Dokumenty związane z kredytem hipotecznym

Zachęcamy do zapoznania się z raportami finansowymi Banku BPH oraz prezentacjami i transmisjami internetowymi z konferencji, na których omówione zostały wyniki osiągnięte w poszczególnych kwartałach.

Stosowane oznaczenia dokumentów:

(k) kopia (o) oryginał (db) druk banku

Wybierz rodzaj zmiany warunków umowy

Wydłużenie okresu kredytowania

Dokumenty wymagane w odniesieniu do zmiany warunków umowy

Dokument Uwagi
Wniosek o zmianę warunków kredytowania do kredytu hipotecznego. (db) -
Kopia dowodów osobistych Kredytobiorców, a w przypadku ich braku - kopia innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. -
Pisemna zgoda właściciela nieruchomości na wydłużenie okresu kredytowania.(o) Gdy zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka ustanowiona na nieruchomości osoby trzeciej.
Oświadczenie Wnioskodawcy o zapoznaniu z ryzykiem (zmiana warunków umowy). (db) -
Uzasadnienie wydłużenia okresu kredytowania (oświadczenie Kredytobiorcy i ewentualne dodatkowe dokumenty). Nie dotyczy sytuacji jednoczesnego wnioskowania o wydłużenie okresu kredytowania z podwyższeniem kwoty Kredytu.
Odpis KW nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu. Dokument wymagany w sytuacji braku możliwości weryfikacji elektronicznej księgi wieczystej. Pod adresem https://ekw.ms.gov.pl

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA/Karta podatkowa

Dokumenty wymagane ze względu na źródło dochodów

Dokument Uwagi
Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami. (k/o)

Kopię lub oryginał należy złożyć po wydaniu przez Bank pozytywnej decyzji kredytowej przed podpisaniem umowy kredytu.

Dostarczenie oryginału wymagane jest jako warunek do wypłaty kredytu gdy Urząd Skarbowy nie potwierdzi zaświadczenia telefonicznie lub faxem.

Wymagane również, gdy działalność gospodarcza została wyrejestrowana w ciągu ostatnich 12 miesięcy (chyba że prowadzenie działalności zostało zawieszone w okresie poprzedzającym ostatnie 12 miesięcy) oraz gdy dochody z działalności nie są uwzględniane w ocenie zdolności kredytowej.

Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z płatnościami. (k/o)

Kopię lub oryginał należy złożyć po wydaniu przez Bank pozytywnej decyzji kredytowej przed podpisaniem umowy kredytu.

Dostarczenie oryginału wymagane jest jako warunek do wypłaty kredytu gdy Urząd Skarbowy nie potwierdzi zaświadczenia telefonicznie lub faxem.

Wymagane również, gdy działalność gospodarcza została wyrejestrowana w ciągu ostatnich 12 miesięcy (chyba że prowadzenie działalności zostało zawieszone w okresie poprzedzającym ostatnie 12 miesięcy) oraz gdy dochody z działalności nie uwzględniane w ocenie zdolności kredytowej.

Dokumenty rejestracyjne (zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, decyzja albo zaświadczenie dotyczące numeru REGON, wypis z KRS, umowa spółki - jeśli dotyczy). (k) KRS ważny jest 3 mies. od daty wystawienia.
Dokumenty wymagane o ile brak jest możliwości weryfikacji ich wersji elektronicznej na stronach:
http://www.stat.gov.pl/regon/
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx
Wyciąg z rachunku bieżącego firmy za ostatnie 3 miesiące. (k) Akceptowane są wyciągi potwierdzone przez bank prowadzący rachunek (zawierające pieczątkę banku i podpis pracownika), wyciągi wydrukowane w obecności osoby przyjmującej wniosek od Kredytobiorcy, zawierające na każdej wydrukowanej stronie adnotację potwierdzającą, że wydruk nastąpił w jej obecności oraz datę i czytelny podpis osoby przyjmującej wniosek (lub pieczątkę imienną i podpis oraz wyciągi wysłane przez bank za pośrednictwem poczty zawierające datę nadania oraz kod paskowy - identyfikator przesyłki.
Dokumenty wymagane również w przypadku, gdy dochody z działalności gospodarczej nie są przyjmowane do oceny zdolności kredytowej.
Wyciąg z konta osobistego Kredytobiorcy na który przekazywane są nadwyżki z tytułu prowadzonej działalności z ostatnich 3 miesięcy. (k) -
Oświadczenie o wysokości przychodu, kosztach i dochodzie za ostatnie 2 lata i wszystkie miesiące roku bieżącego. (k) Dokumenty wymagane również w przypadku, gdy dochody z działalności gospodarczej nie są przyjmowane do oceny zdolności kredytowej.
Decyzja Urzędu Skarbowego ustalająca wysokość miesięcznej stawki podatku na dany rok. (k) -

