 z 1997 roku, poz.939 z późniejszymi zmianami), wyciągi wydrukowane przez klienta o ile zawierają klauzulę , ze zostały sporządzone na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U.Nr 140 z 1997 roku, poz.939 z późniejszymi zmianami).

Cel dowolny

Dokumenty wymagane ze względu na cel kredytu

Dokument Uwagi
Nie wymagane dodatkowe dokumenty dotyczące celu kredytu

Refinansowanie udokumentowanych nakładów własnych poniesionych na cele opisane wyżej

Dokumenty wymagane ze względu na cel kredytu

Dokument Uwagi
Dokument potwierdzający poniesione wydatki. (k/o) Np. akt notarialny nabycia nieruchomości, faktury.

Spłata zobowiązań wobec instytucji finansowych

Dokumenty wymagane ze względu na cel kredytu

Dokument Uwagi
Umowa kredytu lub Opinia Bankowa o kredycie. (k)

Dotyczy kredytu/ pożyczki zabezpieczonej hipotecznie.

Opinia Bankowa powinna zawierać wszystkie podstawowe informacje dotyczące parametrów kredytu (tj. w szczególności: kwota, waluta, okres kredytowania, prowizje i opłaty związane z wcześniejszą spłatą kredytu, aktualne saldo zadłużenia, oprocentowanie) oraz zabezpieczenia kredytu (w szczególności dane dotyczące nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie).

Umowy kredytowe. (k) Wymagane w przypadku zaciągania kredytu przeznaczonego na spłatę zobowiązań finansowych.
Zaświadczenie banku wierzyciela zawierające informacje o kwocie kredytu/pożyczki zabezpieczonej hipotecznie pozostałej do spłaty i nr rachunku na który należy spłacić wierzytelność. (db/o) Dokument wymagany jako warunek do umowy.
Bank akceptuje zaświadczenie wystawione na druku Banku lub druku wierzyciela hipotecznego o ile zawiera wszystkie wymagane przez Bank informacje.
Zaświadczenie banku wierzyciela zawierające informacje o nr rachunku na który należy spłacić wierzytelność. (db/o) 1) Dokument wymagany jako warunek do wypłaty Kredytu w sytuacji gdy dostarczona dokumentacja nie potwierdza rachunku do spłaty lub wynika z niej, że spłata następuje za pośrednictwem rachunku ROR.
Dotyczy spłaty zobowiązań z wyjątkiem kredytów/pożyczek zabezpieczonych hipotecznie limitów/ kart kredytowych. Bank akceptuje zaświadczenie wystawione na druku Banku lub druku wierzyciela o ile zawiera wszystkie wymagane przez Bank informacje tj:
2) w przypadku prowadzenia przez bank-wierzyciela rachunków technicznych do spłaty - wskazanie dokładnego nr rachunku z informacją, iż jest to rachunek techniczny do całkowitej spłaty zobowiązania, do którego Kredytobiorca nie posiada dostępu (nie może zlecać wobec tych środków innych dyspozycji poza spłatą zobowiązania)
3) w przypadku nie posiadania przez banki rachunków technicznych do spłaty - wskazanie dokładnego nr rachunku z informacją, że dla zobowiązania nie jest prowadzony rachunek techniczny, a całkowita spłata dokonywana jest za pośrednictwem wskazanego na zaświadczeniu rachunku.
Wyciąg z rachunków kart kredytowych za ostatni miesiąc. (k) Akceptowane są wyciągi potwierdzone przez bank prowadzący rachunek (zawierające pieczątkę banku i podpis pracownika), wyciągi wydrukowane w obecności osoby przyjmującej wniosek od Kredytobiorcy, zawierające na każdej wydrukowanej stronie adnotację potwierdzającą, że wydruk nastąpił w jej obecności oraz datę i czytelny podpis osoby przyjmującej wniosek (lub pieczątkę imienną i podpis), wyciągi wysłane przez bank za pośrednictwem poczty zawierające datę nadania oraz kod paskowy - identyfikator przesyłki oraz wyciągi opatrzone klauzulą z powołaniem na art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U.Nr 140 z 1997 roku, poz.939 z późniejszymi zmianami).
Wyciąg wymagany jedynie w przypadku konsolidacji zobowiązań z tytułu karty kredytowej.
Potwierdzenie wniesienia lub posiadania wkładu własnego niezbędnego do zamknięcia transakcji. (k) W przypadku, gdy jest wymagane udokumentowanie wkładu własnego.
Opinia bankowa dotycząca refinansowanego kredytu hipotecznego. (k) Dokument nie jest wymagany gdy zobowiązanie ujawnione jest w Biurze Informacji Kredytowej.
Załącznik nr 1 - Zobowiązania Wnioskodawców spłacane kredytem hipotecznym Banku BPH S.A. -

