Reforma LIBOR

W dniu 5 marca 2021 r. brytyjski regulator rynku finansowego Financial Conduct Authority (FCA), następca prawny British Bankers' Association (BBA), oficjalnie poinformował o całkowitym zaprzestaniu opracowywania m.in. następujących wskaźników referencyjnych:

 

 • LIBOR CHF(wszystkie terminy) – z dniem 31 grudnia 2021 r.;
 • LIBOR EUR(wszystkie terminy) – z dniem 31 grudnia 2021 r.;
 • LIBOR USD(1W, 2M) – z dniem 31 grudnia 2021 r.;
 • LIBOR USD(O/N, 1/3/6/12 M) - z dniem 30 czerwca 2023 r.

 

Co to jest wskaźnik LIBOR i dlaczego jest ważny?

LIBOR (London Interbank Offered Rate) jest wskaźnikiem określającym wysokość stóp procentowych używanych do wyznaczania oprocentowania kredytów na rynku międzynarodowym.

Oznacza to, że po upływie wskazanych powyżej dat, wskaźnik referencyjny LIBOR (dla konkretnych walut i terminów) nie będzie przyjmował nowych wartości, tym samym nie będzie mógł być dłużej wykorzystywany do wyznaczania wysokości oprocentowania. LIBOR stanowi jeden z czynników, poza marżą kredytu, określających wysokość oprocentowania dla kredytów hipotecznych, udzielonych przez Bank BPH, których wysokość wyznaczana była w innej walucie niż PLN.

 

Działania podjęte w skutek wprowadzanych zmian

Komunikat FCA stanowi podstawę dla Komisji Europejskiej do rozpoczęcia prac nad wydaniem przepisów prawa, w ramach których możliwe byłoby wyznaczenie wskaźników zastępczych.

W przypadku wejścia w życie nowych regulacji Unii Europejskiej, Bank zastosuje wskazane w nich wskaźniki do umów kredytowych. Ponieważ zmiana będzie obowiązywała z mocy prawa, nie będą wymagane żadne działania po stronie klientów.

Ministerstwo Finansów, Komisja Nadzoru Finansowego oraz Związek Banków Polskich podjęły aktywne działania zmierzające do podjęcia przez Komisję Europejską działań w celu wyznaczenia zamiennika dla wskaźników LIBOR.

Jednocześnie banki zostały zobligowane, zgodnie z przepisami BMR, do przygotowania planów awaryjnych na wypadek zaprzestania publikacji lub istotnej zmiany wskaźnika referencyjnego, którego celem jest ustalenie trybu postępowania zapewniającego ciągłości wykonywania umów, w których wykorzystano dany wskaźnik.

 

Jaki wskaźnik zastąpi dotychczasowy LIBOR?

Banki centralne i organy nadzorcze (w tym polskie organy nadzorcze) opracowują obecnie regulacje dotyczące nowego wskaźnika, który mógłby zastąpić LIBOR.

Obecnie trwają prace dotyczące  nowelizacji rozporządzenia BMR,  i wydania przez Komisję Europejską aktu wykonawczego, który wprowadzi zamiennik dla wskaźnika LIBOR CHF.

Komisja Europejska ma prawo wskazać najważniejsze uwarunkowania tej decyzji, np. sposób wpisania wskaźnika alternatywnego do umowy, tzw. korektę wyrównawczą, zbliżającą wartość wskaźnika alternatywnego do wartości wskaźnika LIBOR.

Z uwagi na brak wskazania, przez uprawnione do tego instytucje, wskaźnika alternatywnego dla LIBOR EUR, Bank proponuje swoim Klientom zawarcie aneksów, które mają na celu m.in. wprowadzenie  do umów, w miejsce LIBOR EUR, stawek EURIBOR.

 

 

Proponowane rozwiązanie

Aneks wprowadza do umowy zapisy na wypadek zaprzestania publikacji lub wprowadzenia istotnej zmiany w zasadach wyznaczania indeksu rynkowego stosowanego do wyznaczania oprocentowania kredytu. Zapisy te będą określały plan postępowania i obowiązki Banku. Plan ten obejmuje m.in:

 • wprowadzenie wskaźnika alternatywnego dla waluty, w której rozliczany jest kredyt;
 • opisanie zasad postępowania na wypadek ustanowienia przez Komisję Europejską lub inny polski lub zagraniczny organ administracji do tego uprawniony przepisów wprowadzających wskaźniki alternatywne dla dotychczasowych wskaźników. W takim przypadku Bank BPH będzie stosował wskaźnik przewidziany prawem i nie będzie stosował zapisów aneksu, w którym został ustalony wskaźnik alternatywny;
 • wskazanie wskaźnika, który może zastąpić aktualnie obowiązujący dla kredytu na wypadek zaprzestania jego publikacji oraz braku wskaźnika alternatywnego wyznaczonego przez administratora wskaźnika lub przepisy prawa.
 • Zasady wyznaczania Korekty Wyrównawczej.