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA/Ryczałt

Dokumenty wymagane ze względu na źródło dochodów

Dokument Uwagi
Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami. (k/o)

Kopię lub oryginał należy złożyć po wydaniu przez Bank pozytywnej decyzji kredytowej przed podpisaniem umowy kredytu.

Dostarczenie oryginału wymagane jest jako warunek do wypłaty kredytu gdy Urząd Skarbowy nie potwierdzi zaświadczenia telefonicznie lub faxem.

Wymagane również, gdy działalność gospodarcza została wyrejestrowana w ciągu ostatnich 12 miesięcy (chyba że prowadzenie działalności zostało zawieszone w okresie poprzedzającym ostatnie 12 miesięcy) oraz gdy dochody z działalności nie są uwzględniane w ocenie zdolności kredytowej.

Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z płatnościami. (k/o)

Kopię lub oryginał należy złożyć po wydaniu przez Bank pozytywnej decyzji kredytowej przed podpisaniem umowy kredytu.

Dostarczenie oryginału wymagane jest jako warunek do wypłaty kredytu gdy Urząd Skarbowy nie potwierdzi zaświadczenia telefonicznie lub faxem.

Wymagane również, gdy działalność gospodarcza została wyrejestrowana w ciągu ostatnich 12 miesięcy (chyba że prowadzenie działalności zostało zawieszone w okresie poprzedzającym ostatnie 12 miesięcy) oraz gdy dochody z działalności nie uwzględniane w ocenie zdolności kredytowej.

Dokumenty rejestracyjne (zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, decyzja albo zaświadczenie dotyczące numeru REGON, wypis z KRS, umowa spółki - jeśli dotyczy). (k) KRS ważny jest 3 mies. od daty wystawienia.
Dokumenty wymagane o ile brak jest możliwości weryfikacji ich wersji elektronicznej na stronach:
http://www.stat.gov.pl/regon/
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx
Wyciąg z rachunku bieżącego firmy za ostatnie 3 miesiące. (k) Akceptowane są wyciągi potwierdzone przez bank prowadzący rachunek (zawierające pieczątkę banku i podpis pracownika), wyciągi wydrukowane w obecności osoby przyjmującej wniosek od Kredytobiorcy, zawierające na każdej wydrukowanej stronie adnotację potwierdzającą, że wydruk nastąpił w jej obecności oraz datę i czytelny podpis osoby przyjmującej wniosek (lub pieczątkę imienną i podpis oraz wyciągi wysłane przez bank za pośrednictwem poczty zawierające datę nadania oraz kod paskowy - identyfikator przesyłki.
Dokumenty wymagane również w przypadku, gdy dochody z działalności gospodarczej nie są przyjmowane do oceny zdolności kredytowej.
Wyciąg z konta osobistego Kredytobiorcy na który przekazywane są nadwyżki z tytułu prowadzonej działalności z ostatnich 3 miesięcy. (k) -
Oświadczenie o wysokości przychodu, kosztach i dochodzie za ostatnie 2 lata i wszystkie miesiące bieżącego roku. (db) -
Deklaracje PIT za ostatnie 2 lata podatkowe potwierdzone w Urzędzie Skarbowym lub z pocztowym potwierdzeniem nadania lub z potwierdzeniem odbioru deklaracji PIT złożonych przez Internet (UPO - Urzędowe Potwierdzenie Odbioru). (k) -
Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o przychodach za poprzedni rok. (k/o)

Dostarczenie oryginału wymagane jest jako warunek do umowy kredytowej gdy Urząd Skarbowy nie potwierdzi zaświadczenia telefonicznie lub faksem.