Wykup nieruchomości od gminy/ Agencji Mienia Wojskowego

Dokumenty wymagane ze względu na cel kredytu

Dokument Uwagi
Protokół rokowań. (k) Wydany przez aktualnego właściciela.
Potwierdzenie wniesienia lub posiadania wkładu własnego niezbędnego do zamknięcia transakcji. (k) W przypadku, gdy jest wymagane udokumentowanie wkładu własnego.

Adaptacja pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne (np. przekształcenie poddasza nieużytkowego w Domu jednorodzinnym w pomieszczenia mieszkalne)

Dokumenty wymagane ze względu na cel kredytu

Dokument Uwagi
Zezwolenie z Wydziału Architektury Urzędu Miasta lub Gminy na adaptację nieruchomości na cele mieszkalne. (k) -
Uchwała wspólnoty mieszkaniowej w formie aktu notarialnego (w której wyrażona zostanie zgoda na zmianę udziałów w nieruchomości wspólnej w związku z adaptowanym pomieszczeniem). (k) Dotyczy nieruchomości zarządzanych przez wspólnotę mieszkaniową.
Specyfikacja materiałów, robót i cen. (db) Na druku bankowym.
Projekt adaptacyjny. (k) -
Potwierdzenie wniesienia lub posiadania wkładu własnego niezbędnego do zamknięcia transakcji. (k) W przypadku, gdy jest wymagane udokumentowanie wkładu własnego.

Budowa lub rozbudowa Domu jednorodzinnego

Dokumenty wymagane ze względu na cel kredytu

Dokument Uwagi
Pozwolenie na budowę. (k) Wymagana pieczątka właściwego Urzędu zawierająca treść "decyzja jest ostateczna" lub "decyzja jest prawomocna" W sytuacji udzielania Kredytu na zakup działki i budowę na niej, dokument ten może być dostarczony przed wypłatą transzy przeznaczonej na budowę.
Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Warunki Zabudowy dla przedmiotowej działki lub innego dokumentu jednoznacznie potwierdzającego aktualne przeznaczenie gruntu na cele mieszkaniowe. (k) W sytuacji udzielania Kredytu na zakup działki i budowę na niej.
Dokument potwierdzający prawa do nieruchomości, na której realizowana jest/ będzie inwestycja. (k) Dokument wymagany w przypadku budowy/ rozbudowy Domu jednorodzinnego.
W sytuacji udzielania Kredytu na zakup działki i budowę na niej, Dokument potwierdzający prawa do nieruchomości może zostać dostarczony przed wypłatą transzy przeznaczonej na zakup.
Projekt techniczny będący załącznikiem do pozwolenia na budowę dotyczący części architektonicznej, składający się z: opisu technicznego, rzutów wszystkich kondygnacji, rysunków elewacji, przekrojów pionowych oraz projektu zagospodarowania działki w formie mapy. (k) Dotyczy budowy i rozbudowy obiektu budowlanego na prowadzenie, której wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę.
Dziennik Budowy. (k)

Dotyczy wypełnionych stron dziennika budowy.

