Jesteś w trudnej sytuacji finansowej?

Informacje dla Klientów Banku BPH o zmianach w Fundusz Wsparcia Kredytobiorców na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom znajdują się w zakładce Fundusz Wsparcia Kredytobiorców.

Jeśli masz problem ze spłatą kredytów, nie unikaj go lecz jak najszybciej zwróć się do banku, który pomoże Tobie w znalezieniu satysfakcjonującego obie strony rozwiązania:

 • działaj jak tylko dowiesz się o problemie - nie zwlekaj!
 • nie zaciągaj kolejnych zobowiązań na spłatę poprzednich - to zły pomysł,
 • nie unikaj kontaktu z bankiem,
 • dotrzymuj ustalonych terminów,
 • opisz swój problem,
 • przygotuj się do rozmowy na temat Twoich wydatków i dochodów,
 • realnie przedstaw swoje możliwości w zakresie spłaty zobowiązania,
 • nie ukrywaj dochodów i dodatkowych możliwości ich uzyskania, rzetelnie wskaż trudności - pamiętaj że wspólnymi celem (Twoim i banku) jest uzgodnienie możliwego do realizacji rozwiązania w zakresie spłaty zobowiązania,
 • pytaj o możliwość pomocy / restrukturyzacji.

Wniosek o restrukturyzację (TUTAJ).

 

Pamiętaj, iż nawet w momencie wystawienia przez bank ostatecznego wezwania do zapłaty, bank wskazuje w nim możliwość złożenia wniosku o restrukturyzację w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, zgodnie z artykułem 75c Ustawy Prawo Bankowe. W przypadku braku możliwości realizacji wniosku zgodnie z Twoimi oczekiwaniami klienta, bank niezwłocznie przekaże w formie pisemnej szczegółowe wyjaśnienia dotyczące przyczyny odmowy udzielenia restrukturyzacji.

Jeśli jesteś w trudnej sytuacji finansowej, nie zwlekaj lecz skontaktuj się z dedykowanym zespołem wsparcia Klienta aby porozmawiać o rozwiązaniach jakie możemy zaproponować Klientom z trudnościami w spłacie kredytu.

Infolinia dla Klientów Banku +48 58 308 58 46 (pn. – pt. 8.00-16.00), koszt połączenia wg taryfy operatora - jesteśmy by Tobie pomóc.

 

Pamiętaj także, że Instancją odwoławczą w przypadku różnicy stanowisk banku i klienta jest Rzecznik Klientów, który służy wsparciem w kontaktach z bankiem i w rozwiązywaniu ewentualnych kwestii spornych.

Kontaktując się z Infolinią Banku otrzymasz kompleksowe informacje dotyczące możliwości wprowadzenia zmian na umowach, powodujących czasowe lub stałe obniżenie miesięcznych płatności.

 

Pracownik zespołu wsparcia klienta przeanalizuje stan Twoich zobowiązań, poinformuje o ewentualnych możliwych do wprowadzenia modyfikacji warunków umów oraz doradzi optymalne rozwiązanie.

Aby zawnioskować o zmianę postanowień umowy należy skontaktować się z bankiem poprzez jeden z niżej wymienionych kanałów kontaktu:

 1. telefonicznie:
  Infolinia dla Klientów Banku +48 58 308 58 46 (pn. – pt. 8.00-16.00), koszt połączenia wg taryfy operatora.
 2. mailem: KontaktBPH@ge.com
 3. pocztą: Bank BPH SA, Cypriana Kamila Norwida 1, 80-280 Gdańsk

 

 

Udzielenie pomocy restrukturyzacyjnej każdorazowo poprzedzone jest analizą sytuacji finansowej klienta, w szczególności w zakresie zdolności kredytowej, przyczyn trudności finansowych i przewidywanego okresu ich trwania. W związku z tym, podczas rozmowy proszę przygotuj się na pytania dotyczące Twojej sytuacji życiowej oraz aktualnej sytuacji ekonomiczno-finansowej (np. wysokości otrzymywanych dochodów oraz źródeł wszystkich otrzymywanych dochodów, wysokości wszystkich miesięcznych zobowiązań bankowych i pozabankowych, liczby osób na utrzymaniu itp.). Pamiętaj również, iż bank może wymagać przedstawienia dokumentów potwierdzających przekazane mu informacje.

