RODO – ochrona danych osobowych

RODO JEST TO POWSZECHNIE UŻYWANY SKRÓT ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
I RADY (UE)  nr 2016/679  O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi klauzulami informacyjnymi dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przez Bank BPH S.A.

 

 

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?
JAK MOŻNA SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z INSPEKTOREM DANYCH OSOBOWYCH BANKU BPH?

 

Administratorem danych osobowych jest Bank BPH S. A.
z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Cypriana Kamila Norwida 1, 80-280 Gdańsk (dalej:“ Bank BPH”),
Kontakt.
Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy drogą elektroniczną, kierując prośbę na adres iodo.bph@ge.com lub pisemnie. Dane Inspektora Danych Osobowych.

NA JAKIEJ PODSTAWIE I W JAKIM CELU BANK BPH PRZETWARZA DANE OSOBOWE

Bank BPH przetwarza dane osobowe:

 1. Na podstawie zawartej umowy kredytu hipotecznego - w celu wykonywania czynności związanych 
  z zawarciem i realizacją tej umowy
  , obejmujących również czynności które Bank BPH podejmuje
  przed jej zawarciem.
 2. Na podstawie ciążącego na Banku BPH obowiązku prawnego, wynikającego min. z ustawy
  Prawo bankowe, ustawy o rachunkowości, ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu
  terroryzmu, ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym:
  • w celu wykonywania czynności związanych z badaniem zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego,
   z wykonaniem analiz statystycznych; z obowiązkami rachunkowymi, archiwizacyjnymi, analitycznymi;
   z rozpatrywaniem reklamacji, z zachowaniem bezpieczeństwa transakcji,  z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy
   i finansowaniu terroryzmu.
 3. Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Banku BPH:
  • w celu wykonywania czynności związanych z marketingiem własnych usług Banku BPH - w trakcie trwania umowy kredytu, a za zgodą Pani/Pana, również po jej wygaśnięciu, w tym profilowania na potrzeby określenia preferencji lub potrzeb w zakresie usług Banku BPH i w związku z tym przedstawienia Pani/Panu stosownej oferty;
  • w celu dochodzenia lub obrony roszczeń przez Bank BPH;
  • w celu profilowania realizowanego w związku z zarządzaniem ryzykiem kredytowym

JAK DŁUGO BANK BPH BĘDZIE PRZETWARZAŁ DANE OSOBOWE

Dane osobowe będą przetwarzane:

 1. W zakresie zawartej umowy - przez okres jej realizacji , a po tym czasie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową, tj. okres przedawnienia roszczeń, a w przypadku ich ujawnienia - tak długo jak to będzie niezbędne do ich dochodzenia.
 2. W zakresie ciążącego na Banku BPH obowiązku prawnego przez okres wyznaczony przepisami prawa,
  min. przepisami o rachunkowości, ustawą Prawo bankowe.
 3. W zakresie uzasadnionego interesu Banku BPH jakim jest marketing własnych usług – przez okres do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania w tym celu, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody –
  przez okres do czasu odwołania zgody.

JAKIE KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZA BANK BPH

Bank BPH przetwarza dane służące do identyfikacji i weryfikacji klienta, dane adresowe, dane kontaktowe, dane transakcyjne, dane służące do badania zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, dane służące do stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, dane finansowe związane ze świadczeniem usług, dane odnoszące się do preferencji i zachowań, dane dotyczące działalności gospodarczej, zawodowej lub społecznej, dane audiowizualne związane z zabezpieczeniem mienia i majątku, dane związane z nagrywaniem rozmów dla celów bezpieczeństwa lub celów dowodowych.

