Przerwa w spłacie rat kredytu w związku z SARS-CoV-2

Informacje dla Klientów Banku BPH zainteresowanych złożeniem wniosku o przerwę w spłacie w związku ze stanem epidemii wywołanym wirusem SARS-CoV-2

Informacja archiwalna - brak możliwości składania wniosków po 23 września 2020

Drodzy Klienci,

 

Uwaga!

Informujemy, że od 7 czerwca 2020r., Bank wprowadził zmiany do opisanych poniżej warunków wnioskowania o przerwę w spłacie. Od tego dnia:

- wniosek może zostać złożony dla kredytów, na których, na moment wpływu wniosku do Banku, występuje zaległość w spłacie rat nie dłuższa niż 30 dni,

- maksymalny okres przerwy w spłacie wydłużony został do 6 miesięcy – szczegóły w pytaniach i odpowiedziach poniżej,

- wnioski o przerwę w spłacie składać można do 23 września 2020 r. włącznie.

Prosimy przy tym pamiętać, iż wniosek powinien być złożony przynajmniej na 7 dni przed terminem płatności najbliższej raty lub wystawieniem rachunku z wysokością raty, aby przerwa w spłacie mogła zostać wprowadzona od najbliżej raty.

 

Poniżej przedstawiamy istotne informacje, w formie pytań i odpowiedzi,  związane z procesem wnioskowania o przerwę w spłacie rat kredytów hipotecznych.

Prosimy o zapoznanie się z nimi i uważne przeczytanie wszystkich  informacji. Bank, jak wiele innych instytucji, odczuwa skutki bieżącej sytuacji. Jednym z nich jest ograniczona liczba Pracowników infolinii i w rezultacie wydłużony czas na odebranie połączenia.

Jednocześnie zachęcamy do kontaktów z Bankiem, w tym do składania wniosków o przerwę w spłacie, za pośrednictwem platformy internetowej (TUTAJ).

Informujemy również, że poniższa propozycja, związana z procesem wnioskowania o przerwę w spłacie, ma charakter czasowy. Bank zastrzega również możliwość zmiany jej warunków. O ewentualnych zmianach, Bank poinformuje zamieszczając stosowny komunikat na swojej stronie internetowej.

 

Informujemy także, iż Bank udostępnił kalkulatory, za pomocą których można samodzielnie dokonać symulacji wpływu przerwy w spłacie na wysokość raty kredytowej po jej zakończeniu. Szczegóły zostały opisane w odpowiedzi na pyt. 12.

  

Pyt. 1. Od kiedy można złożyć wniosek o przerwę w spłacie?

 

Wniosek można złożyć od 20 marca 2020 roku.

Bank prosi o przesłanie wniosku na przygotowanym formularzu za pośrednictwem platformy internetowej (TUTAJ) Po zalogowaniu do platformy internetowej, prosimy o  wybór sekcji „wiadomości”,  po wybraniu „Napisz nową wiadomość” w polu „kategoria” znajduje się formularz, za pomocą którego mogą złożyć Państwo wniosek o przerwę w spłacie.

Prosimy nie składać wniosków listownie lub z wykorzystaniem wiadomości e-mail. Wnioski złożone w ten sposób nie zostaną rozpatrzone.

 

Uwaga! Wnioski o przerwę w spłacie można składać do 23 września włącznie.

 

 

Pyt. 2.  Jakie rozwiązanie przygotował Bank?

 

Zasady przed zmianą – w okresie 20 marca 2020 – 6 czerwca 2020 Bank, poza rozwiązaniami opisanymi w umowach kredytowych, umożliwiał złożenie wniosku o odroczenie spłaty kredytu na 3 miesiące.

Zasady po zmianie-  w przypadku wniosków złożonych od 7 czerwca 2020 roku Bank, poza rozwiązaniami opisanymi w umowach kredytowych umożliwia złożenie wniosku o odroczenie spłaty kredytu na maksymalny okres 6 miesięcy. Kredytobiorcy będą przy tym mieli możliwość wyboru okresu przerwy w spłacie od 1 do 6 miesięcy.

