Składanie reklamacji

PRAWO ZŁOŻENIA REKLAMACJI

 1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji na działalność lub usługi świadczone przez Bank.
 2. Reklamacje mogą być składane w następujących formach:
  • telefonicznie pod numerami telefonów wskazanymi w sekcji "Kontakt",
  • pocztą tradycyjną, na adres korespondencyjny:
   Bank BPH SA
   ul. Cypriana Kamila Norwida 1,
   80-280 Gdańsk
  • pocztą elektroniczną, na adresy wskazane w sekcji "Kontakt",
  • poprzez pocztę wewnętrzną po zalogowaniu się do Systemu Bankowości Internetowej Banku BPH dla Klientów indywidualnych.
 3. Reklamacje mogą być składane przez Klienta osobiście lub za pośrednictwem kuriera, posłańca lub pełnomocnika dysponującego pełnomocnictwem w formie zwykłej, z zastrzeżeniem, że jeśli będą istniały szczególne uwarunkowania wskazujące na konieczność zachowania innej formy. Bank niezwłocznie powiadomi pełnomocnika o konieczności dysponowania pełnomocnictwem w formie szczególnej.
 4. Na żądanie Klienta Bank potwierdza wpływ reklamacji pisemnie (przesyłką pocztową) lub pocztą elektroniczną lub w innej formie uprzednio uzgodnionej z Klientem.

 

TERMINY UDZIELENIA ODPOWIEDZI

 1. Bank rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni, Bank poinformuje o tym Klienta wskazując:
  • przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji,
  • okoliczności wymagające wyjaśnienia,
  • ostateczny termin udzielenia odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 2. Złożenie przez Klienta reklamacji niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności budzących jego wątpliwości i zastrzeżenia może ułatwić i przyśpieszyć rozpatrzenie reklamacji przez Bank, chyba że okoliczności wymagające wyjaśnienia nie będą miały wpływu na sposób procedowania reklamacji.
 3. Bank może zwrócić się do Klienta o dostarczenie dodatkowych danych kontaktowych, informacji lub posiadanej przez Klienta dokumentacji dotyczącej składanej reklamacji, które mogą okazać się niezbędne w celu sprawnego przeprowadzenia procesu rozpatrywania reklamacji.

 

FORMY ODPOWIEDZI NA REKLAMACJE

 1. Odpowiedź na reklamację Klienta będącego osobą fizyczną - konsumenta oraz osoby prowadzącej działalność gospodarczą, w tym wspólnika spółki cywilnej, zostanie udzielona przez Bank w postaci papierowej (przesyłką pocztową) lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji lub pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że Bank udzieli odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Klienta.
 2. Odpowiedź na reklamację Klienta niebędącego osobą fizyczną zostanie udzielona w formie pisemnej (przesyłką pocztową lub pocztą elektroniczną) albo w innej formie uprzednio uzgodnionej z tym Klientem.

 

MOŻLIWOŚCI ODWOŁANIA OD DECYZJI BANKU

 1. Bank podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), a w sprawach ochrony konsumentów nadzorowi Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 2. Klient niezadowolony z decyzji Banku i wyjaśnień uzyskanych w odpowiedzi Banku na reklamację ma możliwość pisemnego odwołania się do Rzecznika Klientów Banku. Szczegółowe informacje o Rzeczniku Klientów Banku wraz z danymi adresowymi »
 3. Klient niezadowolony z decyzji Banku i wyjaśnień uzyskanych w odpowiedzi Banku na reklamację może również:
  • zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną do Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumentów, bądź jednej z organizacji konsumenckich (Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Miejski lub Powiatowy Rzecznik Konsumentów może występować do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów. Szczegółowe informacje na temat wskazanych instytucji świadczących bezpłatną pomoc prawną znajdują się na stronie internetowej: www.uokik.gov.pl (dotyczy wyłącznie Klientów Indywidualnych),
  • zażądać poddania powstałego sporu pod rozstrzygnięcie Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego przy Związku Banków Polskich (BAK). BAK rozstrzyga spory między konsumentami - klientami banków a bankami w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 8 000,00 zł, w zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez bank czynności bankowych lub innych czynności na rzecz konsumenta. Korespondencję do BAK można kierować na adres: ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa. Ze złożeniem wniosku o rozpatrzenie sprawy przed BAK wiąże się konieczność uiszczenia opłaty na rachunek BAK w wysokości wskazanej w Regulaminie BAK. Szczegółowe informacje, w tym Regulamin BAK, dostępne są na stronie internetowej www.zbp.pl (dotyczy wyłącznie Klientów Indywidualnych),
  • wystąpić z wnioskiem do Rzecznika Finansowego o rozpatrzenie sprawy w trybie rozpatrywania reklamacji lub o rozwiązanie sporu z Bankiem w trybie pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Szczegółowe informacje dotyczące Rzecznika Finansowego dostępne są na stronie internetowej: www.rf.gov.pl;
  • zażądać poddania powstałego sporu pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego przy KNF. Przed Sądem Polubownym przy KNF istnieją dwie drogi polubownego rozwiązania sporów: postępowanie mediacyjne oraz postępowanie sądowe. Przed Sądem Polubownym przy KNF rozpatrywane są sprawy, których wartość przedmiotu sporu, co do zasady, przekracza 500 zł oraz sprawy o prawa niemajątkowe. Udział Banku w takim postępowaniu jest dobrowolny. Zgoda Banku na udział w postępowaniu przed Sądem Polubownym przy KNF uzależniona jest każdorazowo od dokonania przez Bank analizy okoliczności sprawy. Ze złożeniem wniosku o rozpatrzenie sprawy przed Sądem Polubownym wiąże się konieczność uiszczenia opłaty w wysokości określonej w Taryfie opłat za czynności Sądu Polubownego przy KNF. Szczegółowe informacje dotyczące Sądu Polubownego przy KNF, w tym Regulamin Sądu Polubownego przy KNF i Taryfa, dostępne są na stronie internetowej: www.knf.gov.pl, zakładka: Sąd Polubowny. Niniejsze postanowienie posiada wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi zapisu na Sąd Polubowny.
 4. Niezależnie od możliwości wskazanych powyżej, Klientowi przysługuje prawo do wystąpienia z powództwem przeciwko Bankowi do sądu powszechnego właściwości ogólnej, zgodnie ze stosownymi przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego.

Strona internetowa Banku BPH wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje w polityce prywatności i plików cookies więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close