 

Przypominamy również, iż nawet w momencie wystawienia przez bank ostatecznego wezwania do zapłaty, bank wskazuje w nim możliwość złożenia wniosku o restrukturyzację w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, zgodnie z artykułem 75c Ustawy Prawo Bankowe.

 

W przypadku braku możliwości realizacji wniosku zgodnie z Twoimi oczekiwaniami klienta, bank niezwłocznie przekaże w formie pisemnej szczegółowe wyjaśnienia dotyczące przyczyny odmowy udzielenia restrukturyzacji .

Informacje ogólne:

Na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy ( Dz.U. 2015 poz. 1925 z późniejszymi zmianami), został utworzony Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK).

FWK został utworzony z myślą o osobach fizycznych, które ze względu na trudną sytuację finansową nie są w stanie regularnie spłacać zaciągniętego kredytu mieszkaniowego. Zgodnie z Ustawą, kredytobiorcy może zostać przyznane zwrotne wsparcie (Wsparcie) lub pożyczka na spłatę zadłużenia (Pożyczka) wypłacane z FWK, za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).

 

 

Wsparcie polega na przekazywaniu przez BGK, w ratach miesięcznych, kwoty środków pieniężnych z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań kredytobiorcy z tytułu kredytu mieszkaniowego. Wysokość Wsparcia oraz terminy jego przekazywania, określa umowa o udzieleniu Wsparcia, zawarta pomiędzy kredytodawcą (Bankiem) a kredytobiorcą. Maksymalny okres, na który może zostać przyznane Wsparcie, to okres 40 miesięcy. Wysokość Wsparcia określa się w złotych jako równowartość przewidywanych 40 miesięcznych rat kapitałowych i odsetkowych kredytu mieszkaniowego. Kwota przyznanego miesięcznego Wsparcia nie może być wyższa niż 3.000,00 zł. W przypadku gdy kwota raty kredytu mieszkaniowego przekracza kwotę wypłaconego Wsparcia, kredytobiorca jest zobowiązany do spłaty różnicy pomiędzy wartością raty kredytu a wysokością raty Wsparcia.

 

 

Pożyczka udzielana jest w przypadku sprzedaży kredytowanej nieruchomości, gdy kwota uzyskana ze sprzedaży nie pokryła całości zobowiązania. Maksymalna kwota Pożyczki wynosi 120.000,00 zł. Kwota z tytułu udzielonej Pożyczki przekazywana jest na rachunek kredytodawcy (Banku).

 

 

Promesa udzielana jest przed sprzedażą kredytowanej nieruchomości, w przypadku, w którym kwota, jaka ma być uzyskana ze sprzedaży, nie pokryłaby całego zobowiązania z tytułu kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na jej zakup. Warunkiem ubiegania się o udzielenie Promesy jest zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży kredytowanej nieruchomości.

 

 

Kto może liczyć na pomoc udzielaną przez FWK ?

 

O przyznanie Wsparcia lub Pożyczki mogą ubiegać się kredytobiorcy, spłacający kredyt mieszkaniowy, zaciągnięty na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych którzy spełnili jeden z następujących warunków:

 • w dniu złożenia wniosku co najmniej jeden z kredytobiorców posiada status bezrobotnego, lub
 • wartość wskaźnika RdD (stosunek raty do dochodu) przekracza 40%, lub
 • miesięczny dochód gospodarstwa domowego pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego nie przekracza:
  • dla rodzin –  iloczynu dwuipółkrotności kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zwaloryzowanej zgodnie z przepisami tej ustawy (aktualnie wynoszącej  600 zł) i liczby członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy, 
   Przykład dla rodziny 3 osobowej: 2,5 x 600 zł x 3 osoby = 4500 zł;
  • dla osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe –  dwuipółkrotność kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zwaloryzowanej zgodnie z przepisami tej ustawy (aktualnie wynoszącej 776 zł).

Przykład dla osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe: 2,5 x 776 zł = 1 940 zł.

 

Jak złożyć wniosek?