Zaświadczenie nie jest wymagane, jeśli dochód z działalności stanowi nie więcej niż 30% dochodu przyjmowanego w ocenie zdolności kredytowej i kredytobiorca przedstawi potwierdzenie zapłaty podatku wynikającego z PIT za poprzedni rok.

Ewidencja przychodów za rozliczone miesiące bieżącego roku. (k) -
Oświadczenie o wysokości przychodu, kosztach i dochodzie za ostatnie 2 lata i wszystkie miesiące bieżącego roku, deklaracje PIT za ostatnie 2 lata podatkowe potwierdzone w Urzędzie Skarbowym lub z pocztowym potwierdzeniem nadania lub z potwierdzeniem odbioru deklaracji PIT złożonych przez Internet (UPO - Urzędowe Potwierdzenie Odbioru). Dokumenty wymagane również w przypadku, gdy dochody z działalności gospodarczej nie są przyjmowane do oceny zdolności kredytowej.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA/Pełna księgowość

Dokumenty wymagane ze względu na źródło dochodów

Dokument Uwagi
Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami. (k/o)

Dopuszcza się zastąpienie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego dowodami wpłaty / przelewów  z tytułu podatku lub przedstawienie historii rachunku za ostatnich 6 m-cy, na których będą uwidocznione przelewy z ww. zobowiązań publiczno-prawnych.
Dokument może zostać dostarczony przed wejściem w życie aneksu.
Oryginał  zaświadczenia wymagany w przypadku braku możliwości potwierdzenia kopii zaświadczenia telefonicznie.
Oryginał należy dostarczyć nie później niż przed wejściem w życie aneksu. Oryginał nie może być wystawiony z datą wcześniejszą niż kopia.

Wymagane również, gdy działalność gospodarcza została wyrejestrowana w ciągu ostatnich 12 miesięcy (chyba że prowadzenie działalności zostało zawieszone w okresie poprzedzającym ostatnie 12 miesięcy).

Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z płatnościami. (k/o)

Dopuszcza się zastąpienie zaświadczenia z ZUS dowodami wpłaty / przelewów  z tytułu płatności składek lub przedstawienie historii rachunku za ostatnich 6 m-cy, na których będą uwidocznione przelewy z ww. zobowiązań publiczno-prawnych.
Oryginał wymagany w przypadku braku możliwości potwierdzenia  kopii zaświadczenia telefonicznie lub za pośrednictwem serwisu internetowego ZUS.
Oryginał należy dostarczyć nie później niż przed wejściem w życie ankesu.
Oryginał nie może być wystawiony z datą wcześniejszą niż kopia.
Akceptowane jest również zaświadczenie w formie wydruku z portalu PUE ZUS. Zaświadczenie wymaga potwierdzenia wystawienia na stronie internetowej ZUS.
Wymagane również, gdy działalność gospodarcza została wyrejestrowana w ciągu ostatnich 12 miesięcy (chyba że prowadzenie działalności zostało zawieszone w okresie poprzedzającym ostatnie 12 miesięcy).

Dokumenty rejestracyjne (zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, decyzja albo zaświadczenie dotyczące numeru REGON, wypis z  KRS, umowa spółki - jeśli dotyczy). (k)

KRS ważny jest 3 mies. od daty wystawienia.