Kredytobiorcy, którzy skorzystali już w okresie 20 marca – 6 czerwca z przerwy w spłacie na okres 3 miesięcy, będą mogli zawnioskować o kolejne miesiące odroczenia spłaty kredytu pod warunkiem, że łączny okres przerwy, bez względu na liczbę złożonych wniosków nie może przekroczyć 6 miesięcy.

Np. Pierwsza przerwa w spłacie trwała 3 miesiące, w związku z czym drugi wniosek można złożyć o przerwę na okres 1, 2 lub 3 miesięcy.

Przerwa w spłacie oznacza, że pierwsza płatność raty kredytu będzie wymagana dopiero po wnioskowanym okresie odroczenia.

 

Przykład:
Jeżeli najbliższa rata przypada na dzień 25 czerwca 2020 roku, to po złożeniu wniosku o przerwę na 3 miesiące zostanie ona objęta prolongatą wraz z dwiema kolejnymi ratami (lipiec, sierpień). W rezultacie w okresie od 25 czerwca do 25 sierpnia od Klienta nie będą wymagane żadne płatności (Za wyjątkiem ewentualnych kwot zaległych z tytułu wcześniejszych rat, np. za maj!). Najbliższa rata będzie zaś przypadać na dzień 25 września 2020 r.

 

Złożenie wniosku i ustanowienie przerwy w spłacie odbywa się bez dodatkowych opłat.

 

 

Pyt. 3. Kiedy należy złożyć wniosek?

 

Prosimy o składanie wniosku przynajmniej na 7 dni przed terminem płatności najbliższej raty lub wystawieniem rachunku z wysokością raty za pośrednictwem platformy internetowej (TUTAJ).

 

 

Pyt. 4. Jakie warunki należy spełnić aby złożyć wniosek o przerwę w spłacie?

 

Zasady przed zmianą - w okresie 20 marca – 6 czerwca 2020 roku wniosek mógł być złożony w stosunku do kredytów:

 1. których umowa kredytu nie została wypowiedziana przez Bank,
 2. które nie mają zaległości w spłacie (dotyczy wniosków złożonych od 8 kwietnia 2020 roku).
 3. którego rata kredytu, która ma być odroczona, przypada po dacie złożenia wniosku – wnioski powinny zostać złożone z minimalnym 7-dniowym wyprzedzeniem wymagalności raty (złożenie wniosku w terminie krótszym niż 7 dni - przy uwzględnieniu aktualnych możliwości operacyjnych Banku – przyczynić się może do rozpoczęcia biegu przerwy w spłacie kredytu dopiero od kolejnej wymagalnej raty),
 4. których data zapadalności (końca) kredytu nie jest wcześniejsza niż data złożenia wniosku o udzielnie przerwy w spłacie oraz przerwa w spłacie nie będzie powodowała konieczności wydłużenia okresu kredytowania,
 5. nie objętych przerwą w spłacie, na moment składania wniosku,
 6. dla których nieruchomość stanowiąca zabezpieczenie kredytu nie jest objęta działaniami egzekucyjnymi,
 7. dla których na rachunku nie występuje, na moment składania wniosku, nadpłata trzech kolejnych rat kredytu,
 8. dla których kredytobiorcy nie korzystają ze wsparcia lub pożyczki z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

Zasady po zmianie - w okresie od 7 czerwca 2020 roku wniosek można złożyć dla kredytów:

 1. których umowa kredytu nie została wypowiedziana przez Bank,
 2. na których zadłużenie w spłacie rat nie jest dłuższe niż 30 dni,
 3. którego rata kredytu, która ma być odroczona, przypada po dacie złożenia wniosku – wnioski powinny zostać złożone z minimalnym 7-dniowym wyprzedzeniem wymagalności raty (złożenie wniosku w terminie krótszym niż 7 dni - przy uwzględnieniu aktualnych możliwości operacyjnych Banku – przyczynić się może do rozpoczęcia biegu przerwy w spłacie kredytu dopiero od kolejnej wymagalnej raty),
 1. których data zapadalności (końca) kredytu nie jest wcześniejsza niż data złożenia wniosku o udzielnie przerwy w spłacie oraz przerwa w spłacie nie będzie powodowała konieczności wydłużenia okresu kredytowania,

 

 

Pyt. 5. Mam już zaległości w spłacie poprzednich rat, czy muszę je spłacić?

