Stała i okresowo stała stopa procentowa

INFORMACJA O STAŁEJ I OKRESOWO STAŁEJ STOPIE PROCENTOWEJ DLA KREDYTU HIPOTECZNEGO

 

W celu ograniczenia ryzyka zmiany stopy procentowej, od dnia 30 czerwca 2021r. Bank BPH umożliwia zmianę oprocentowania kredytu hipotecznego  ze zmiennej na stałą stopą procentową, obowiązującą przez maksymalnie 5 lat.

 

1.Kto może skorzystać z możliwości zmiany stopy procentowej na stałą?

 

Z tej opcji mogą skorzystać Klienci, którzy:

1) korzystają z kredytu hipotecznego udzielonego w PLN lub;

2) dokonają zmiany waluty udzielonego kredytu na PLN poprzez podpisanie aneksu do umowy kredytu;

3) w przypadku kredytów walutowych, zawrą z Bankiem aneks zmiany waluty na PLN, po złożeniu wniosku

i pozytywnym rozpatrzeniu go przez Bank,

4) złożą wniosek o zmianę oprocentowania kredytu, wraz z kompletem wymaganych dokumentów – wniosek można złożyć pisemnie, wysyłając na adres Banku BPH

5) skutecznie zawrą z Bankiem aneks do umowy kredytu, zmieniający zasady ustalania oprocentowania.

 

 

2. Jakie są warunki zawarcia aneksu do umowy kredytu?

 

Warunkiem zawarcia aneksu do umowy kredytu, zmieniającego zmienną stopę procentową na stałą, obowiązującą przez okres  5 lat lub do końca trwania umowy kredytu -  w przypadku kredytów dla których okres pozostały do spłaty wynosi mniej niż 5 lat - jest:

1) złożenie wniosku o zmianę sposobu oprocentowania wraz z kompletem dokumentów, w tym, z oświadczeniem potwierdzającym zapoznanie się z ryzykiem - lista dokumentów dostępna jest TUTAJ;

2) akceptacja wstępnej decyzji kredytowej Banku BPH wraz z zawartymi w niej informacjami dotyczącymi:

a) okresu obowiązywania oprocentowania,

b) wysokości stałej stopy procentowej,

c) kosztów zawarcia aneksu do umowy kredytu, w tym kosztów wyceny nieruchomości, jeśli jest wymagana oraz wysokości prowizji za aneks,

3) poniesienie kosztu wyceny nieruchomości określonego we wstępnej decyzji kredytowejzgodnie z zapisami obowiązującej dla danego kredytu w Tabeli Opłat i Prowizji Banku BPH;

4) opłacenie prowizji za aneks określonej we wstępnej decyzji kredytowej - zgodnie z warunkami obowiązującej dla danego kredytu w  Tabeli Opłat i Prowizji Banku BPH;

5) akceptacja ostatecznej decyzji Banku BPH o wprowadzeniu oprocentowania stałego;

6) spełnienie opisanych w ostatecznej decyzji kredytowej i aneksie standardowych warunków związanych z zawarciem aneksu do umowy kredytu hipotecznego;

7) pozostałe warunki zawarcia aneksu:

a) posiadanie zdolności kredytowej do obsługi kredytu z nową wysokością raty;

b) brak zaległości w spłacie kredytu;

c) korzystanie z kredytu, którego okres spłaty nie jest krótszy niż okres obowiązywania wybranej stopy stałej;

d) opłacenie koniecznych kosztów zmiany wpisu hipoteki w księgach wieczystych(zgodnie z wysokością obowiązujących opłat sądowych);

e) brak wpisów hipoteki, w księgach wieczystych nieruchomości będących zabezpieczeniem spłaty kredytu hipotecznego w Banku BPH, dokonanych na rzecz innych podmiotów niż Bank BPH.

 

3. Jak będzie wyglądało oprocentowanie kredytu przez okres trwania stopy stałej?

 

1) Ostateczna wysokość oprocentowania stałego lub okresowo stałego podana zostanie we wstępnej  decyzji kredytowej i w aneksie do umowy kredytu.

2) Wysokość stałej stopy procentowej kredytu lub pożyczki hipotecznej oraz wysokość rat nie będą zmieniać się ze względu na zmianę wskaźnika referencyjnego (np. WIBOR).

3) W czasie gdy kredyt hipoteczny jest oprocentowany według stałej lub okresowo stałej stopy nie będzie możliwa zmiana sposobu oprocentowania tj. zmiana oprocentowania stałego na zmienne. Zmiana oprocentowania stałego na zmienne nastąpi po zakończeniu obowiązywania stopy stałej. Oprocentowanie jest ustalane w stosunku rocznym.

 

 

4. Jak będzie wyglądało oprocentowanie kredytu po zakończeniu obowiązywania stopy stałej?

 

1) Po zakończeniu okresu obowiązywania stałej stopy, oprocentowanie kredytu automatycznie zmieni się na oprocentowanie obowiązujące zgodnie z treścią umowy kredytu przed zmianą, tj. na oprocentowanie zmienne.

2) Do oprocentowania zmiennego będzie miała zastosowanie zmieniona marża kredytu, stanowiąca, wraz ze wskaźnikiem referencyjnym WIBOR, jeden z elementów kształtujących wysokość zmiennej stopy procentowej, co może oznaczać, że zmienne oprocentowanie może być wyższe niż oprocentowanie, które obowiązywało przed wprowadzeniem stopy stałej (wzrost raty kredytu w stosunku do raty należnej przed i w trakcie obowiązywania stopy okresowo stałej).

3) Kredytobiorca będzie mógł skorzystać ponownie z oferty stałej stopy procentowej na kolejny okres. Bank umożliwi zmianę oprocentowania poprzez podpisanie kolejnego aneksu do umowy  o zmianę oprocentowania na stałą stopę procentową, zgodnie z warunkami, które będą aktualnie wtedy obowiązywały i kosztami wynikającymi   z obowiązującej wówczas  dla danego kredytu Tabeli Opłat i Prowizji Banku BPH.

4) W okresie obowiązywania stałej lub okresowo stałej stopy procentowej zmiana wysokości wskaźnika referencyjnego (np. WIBOR)  nie ma wpływu na wysokość raty kredytu lub pożyczki. Istnieje ryzyko, że w okresie obowiązywania okresowo stałej stopy procentowej nastąpi wzrost wartości wskaźnika referencyjnego stosowanego do wyznaczania oprocentowania zmiennego i w rezultacie po zmianie oprocentowania kredytu na zmienne w związku z zakończeniem okresu obowiązywania stopy stałej,  raty kredytu wzrosną w stosunku do rat w trakcie obowiązywania stopy okresowo stałej.

 

Informacja o ryzykach dotyczących kredytów hipotecznych dla klientów Banku BPH S.A dostępna jest tutaj: Link do dokumentu

 

5. Poglądowa symulacja kredytu ze stopą stałą  i zmienną

Do otwarcia wymagany MS Excel w wersji obsługującej format .xlsx .

Kalkulator

 

Polecamy również zapoznanie się z informacjami zawartymi w przewodniku  "Zrozumieć inflację i stopy
procentowe", TUTAJ. 

    Strona internetowa Banku BPH wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje w polityce prywatności i plików cookies więcej o polityce prywatności

    The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

    Close