Dokumenty rejestracyjne wymagane jedynie w sytuacji braku możliwości zweryfikowania ich na stronach:
http://www.stat.gov.pl/regon/
https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx

Wyciągi z konta firmy z ostatnich 3 miesięcy, zawierające saldo na koniec każdego miesiąca lub okresu rozliczeniowego. Akceptowane są wyciągi potwierdzone przez bank prowadzący rachunek (zawierające pieczątkę banku i podpis pracownika), wyciągi wysłane przez bank prowadzący rachunek za pośrednictwem poczty zawierające datę nadania oraz kod paskowy – identyfikator przesyłki oraz wyciągi sporządzone przez bank prowadzący rachunek na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U.Nr 140 z 1997 roku, poz.939 z późniejszymi zmianami), wyciągi wydrukowane przez klienta o ile zawierają klauzulę , ze zostały sporządzone na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U.Nr 140 z 1997 roku, poz.939 z późniejszymi zmianami).
Wyciąg z konta osobistego Kredytobiorcy. Akceptowane są wyciągi potwierdzone przez bank prowadzący rachunek (zawierające pieczątkę banku i podpis pracownika), wyciągi wysłane przez bank prowadzący rachunek za pośrednictwem poczty zawierające datę nadania oraz kod paskowy – identyfikator przesyłki oraz wyciągi sporządzone przez bank prowadzący rachunek na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U.Nr 140 z 1997 roku, poz.939 z późniejszymi zmianami), wyciągi wydrukowane przez klienta o ile zawierają klauzulę , ze zostały sporządzone na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U.Nr 140 z 1997 roku, poz.939 z późniejszymi zmianami).
Dokumenty wymagane również w przypadku, gdy dochody z działalności gospodarczej nie są przyjmowane do oceny zdolności kredytowej.
Bilans i Rachunek Zysków i Strat za 2 ostatnie zamknięte (pełne) okresy obrachunkowe (za ostatni rok ostateczny lub wstępny), podpisane przez Klienta zgodnie z reprezentacją, potwierdzone w Urzędzie Skarbowym  lub z pocztowym potwierdzeniem nadania. (k) Uwaga: w przypadku braku wyników ostatniego zakończonego roku obrachunkowego należy przedstawić bilans i rachunek zysków i strat za 11m-cy.
Bilans i Rachunek Zysków i Strat za bieżący okres obrachunkowy (k) W przypadku danych finansowych za okres bieżący za aktualne można przyjąć dane za ostatni zakończony kwartał.
Informacja dodatkowa do Bilansu i Rachunku Zysków i Strat, za ostatni zamknięty (pełny) rok obrachunkowy i bieżący okres. (k)  

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA/Zasady ogólne - uproszczona forma wpłaty zaliczek

Dokumenty wymagane ze względu na źródło dochodów

Dokument Uwagi
Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami. (k/o)

Kopię lub oryginał należy złożyć po wydaniu przez Bank pozytywnej decyzji kredytowej przed podpisaniem umowy kredytu.

Dostarczenie oryginału wymagane jest jako warunek do wypłaty kredytu gdy Urząd Skarbowy nie potwierdzi zaświadczenia telefonicznie lub faxem.

Wymagane również, gdy działalność gospodarcza została wyrejestrowana w ciągu ostatnich 12 miesięcy (chyba że prowadzenie działalności zostało zawieszone w okresie poprzedzającym ostatnie 12 miesięcy) oraz gdy dochody z działalności nie są uwzględniane w ocenie zdolności kredytowej.

Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z płatnościami. (k/o)

Kopię lub oryginał należy złożyć po wydaniu przez Bank pozytywnej decyzji kredytowej przed podpisaniem umowy kredytu.

Dostarczenie oryginału wymagane jest jako warunek do wypłaty kredytu gdy Urząd Skarbowy nie potwierdzi zaświadczenia telefonicznie lub faxem.

Wymagane również, gdy działalność gospodarcza została wyrejestrowana w ciągu ostatnich 12 miesięcy (chyba że prowadzenie działalności zostało zawieszone w okresie poprzedzającym ostatnie 12 miesięcy) oraz gdy dochody z działalności nie uwzględniane w ocenie zdolności kredytowej.