 

Zasady obowiązujące od 7 czerwca 20120 roku: Wprowadzone przez Bank rozwiązanie umożliwia odroczenie płatności na okres od 1 do 6 miesięcy tylko tych rat, których termin płatności, na moment złożenia wniosku, jeszcze nie minął. Wniosek można złożyć dla kredytów, na których opóźnienie w spłacie rat nie przekracza 30 dni.

Odroczenie spłaty nie oznacza, że Bank odracza także spłatę rat zaległych. Bank oczekuje ich niezwłocznej spłaty.

Prosimy także pamiętać o złożeniu wniosku na min. 7 dni przed terminem płatności kolejnej raty.

 

Zasady obowiązujące przed 7 czerwca 2020 roku:

- w przypadku wniosków złożonych w Banku od 8 kwietnia do 6 czerwca 2020 roku, aby móc ubiegać się o przerwę w spłacie na zasadach opisanych na niniejszej stronie, na rachunku kredytowym nie mogło być zaległości w spłacie kredytu. Oznaczało to, że aby skorzystać z przerwy w spłacie  należało w pierwszej kolejności  uregulować zaległe niespłacone raty kredytu, a następnie wystąpić z wnioskiem o przerwę w spłacie. Prosimy zwrócić uwagę na fakt, iż spełnienie obowiązku spłaty wymaganej raty kredytu  następuje po wpływie środków pieniężnych  do Banku.

- w przypadku wniosków złożonych w Banku do 7 kwietnia 2020 roku Bank dopuszczał możliwość składania wniosków dla kredytów na których występowało opóźnienie w spłacie nie dłuższe niż 90 dni. Nie oznaczało to jednak, iż przerwą w spłacie objęte były także zaległe, niespłacone raty. Bank oczekiwał  ich niezwłocznej spłaty.

Uwaga:

Jeżeli jednak sytuacja kredytobiorcy nie pozwala na uregulowanie płatności, których termin już minął, prosimy o kontakt z dedykowaną infolinią  pod numerem +48 58 308 58 46 (pn. – pt. 8.00-16.00), na której w trakcie rozmowy z konsultantem można ustalić indywidualne warunki i terminy spłaty kredytu. Dodatkowe informacje opisane są (TUTAJ).

 

 

Pyt. 6. W jaki sposób można złożyć wniosek o przerwę w spłacie?

 

Prosimy o wypełnienie wniosku za pośrednictwem platformy internetowej (TUTAJ) zgodnie z instrukcją w pkt. 1.  W przypadku w trudności w złożeniu wniosku tą drogą,  prosimy o kontakt z Konsultantem Infolinii, mając jednak na uwadze możliwy wydłużony czas oczekiwania na połączenie.

Prosimy nie składać wniosków listownie lub z wykorzystaniem wiadomości e-mail. Wnioski złożone w ten sposób nie zostaną rozpatrzone.

 

 

Pyt. 7. Na czym polegają uproszczone zasady wnioskowania o przerwę w spłacie?

 

Uproszczone zasady polegają na:

 • braku badania historycznych opóźnień w spłacie kredytu,
 • braku badania minimalnego odstępu czasowego od ostatniego terminu korzystania przez kredytobiorców z wakacji kredytowych,
 • umożliwieniu złożenia wniosku przez jednego z kredytobiorców,
 • umożliwieniu wnioskowania o przerwę w spłacie także dla kredytów opartych na umowach,
  w których nie przewidziano takiego rozwiązania,
 • braku konieczności podpisania aneksu do umowy kredytu zmieniającego warunki jego spłaty.

Bank po wdrożeniu wniosku prześle potwierdzenie ustanowienia przerwy w spłacie na adresy korespondencyjne wszystkich kredytobiorców.

 

 

Pyt. 8. Czy Bank wydłuży okres kredytowania?

