RODO – klauzula informacyjna dla KontrahentówZgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, Bank BPH S.A. informuje,


osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby reprezentujące kontrahentów będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, pełnomocników (w tym osób do kontaktu/realizacji umowy/zamówienia), których dane zostały udostępnione Bankowi BPH S.A w związku z zawarciem umowy/zamówienia, iż:

 

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Bank BPH S. A. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Cypriana Kamila Norwida 1, 80-280 Gdańsk („Bank”). Z administratorem można się kontaktować pisemnie na podany adres siedziby lub w sposób podany na stronie www.bph.pl, TUTAJ;
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy drogą elektroniczną, kierując prośbę na adres iodo.bph@ge.com lub pisemnie, TUTAJ;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z wykonaniem zamówienia/umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Bankiem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz na podstawie:
  - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (tj. dobrowolnej zgody, o ile przetwarzanie w określonych celach będzie uzależnione
  od wyrażenia zgody),
  - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
  na Banku),
  - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank, za które Bank uznaje np. zawarcie i wykonanie umowy/zamówienia
  z kontrahentem, którego Pan/Pani reprezentuje / którego jest Pan/Pani pracownikiem / współpracownikiem /pełnomocnikiem, ustalenie dochodzenia lub obrony roszczeń);
 4. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione organom podatkowym, innym podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom z Grupy GE lub innym osobom trzecim będącym zewnętrznymi podmiotami świadczącymi usługi na rzecz Banku;
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego. W tym zakresie nie został stwierdzony przez Komisję Europejską odpowiedni stopień ochrony w drodze decyzji, ale dane będą odpowiednio zabezpieczone za pomocą wiążących reguł korporacyjnych przyjętych w ramach grupy kapitałowej General Electric, do której należy Bank, zatwierdzonych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Może Pan/ Pani uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego kierując prośbę na adres Banku BPH S.A, ul. Cypriana Kamila Norwida 1, 80-280 Gdańsk;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania zamówienia/umowy, a po tym czasie do odwołania zgody (dotyczy przetwarzania przez Bank danych na wewnętrznej liście kontrahentów Banku dla celów ewentualnego kierowania do kontrahenta nowych zapytań zakupowych), ponadto przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zamówieniem/umową, tj. okres przedawnienia roszczeń, a w przypadku ich ujawnienia - tak długo jak to będzie niezbędne do ich dochodzenia, jak również przez okres wymagany przepisami prawa;
 7.  posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie określonych danych lub w określonym celu odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
 8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
  iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji celów związanych
  z wykonaniem zamówienia/umowy;
 10. Bank może pozyskiwać Pani/Pana dane osobowe z publicznie dostępnych źródeł, takich jak np. rejestry przedsiębiorców lub z innych baz danych, w celu weryfikacji podanych informacji. Kategorie przetwarzanych danych będą w takim przypadku ograniczone do danych dostępnych w odpowiednich rejestrach lub bazach i mogą obejmować dane służące do identyfikacji i weryfikacji, dane adresowe, dane kontaktowe, dane finansowe;
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Strona internetowa Banku BPH wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje w polityce prywatności i plików cookies więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close