Dokumenty rejestracyjne (zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, decyzja albo zaświadczenie dotyczące numeru REGON, wypis z  KRS, umowa spółki - jeśli dotyczy). (k) KRS ważny jest 3 mies. od daty wystawienia.
Dokumenty wymagane o ile brak jest możliwości weryfikacji ich wersji elektronicznej na stronach:
http://www.stat.gov.pl/regon/
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx
Wyciąg z rachunku bieżącego firmy za ostatnie 3 miesiące. (k) Akceptowane są wyciągi potwierdzone przez bank prowadzący rachunek (zawierające pieczątkę banku i podpis pracownika), wyciągi wydrukowane w obecności osoby przyjmującej wniosek od Kredytobiorcy, zawierające na każdej wydrukowanej stronie adnotację potwierdzającą, że wydruk nastąpił w jej obecności oraz datę i czytelny podpis osoby przyjmującej wniosek (lub pieczątkę imienną i podpis oraz wyciągi wysłane przez bank za pośrednictwem poczty zawierające datę nadania oraz kod paskowy - identyfikator przesyłki.
Dokumenty wymagane również w przypadku, gdy dochody z działalności gospodarczej nie są przyjmowane do oceny zdolności kredytowej.
Wyciąg z konta osobistego Kredytobiorcy na który przekazywane są nadwyżki z tytułu prowadzonej działalności z ostatnich 3 miesięcy. (k) -
Deklaracje PIT za ostatnie 2 lata podatkowe potwierdzone w Urzędzie Skarbowym lub z pocztowym potwierdzeniem nadania lub z potwierdzeniem odbioru deklaracji PIT złożonych przez Internet (UPO - Urzędowe Potwierdzenie Odbioru). (k) Wraz z załącznikiem B.
Zawiadomienie informujące US o wyborze uproszczonej formy wpłacania zaliczek. (k)
Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za poprzedni rok. (k/o) Dostarczenie oryginału wymagane jest jako warunek do umowy kredytowej, gdy Urząd Skarbowy nie potwierdzi zaświadczenia telefonicznie lub faksem.
Dowody wpłaty zaliczek za rozliczone miesiące roku bieżącego lub zaświadczenie/ informacja z Urzędu Skarbowego o wysokości wpłaconych zaliczek na podatek dochodowy w bieżącym roku podatkowym. (k) -
Książka Przychodów i Rozchodów za ostatni miesiąc wraz z zestawieniem przychodów, kosztów i dochodu za poszczególne miesiące bieżącego roku. (k) -
PIT za ubiegły rok - jeśli rozliczony, w przeciwnym wypadku KPiR za grudzień z podsumowaniem, Książka Przychodów i Rozchodów za ostatni miesiąc wraz z zestawieniem przychodów, kosztów i dochodu za poszczególne miesiące bieżącego roku. (k) Dokumenty wymagane również w przypadku, gdy dochody z działalności gospodarczej nie są przyjmowane do oceny zdolności kredytowej.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA/Zasady ogólne

Dokumenty wymagane ze względu na źródło dochodów

Dokument Uwagi
Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami. (k/o)

Kopię lub oryginał należy złożyć po wydaniu przez Bank pozytywnej decyzji kredytowej przed podpisaniem umowy kredytu.

Dostarczenie oryginału wymagane jest jako warunek do wypłaty kredytu gdy Urząd Skarbowy nie potwierdzi zaświadczenia telefonicznie lub faxem.

Wymagane również, gdy działalność gospodarcza została wyrejestrowana w ciągu ostatnich 12 miesięcy (chyba że prowadzenie działalności zostało zawieszone w okresie poprzedzającym ostatnie 12 miesięcy) oraz gdy dochody z działalności nie są uwzględniane w ocenie zdolności kredytowej.

Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z płatnościami. (k/o)

Kopię lub oryginał należy złożyć po wydaniu przez Bank pozytywnej decyzji kredytowej przed podpisaniem umowy kredytu.

Dostarczenie oryginału wymagane jest jako warunek do wypłaty kredytu gdy Urząd Skarbowy nie potwierdzi zaświadczenia telefonicznie lub faxem.

Wymagane również, gdy działalność gospodarcza została wyrejestrowana w ciągu ostatnich 12 miesięcy (chyba że prowadzenie działalności zostało zawieszone w okresie poprzedzającym ostatnie 12 miesięcy) oraz gdy dochody z działalności nie uwzględniane w ocenie zdolności kredytowej.