 

Dlaczego właśnie EURIBOR?

EURIBOR to wskaźnik alternatywny, którym Bank proponuje zastąpić w umowach kredytowych dotychczasowy wskaźnik referencyjny LIBOR EUR, ze względu na ekonomiczne podobieństwo pomiędzy wskaźnikami. Wskaźnik opracowywany jest przez European Money Markets Institute i spełnia wymagania rozporządzenia BMR w zakresie wymogów stawianych indeksom rynkowym, które można stosować do umów finansowych na terenie Unii Europejskiej.

Informacje o bieżących i historycznych wartościach LIBOR EUR oraz EURIBOR można sprawdzić na stronach administratorów obu indeksów:

- dla LIBOR EUR - www.theice.com,

- dla EURIBOR - www.emmi-benchmarks.eu,

a także na stronach portali ekonomicznych takich jak bankier.pl, czy money.pl.

 

Czy zmiana indeksu LIBOR EUR na EURIBOR oznacza zmianę wysokości oprocentowania kredytu?

Bank dokłada wszelkich starań, aby proponowana zmiana nie miała znaczącego wpływu na wysokość oprocentowania kredytu. Z tego powodu w aneksie opisana została także tzw. Korekta Wyrównawcza, której wysokość Bank będzie uwzględniał przy ustalaniu wysokości oprocentowania kredytu po 31 grudnia 2021 roku. Wartość korekty została wyliczona na dzień 31 sierpnia 2021 roku jako średnia z różnic pomiędzy odczytami indeksów LIBOR EUR i EURIBOR z ostatnich 182 dni.

Wartości Korekty Wyrównawczej prezentują się następująco:

 • dla EURIBOR 1M = -2,13 punktu bazowego;
 • dla EURIBOR 3M = -0,78 punktu bazowego;
 • dla EURIBOR 6M = -1,06 punktu bazowego.

Przykładowe wyznaczenie oprocentowania z wykorzystaniem Korekty Wyrównawczej:

 Marża Banku                                                                 2,0000%

 EURIBOR 1M na 31.08.2021 r.                                 -0,5540%

Korekta Wyrównawcza                                              -0,0213%

==========================================

Suma                                                                              1,4247%

(ewentualne zaokrąglenia wartości mogą wynikać z zapisów umów kredytowych).

 

Dlaczego warto podpisać aneks do umowy kredytu?

Podpisanie aneksu umożliwi kontynuowanie ustalonych w umowie zasad zmiany oprocentowania kredytu. Dzięki temu możliwe będzie, dostosowywanie jego wysokości oprocentowania do aktualnie obowiązujących warunków rynkowych.

Podpisanie aneksu wyeliminuje więc ryzyko, że umowa kredytu znajdzie się w stanie niepewności prawnej,
z uwagi na występujący w niej brak regulacji określających zasady postępowania na wypadek zakończenia publikacji lub istotnej zmiany w zasadach wyznaczania wskaźników referencyjnych.

 

Co w przypadku nie podpisania aneksu?

W ocenie Banku zawarcie proponowanego aneksu jest jedynym rozwiązaniem, które umożliwia kontynuowanie umowy na podobnych do obecnych zasadach, w szczególności aktualizacji oprocentowania kredytu po 31 grudnia 2021 roku oraz wprowadza odpowiednie zapisy na wypadek zmian w zakresie funkcjonowania rynkowych indeksów w przyszłości.

W przypadku jednak, gdyby nie doszło do zawarcia aneksu przed 31 grudnia 2021 roku, oprocentowanie kredytu pozostanie, po tej dacie, na poziomie ostatniej wartości oprocentowania, ustalonej zgodnie z  postanowieniami umowy kredytu, w oparciu o wskaźnik LIBOR EUR i nie będzie objęte zmianą oprocentowania w przypadku zmian stóp rynkowych. Oznacza to, że oprocentowanie kredytu nie będzie podnoszone w przypadku wzrostów stóp, ale nie będzie także obniżane w przypadku ich spadku.

 

Podstawy prawne wprowadzenia zmian

W dnia 8 czerwca 2016 r. Parlament Europejski przyjął regulację BMR (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych). Regulacja ma na celu zapewnienie pełnej ochrony konsumentów poprzez wprowadzenie jednolitych i powszechnych norm prawnych określających zasady stanowienia i zarządzania wskaźnikami referencyjnymi, gwarantujące odporność wskaźników na wszelkie działania niezgodne z prawem.

 

 

Gdzie mogę przeczytać o tym czym jest reforma LIBOR i rozporządzenie BMR?

Dodatkowe informacje zostały zawarte w dokumencie „Pakiet BMR” dostępnym TUTAJ.

 

 

O dalszym rozwoju sytuacji oraz wynikających z tego zmianach dla poszczególnych klientów Banku będziemy informować na bieżąco, zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach prawa i umowach kredytowych.

Strona internetowa Banku BPH wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje w polityce prywatności i plików cookies więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close