PRAWA OSÓB ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH

 1.  Prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (o ile nie zakłóca to realizacji umowy lub obowiązków Banku BPH wynikających z przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania.
  • Realizując prawo dostępu do danych jest Pani/Pan uprawniona/y do uzyskania od Banku BPH potwierdzenia, czy przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe; uzyskania ich kopii oraz do uzyskania informacji m.in. o: celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych oraz źródle ich pozyskania przez Bank BPH.
  • Realizując prawo do sprostowania danych jest Pani/Pan uprawniona/y do żądania od Banku BPH sprostowania lub uzupełnienia dotyczących Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne.
  • Realizując prawo do usunięcia danych jest Pani/Pan uprawniona/y do żądania od Banku BPH usunięcia dotyczących Pani/Pana danych osobowych, w szczególności w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub złożony został skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  • Realizując prawo do ograniczenia przetwarzania jest Pani/Pan uprawniona/y do żądania od Banku BPH ograniczenia przetwarzania danych, w szczególności, gdy Pani/Pan kwestionuje prawidłowość danych osobowych lub wnosi sprzeciw wobec ich przetwarzania – na okres pozwalający Bankowi BPH zweryfikować zasadność żądania
 2. Prawo do przenoszenia swoich danych w zakresie technicznie możliwym.
  • Realizując prawo do przenoszenia danych ma Pani/Pan prawo do uzyskania od Banku BPH
   w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Pani/Pana
   dane osobowe, które Pani/Pan dostarczył/a Bankowi BPH. Ponadto, ma Pani/Pan prawo zażądać, aby Bank BPH przesłał innemu administratorowi Pani/Pana dane osobowe, o ile jest to technicznie możliwe. Powyższe uprawnienie dotyczy wyłącznie danych osobowych, które Bank BPH przetwarza na podstawie Pani/Pana zgody lub na podstawie zawartej z Panią/Panem umowy.
 3. Prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Bank BPH, w tym profilowania  na tej podstawie oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
  w celu wykonywania czynności związanych z marketingiem własnych usług Banku BPH.
  • Realizującprawo do wniesienia sprzeciwu jest Pani/Pan uprawniona/y do wniesienia z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank BPH. Pomimo sprzeciwu Bank BPH jest uprawniony w dalszym ciągu przetwarzać te dane osobowe, jeżeli wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 5. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie określonych danych lub
  w określonym celu odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, z tym że, cofnięcie zgody pozostaje
  bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
  którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

 

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: Biuro Informacji Kredytowej, Biura Informacji Gospodarczej, Związek Banków Polskich, Bank Gospodarstwa Krajowego, o ile została udzielona w tym zakresie zgoda, Rzecznik Finansowy, organy administracji państwowej, o ile żądają udostępnienia w związku z toczącym się postępowaniem,  a obowiązek udostępnienia danych wynika z przepisów prawa.
 2. W przypadku udzielenia Pani/Panu wsparcia w spłacie kredytu (zgodnie z Ustawą z dnia 9.10.2015r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy), Pani/Pana dane osobowe będą przekazane do Banku Gospodarstwa Krajowego, za pośrednictwem którego, jest realizowane jest wsparcie.
 3. Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Banku BPH m.in. dostawcom realizującym obsługę portfela kredytowego z siedzibą w Polsce, dostawcom usług archiwizacji dokumentacji, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, kancelariom prawnym świadczącym wsparcie prawne – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy  z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

 OBSŁUGA WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCYCH PRZETWARZANIA PRZEZ BANK DANYCH OSOBOWYCH

 1. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących korzystania z przysługujących należy skontaktować się z Bankiem BPH, Kontakt.
 2. Swoje wątpliwości może Pani/Pan również wyjaśnić poprzez kontakt z Inspektorem Danych Osobowych.

 

PODANIE DANYCH JEST DOBROWOLNE, ALE W PEWNYM ZAKRESIE NIEZBĘDNE DO ZAWARCIA REALIZACJI UMOWY LUB USTALENIA OBOWIĄZKU,  KTÓRY MOŻE WYNIKAĆ Z PRZEPISÓW PRAWA

Strona internetowa Banku BPH wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje w polityce prywatności i plików cookies więcej o polityce prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close