Dokumenty rejestracyjne (zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, decyzja albo zaświadczenie dotyczące numeru REGON, wypis z  KRS, umowa spółki - jeśli dotyczy). (k) KRS ważny jest 3 mies. od daty wystawienia.
Dokumenty wymagane o ile brak jest możliwości weryfikacji ich wersji elektronicznej na stronach:
http://www.stat.gov.pl/regon/
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx
Wyciąg z rachunku bieżącego firmy za ostatnie 3 miesiące. (k) Akceptowane są wyciągi potwierdzone przez bank prowadzący rachunek (zawierające pieczątkę banku i podpis pracownika), wyciągi wydrukowane w obecności osoby przyjmującej wniosek od Kredytobiorcy, zawierające na każdej wydrukowanej stronie adnotację potwierdzającą, że wydruk nastąpił w jej obecności oraz datę i czytelny podpis osoby przyjmującej wniosek (lub pieczątkę imienną i podpis oraz wyciągi wysłane przez bank za pośrednictwem poczty zawierające datę nadania oraz kod paskowy - identyfikator przesyłki.
Dokumenty wymagane również w przypadku, gdy dochody z działalności gospodarczej nie są przyjmowane do oceny zdolności kredytowej.
Wyciąg z konta osobistego Kredytobiorcy na który przekazywane są nadwyżki z tytułu prowadzonej działalności z ostatnich 3 miesięcy. (k) -
Deklaracje PIT za ostatnie 2 lata podatkowe potwierdzone w Urzędzie Skarbowym lub z pocztowym potwierdzeniem nadania lub z potwierdzeniem odbioru deklaracji PIT złożonych przez Internet (UPO - Urzędowe Potwierdzenie Odbioru). (k) Wraz z załącznikiem B.
Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za poprzedni rok. (k/o) Dostarczenie oryginału wymagane jest jako warunek do umowy kredytowej, gdy Urząd Skarbowy nie potwierdzi zaświadczenia telefonicznie lub faksem.
Dowody wpłaty zaliczek za rozliczone miesiące roku bieżącego lub zaświadczenie/ informacja z Urzędu Skarbowego o wysokości wpłaconych zaliczek na podatek dochodowy w bieżącym roku podatkowym. (k) -
Książka Przychodów i Rozchodów za ostatni miesiąc wraz z zestawieniem przychodów, kosztów i dochodu za poszczególne miesiące bieżącego roku. (k) -
PIT za ubiegły rok - jeśli rozliczony, w przeciwnym wypadku KPiR za grudzień z podsumowaniem, Książka Przychodów i Rozchodów za ostatni miesiąc wraz z zestawieniem przychodów, kosztów i dochodu za poszczególne miesiące bieżącego roku. (k) Dokumenty wymagane również w przypadku, gdy dochody z działalności gospodarczej nie są przyjmowane do oceny zdolności kredytowej.

Dochód z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego

Dokumenty wymagane ze względu na źródło dochodów

Dokument Uwagi
Dokument Uwagi
Zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadaniu gospodarstwa, jego powierzchni, dochodach i nie zaleganiu gospodarstwa rolnego ze zobowiązaniami podatkowymi lub ostatnia decyzja w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości/ rolnego. (k) -
Zaświadczenie o nie zaleganiu ze składkami na rzecz KRUS. (k) -

Dochody Marynarzy

Dokumenty wymagane ze względu na źródło dochodów

Dokument Uwagi
Książeczka żeglarska. (k) -
Kontrakty za ostatnie 12 miesięcy wraz z paskami płacowymi lub zaświadczenie z agencji morskiej o okresach zamustrowań i dochodzie za ostatnie 12 miesięcy. (k) -
Wyciągi z konta lub kont osobistych Kredytobiorcy, na które wpływa wynagrodzenie z ostatnich 3 miesięcy, zawierające saldo na koniec każdego miesiąca lub okresu rozliczeniowego.
W przypadku, gdy w ciągu ostatnich 3 miesięcy Kredytobiorca nie otrzymywał wynagrodzenia ze względu na przerwę przed kolejnym zamustrowaniem wymagane są wyciągi dokumentujące 3 ostatnie wpływy wynagrodzenia. (k)
-