Kredytobiorca może złożyć wniosek w następujący sposób:

 • przesłanie oryginału kompletnego i podpisanego wniosku przez wszystkich kredytobiorców, na adres Bank BPH SA, ul. Cypriana Kamila Norwida 1,
  80-280 Gdańsk
  lub
 • wysłanie skanu kompletnego i podpisanego wniosku przez wnioskującego wraz z oświadczeniem, że wnioskujący składa go za zgodą współkredytobiorców na adres e-mail KontaktBPH@ge.com z adresu e-mail zarejestrowanego w Banku. W tytule maila prosimy wpisać kod „FWK” lub
 • załączenie skanu kompletnego i podpisanego wniosku przez wnioskującego wraz z oświadczeniem, że wnioskujący składa go za zgodą współkredytobiorców poprzez System Bankowości Internetowej. W systemie bankowości internetowej, należy:
  • Zalogować się do systemu bankowości internetowej (TUTAJ)
  • Wybrać „Napisz nową wiadomość”
  • Wybrać kategorię „Inne” a następnie właściwy wniosek:
 • Wniosek o wsparcie z FWK,
 • Wniosek o pożyczkę z FWK,
 • Wniosek o promesę z FWK.

 

Wsparcie lub Pożyczka nie mogą być przyznane, jeśli:

 • umowa kredytu została zawarta w innym celu niż zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych;
 • utrata zatrudnienia nastąpiła w wyniku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez kredytobiorcę lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w trybie art. 52 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 i 1043);
 • umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana przed złożeniem wniosku;
 • w dniu złożenia wniosku o Wsparcie lub Pożyczkę kredytobiorca:
  • jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego lub był nim w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku;
  • posiada inne spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie prawo w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku;
  • posiada inne roszczenie o przeniesienie na niego prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie roszczenie w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

 

Wsparcie nie może być przyznane, jeśli:

 • Wsparcie nie może być przyznane, jeżeli jeden z kredytobiorców uzyskał wsparcie na zasadach określonych w ustawie, chyba że wsparcie nie jest już udzielane, a okres udzielonego wsparcia nie przekroczył 39 miesięcy. W takim przypadku łączny okres wsparcia przyznanego kredytobiorcom na spłatę kredytu mieszkaniowego nie może przekroczyć 40 miesięcy;
 • na dzień rozpatrywania wniosku o Wsparcie trwają czynności egzekucyjne z nieruchomości stanowiącej przedmiot kredytowania;
 • zostało wydanie przez sąd wykonalne postanowienie o zabezpieczeniu roszczeń Kredytobiorcy w postępowaniu sądowym polegającym na zawieszeniu spłaty rat Kredytu mieszkaniowego lub wydaniu przez sąd prawomocnego wyroku stwierdzającego nieważność umowy Kredytu mieszkaniowego;
 • za okres, w którym co najmniej jednego z kredytobiorców przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy.

 

 

Pożyczka lub Promesa nie mogą być przyznane,  jeśli:

 • nieruchomość została zbyta na rzecz osoby będącej w bliskim stosunku lub pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym.

 

 

Odmowa przyznania Wsparcia lub Pożyczki:

W przypadku decyzji negatywnej, Wnioskodawca może wystąpić do Rady Funduszu za pośrednictwem Banku, o dodatkową weryfikację wniosku, w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnej informacji o negatywnej weryfikacji wniosku..

 

 

Wstrzymanie wypłaty Wsparcia następuje w momencie: 

1)      powzięciu informacji od Kredytobiorcy o:

 1.  utracie statusu bezrobotnego przez wszystkich Kredytobiorców jeżeli Wsparcie udzielone zostało na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 Ustawy;
 2. zbyciu przedmiotu kredytowania (Obowiązek powiadomienia o zbyciu przedmiotu kredytowania dotyczy całego okresu obowiązywania Umowy o udzieleniu wsparcia);
 3. zwiększeniu miesięcznych Dochodów lub obniżeniu miesięcznej Raty kredytu mieszkaniowego prowadzących do niespełnienia przesłanki udzielenia Wsparcia określonej w art. 3 ust. 1 pkt 2 Ustawy, jeżeli była to przesłanka udzielania Wsparcia,
 4.  podjęciu czynności egzekucyjnych z przedmiotu kredytowania;
 5. zwiększeniu miesięcznych Dochodów bądź zmniejszeniu liczby członków Gospodarstwa domowego Kredytobiorcy prowadzących do niespełnienia przesłanki udzielania Wsparcia określonej w art. 3 ust. 1 pkt 3 Ustawy, jeżeli była to przesłanka udzielania Wsparcia;

2)      wypowiedzeniu umowy Kredytu mieszkaniowego;

3)      dokonanej spłacie Kredytu mieszkaniowego;

4)      rezygnacji przez Kredytobiorcę z wypłaty dalszych rat Wsparcia;

5)      wydaniu przez sąd wykonalnego postanowienia o zabezpieczeniu roszczeń Kredytobiorcy w postępowaniu sądowym polegającym na zawieszeniu spłaty rat Kredytu mieszkaniowego lub wydaniu przez sąd prawomocnego wyroku stwierdzającego nieważność umowy Kredytu mieszkaniowego;

6)      innych okolicznościach powodujących wstrzymanie wypłaty Wsparcia.