Dokument wymagany zawsze, gdy budowa jest rozpoczęta.

Dostarczenie Dziennika Budowy jest konieczne do analizy wniosku, gdy pozwolenie na budowę jest starsze niż 3 lata. W pozostałych przypadkach Dziennik Budowy jest wymagany, jako warunek do umowy.

W sytuacji udzielania Kredytu na zakup działki i budowę na niej, dokument ten może być dostarczony przed wypłatą transzy przeznaczonej na budowę.

Specyfikacja materiałów, robót i cen. (db) -
Potwierdzenie wniesienia lub posiadania wkładu własnego niezbędnego do zamknięcia transakcji. (k) W przypadku, gdy jest wymagane udokumentowanie wkładu własnego.

Remont/ wykończenie Domu jednorodzinnego/ Lokalu mieszkalnego

Dokumenty wymagane ze względu na cel kredytu

Dokument Uwagi
Specyfikacja materiałów, robót i cen. (db) Na druku bankowym.
Dokument potwierdzający Prawa do nieruchomości na której realizowana jest/ będzie inwestycja. (k) Np. akt notarialny nabycia/umowa przedwstępna, zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej potwierdzające, że Kredytobiorcy przysługuje spółdzielcze-własnościowe/ lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, umowa najmu zawarta z TBS.
Potwierdzenie wniesienia lub posiadania wkładu własnego niezbędnego do zamknięcia transakcji. (k) W przypadku, gdy jest wymagane udokumentowanie wkładu własnego.

Zakup Lokalu mieszkalnego/ Domu jednorodzinnego na rynku pierwotnym od Dewelopera lub Spółdzielni Mieszkaniowej

Dokumenty wymagane ze względu na cel kredytu

Dokument Uwagi
Umowa o wybudowanie Domu jednorodzinnego albo Lokalu mieszkalnego. (k) Wraz ze standardem wykończenia, sposobem finansowania inwestycji, terminem zakończenia budowy oraz terminem przeniesienia prawa do nieruchomości. W przypadku umów z deweloperem zawartych po 29 kwietnia 2012 r. co do zasady wymagana jest umowa w formie aktu notarialnego wraz z załącznikami (w szczególności z prospektem informacyjnym). Forma aktu notarialnego oraz prospekt informacyjny nie są wymagane gdy zgodnie z przepisami prawa (w szczególności Ustawy z dn. 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego) dla ważności danej umowy wystarczające jest zachowanie zwykłej formy pisemnej. Akceptowane jest dostarczenie ww. umowy w formie aktu notarialnego przed wypłatą kredytu.
Dokumenty dotyczące reprezentacji Dewelopera/ Spółdzielni Mieszkaniowej, pozwalające zweryfikować czy osoby, które podpisały umowę przedwstępną w imieniu Dewelopera/ Spółdzielni Mieszkaniowej są do tego umocowane. (k) -
Pozwolenie na budowę. (k) -
Potwierdzenie wniesienia lub posiadania wkładu własnego niezbędnego do zamknięcia transakcji. (k) W przypadku, gdy jest wymagane udokumentowanie wkładu własnego.

Zakup Lokalu mieszkalnego/ Domu jednorodzinnego/ działki gruntu na rynku wtórnym

Dokumenty wymagane ze względu na cel kredytu

Dokument Uwagi
Umowa przedwstępna nabycia nieruchomości. (k) -
Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego potwierdzający przeznaczenie działki na cele budowlane, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania Decyzja o Warunkach Zabudowy. (k) Dotyczy nabycia działki gruntu.
Potwierdzenie wniesienia lub posiadania wkładu własnego niezbędnego do zamknięcia transakcji. (k) W przypadku, gdy jest wymagane udokumentowanie wkładu własnego (np.: część inwestycji jest finansowana ze środków Klienta).

Strona internetowa Banku BPH wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje w polityce prywatności i plików cookies więcej o polityce prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close