Dochód z wynajmu nieruchomości

Dokumenty wymagane ze względu na źródło dochodów

Dokument Uwagi
Umowy najmu. (k) -
Deklaracje PIT za poprzedni rok, potwierdzone w Urz. Skarbowym lub z pocztowym potwierdzeniem nadania lub z potwierdzeniem odbioru deklaracji PIT złożonych przez Internet (UPO - Urzędowe Potwierdzenie Odbioru). (k) -
Wyciągi z konta lub kont osobistych Kredytobiorcy na które wpływa wynagrodzenie z ostatnich 3 miesięcy, zawierające saldo na koniec każdego miesiąca lub okresu rozliczeniowego. (k) -
Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za poprzedni rok. (k/o) Dostarczenie oryginału wymagane jest jako warunek do umowy kredytowej, gdy Urząd Skarbowy nie potwierdzi zaświadczenia telefonicznie lub faksem.
Pisemna informacja z Urz. Skarbowego o wysokości wpłaconych zaliczek za rozliczone miesiące roku bieżącego. (k) Alternatywnie - dowody wpłat podatku z tytułu w najmu nieruchomości z ostatnich 3 miesięcy.
Zaświadczenie z Urz. Skarbowego o braku zaległości podatkowych.(o) Dokument wymagany jeżeli dochód z wynajmu jest głównym źródłem dochodu, przyjętym do analizy.
Zaświadczenie ze SM/odpis z KW wynajmowanej nieruchomości potwierdzający prawo Kredytobiorcy do wynajmowanej nieruchomości. (k) Wymagane w przypadku braku możliwości weryfikacji elektronicznej księgi wieczystej pod adresem https://ekw.ms.gov.pl/eukw/pdcbdkw.html

Emerytura/renta uzyskiwana poza granicami Polski

Dokumenty wymagane ze względu na źródło dochodów

Dokument Uwagi
Zaświadczenie/ dokument potwierdzającego przyznanie emerytury/renty, stały charakter tego świadczenia oraz jego wysokość. (k) Dokument w języku innym niż angielski wymaga tłumaczenia przysięgłego.
Wyciągi z rachunku, na który wpływa emerytura/renta za ostatnie 3 miesiące. (k) -

Renta

Dokumenty wymagane ze względu na źródło dochodów

Dokument Uwagi
Decyzja o przyznaniu renty lub legitymacja rencisty, potwierdzające stały charakter renty. (k) -
Ostatnia decyzja o waloryzacji renty lub zaświadczenie z ZUS o aktualnej wysokości świadczenia. (k) -

Emerytura

Dokumenty wymagane ze względu na źródło dochodów

Dokument Uwagi
Ostatnia decyzja o waloryzacji emerytury lub zaświadczenie z ZUS o aktualnej wysokości świadczenia. (k) -