 

 

Zwrot Wsparcia lub Pożyczki na spłatę zadłużenia:

Zwrot Wsparcia, Pożyczki lub Promesy na spłatę zadłużenia rozpoczyna się w miesiącu następującym po miesiącu, w którym upłynęły 2 lata od wypłaty ostatniej raty Wsparcia lub Pożyczki na spłatę zadłużenia i jest dokonywany w 200 równych, nieoprocentowanych miesięcznych ratach, płatnych na rachunek kredytodawcy. W przypadku gdy kredytobiorca, bez opóźnienia w spłacie, dokona spłaty 134 rat lub ich równowartości, pozostała część rat zwrotu Wsparcia będzie podlegać umorzeniu.

 

 

Zmiany warunków wypłaty wsparcia – nowelizacja ustawy:

Kredytobiorcy, którym już udzielono wsparcia w ramach FWK są uprawnieni do złożenia wniosków o zmianę warunków udzielonego wsparcia na warunki wynikające z przepisów znowelizowanej ustawy w 2024 r.

 1. Kredytobiorcy, którzy posiadają czynną umowę o udzielenie wsparcia będącą w trakcie wypłaty, a którzy chcieliby skorzystać z nowych warunków wsparcia, powinni złożyć wniosek udostępniony przez kredytodawcę.
 2. Kredytobiorcy, którzy posiadają umowę o udzielenie wsparcia będącą już w trakcie spłaty wsparcia lub w okresie karencji, a chcieliby skorzystać z możliwości zwrotu wsparcia w 200 ratach, co również w konsekwencji wpływać będzie na warunki umorzenia ustawowego, wówczas powinni złożyć u kredytodawcy wniosek o zmianę warunków spłaty. W celu uzyskaniu wniosku kredytobiorca powinien skontaktować się z Bankiem.

Jak bank wspiera kredytobiorców spłacających kredyty we franku szwajcarskim?

 

Decyzją Zarządu Banku z dnia 26 czerwca 2018 roku, do odwołania przedłużone zostało obowiązywanie rozwiązań pomocowych dla kredytobiorców, którzy spłacają kredyty denominowane lub indeksowane kursem CHF.

Należą do nich:

 1. Uwzględnianie, w terminach i na zasadach opisanych w umowach kredytowych, ujemnej wartości indeksu LIBOR przy ustalaniu aktualnej wysokości oprocentowania kredytów. Stanowisko to obowiązuje bezterminowo.
 2. Obniżenie spreadu walutowego do poziomu maksymalnie 2,53% (przed umocnieniem kursu franka szwajcarskiego w styczniu 2015 roku wartość spreadu wynosiła 6,4%).
 3. Zgodnie z zapisami umów kredytowych, w Banku BPH możliwość wnioskowania o 1-miesięczne wakacje kredytowe lub 3-miesięczne w przypadku urodzenia bądź adopcji dziecka.
 4. Stosowanie elastycznych zasad restrukturyzacji kredytów umożliwiających zawieszenie wymagalności części/całości raty lub wydłużenie okresu kredytowania. Zastosowanie konkretnego narzędzia było i jest uzależnione od oceny potrzeb i możliwości kredytobiorców zgodnie z zasadami odpowiedzialnej bankowości. Po umocnieniu się kursu franka szwajcarskiego Bank BPH podjął decyzję o zwolnieniu klientów z opłat za narzędzia restrukturyzacyjne (w tym za wprowadzenie aneksów do umów).
 5. Brak wymagania dodatkowych zabezpieczeń ani ubezpieczenia kredytu od kredytobiorców terminowo spłacających raty.
 6. Przewalutowanie kredytu na PLN po średnim kursie NBP (bez dodatkowych kosztów).
 7. Możliwość wnioskowania o zmianę zabezpieczenia kredytu walutowego na nowych zasadach (PDF) »

W celu uzyskania szczegółowych informacji o powyższych rozwiązaniach prosimy o kontakt z infolinią Banku,
pod nr tel. 801 889 889 lub 58 300 75 00.

Strona internetowa Banku BPH wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje w polityce prywatności i plików cookies więcej o polityce prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close