Umowa zlecenie/ umowa o dzieło

Dokumenty wymagane ze względu na źródło dochodów

PIT za poprzedni rok podatkowy, potwierdzony w Urzędzie Skarbowym lub z pocztowym potwierdzeniem nadania lub z potwierdzeniem odbioru deklaracji PIT złożonych przez Internet (UPO - Urzędowe Potwierdzenie Odbioru)PIT za poprzedni rok podatkowy, potwierdzony w Urzędzie Skarbowym lub z pocztowym potwierdzeniem nadania lub z potwierdzeniem odbioru deklaracji PIT złożonych przez Internet (UPO - Urzędowe Potwierdzenie Odbioru)Dokument Uwagi
Aktualnie obowiązujące umowy oraz umowy zrealizowane w bieżącym roku podatkowym. (k) -
Rachunki za wykonane usługi lub zestawienie wypłaconych kwot sporządzone i podpisane przez zleceniodawcę. (k) -
Wyciągi z konta lub kont osobistych Kredytobiorcy na które wpływają dochody z ostatnich 3 miesięcy, zawierające saldo na koniec każdego miesiąca lub okresu rozliczeniowego. (k) Akceptowane są wyciągi potwierdzone przez bank prowadzący rachunek (zawierające pieczątkę banku i podpis pracownika), wyciągi wysłane przez bank prowadzący rachunek za pośrednictwem poczty zawierające datę nadania oraz kod paskowy – identyfikator przesyłki oraz wyciągi sporządzone przez bank prowadzący rachunek na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U.Nr 140 z 1997 roku, poz.939 z późniejszymi zmianami), wyciągi wydrukowane przez klienta o ile zawierają klauzulę , ze zostały sporządzone na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U.Nr 140 z 1997 roku, poz.939 z późniejszymi zmianami).
PIT za poprzedni rok podatkowy, potwierdzony w Urzędzie Skarbowym lub z pocztowym potwierdzeniem nadania lub z potwierdzeniem odbioru deklaracji PIT złożonych przez Internet (UPO - Urzędowe Potwierdzenie Odbioru). (k) -

Umowa o pracę

Dokumenty wymagane ze względu na źródło dochodów

Dokument Uwagi
Zaświadczenie o zatrudnieniu wraz z upoważnieniem do weryfikacji zatrudnienia. (db)  -
Oświadczenie pracodawcy, iż zatrudnienie będzie kontynuowane. (o) W przypadku zatrudnienia na umowę o pracę zawartej na czas określony, której termin wygaśnięcia upływa wcześniej niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku o zmianę warunków kredytowania.
Świadectwo pracy. (k) Wymagane, jeśli zatrudnienie u obecnego pracodawcy jest krótsze niż 12 miesięcy.
Pozwolenie na pracę na okres co najmniej 3 kolejnych lat lub zezwolenie na pobyt czasowy lub stały. (k) W przypadku Cudzoziemców oraz Polaków pracujących za granicą, w przypadku których uzyskanie pozwolenia na pracę jest wymagane przepisami prawa.
Zezwolenie na pobyt czasowy lub stały dotyczy Kredytobiorców, którzy złożyli wniosek o ww. zezwolenie po dniu 1 maja 2014 r. (w związku ze zmianą ustawy o cudzoziemcach z dnia 30 grudnia 2013).
Oświadczenie pracodawcy, że zamierza kontynuować zatrudnienie Kredytobiorcy co najmniej  przez okres 3 kolejnych lat. (k) Nie dotyczy obywateli państw należących do UE/ EOG pracujących na terenie kraju należącego do UE/ EOG oraz sytuacji, w których wymagane jest pozwolenie na pracę lub w sytuacji, gdy umowa o pracę została zawarta na czas nieokreślony. Przedstawienie dokumentu wymagane jest najpóźniej przed podpisaniem Umowy Kredytu.
Wyciągi z rachunku na który wpływa wynagrodzenie (k) W przypadku dochodów uzyskiwanych w kraju za  ostatnich 3 miesięcy .
W przypadku  dochodów uzyskiwanych za granicą za ostatnie 6 miesięcy lub potwierdzenie realizacji czeków zagranicznych wystawionych przez pracodawcę za ostatnie 6 miesięcy. 
Akceptowane są wyciągi potwierdzone przez bank prowadzący rachunek (zawierające pieczątkę banku i podpis pracownika), wyciągi wysłane przez bank prowadzący rachunek za pośrednictwem poczty zawierające datę nadania oraz kod paskowy – identyfikator przesyłki oraz wyciągi sporządzone przez bank prowadzący rachunek na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U.Nr 140 z 1997 roku, poz.939 z późniejszymi zmianami), wyciągi wydrukowane przez klienta o ile zawierają klauzulę , ze zostały sporządzone na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U.Nr 140 z 1997 roku, poz.939 z późniejszymi zmianami).

Strona internetowa Banku BPH wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje w polityce prywatności i plików cookies więcej o polityce prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close