 

W przygotowanym przez Bank rozwiązaniu, Bank nie przewiduje możliwości wydłużenia okresu kredytowania wynikającego z zawartej umowy kredytu lub w aneksie do niej  modyfikującym ten termin.

Wynika to z faktu, iż zgodnie z oczekiwaniami kredytobiorców, proces wnioskowania i ustanawiania przerwy w spłacie został znacząco uproszczony, bez konieczności zawierania pisemnego aneksu do umowy). Natomiast wydłużenie okresu kredytowania wiązałoby się z koniecznością zmiany wpisu w księdze wieczystej, odnoszącego się do zabezpieczenia spłaty kredytu hipoteką, co mogłoby nastąpić wyłącznie poprzez zawarcie pisemnego aneksu.  

 

 

Pyt. 9. Czy odroczenie dotyczy części kapitałowej czy także części odsetkowej raty?

 

Przerwa w spłacie dotyczy całej raty – jej części kapitałowej i odsetkowej.

 

 

Pyt. 10. Co się stanie z odsetkami za okres przerwy?

 

Odsetki zostaną doliczone do pierwszej raty przypadającej po zakończeniu przerwy w spłacie.
W wyjątkowych sytuacjach mogą zostać doliczone do więcej niż jednej raty.

Wyjątek stanowią kredyty udzielone przez GE Money Bank SA (wszystkie) oraz Bank BPH SA (od 1 stycznia 2010 roku), dla których wniosek o przerwę w spłacie został złożony od 17 do 23 marca 2020 roku. W ich przypadku odsetki za okres przerwy zostaną doliczone, zgodnie z zapisami umowy, do kapitału kredytu pozostałego do spłaty.

 

 

Pyt. 11. Jak zmieni się wysokość raty po zakończeniu przerwy w spłacie?

 

Co do zasady, z uwagi na brak zmiany okresu kredytowania, raty kredytu mogą wzrosnąć. Bank spodziewa się, że nowa wysokość raty (wyrażonej w walucie kredytu) będzie tylko nieznacznie wyższa od raty sprzed zmiany.

Z uwagi na decyzje Rady Polityki Pieniężnej z 17 marca, 8 kwietnia oraz 28 maja 2020 roku o obniżeniu stóp procentowych, w najbliższym czasie nastąpi obniżenie oprocentowania kredytów w złotych polskich, zgodnie z zasadami opisanymi w umowach. W efekcie, w zależności od sytuacji danego kredytu, w tym obowiązującego oprocentowania, raty po zakończeniu przerwy w spłacie mogą wzrosnąć, pozostać na zbliżonym do obecnego poziomie lub nawet ulec obniżeniu. Informacja o wysokości raty będzie wynikała z harmonogramu spłaty, który otrzymują kredytobiorcy.

 

Uwaga!

W przypadku kredytów denominowanych lub indeksowanych kursem waluty obcej - możliwość wzrostu wysokości raty i salda kredytu w przeliczeniu na złote polskie w związku z istnieniem ryzyka kursowego, które potencjalnie może objawić się w osłabieniu wartości złotego polskiego względem waluty kredytu w okresie trwania przerwy w spłacie i po jej zakończeniu.  

 

Symulacje zmiany wysokości raty kredytu po zakończeniu przerwy w spłacie można dokonać samodzielnie w oparciu o kalkulatory, które znajdują się:

TUTAJ dla kredytów z ratami równymi

TUTAJ dla kredytów z ratami malejącymi

 

Symulacja ma charakter poglądowy i informacyjny o  wpływie przerwy w spłacie na wysokość rat odsetkowo-kredytowych, nie uwzględnia bowiem sytuacji faktycznej jaka może występować  
w związku ze spłatą kredytu np. występujących nadpłat, niedopłat kredytu lub opóźnień w spłacie. Wysokość wymaganej  do spłaty  raty odsetkowo-kapitałowej będzie zawarta w harmonogramie wygenerowanym z systemu Banku po udzieleniu przez Bank przerwy w spłacie, zgodnie z wnioskiem kredytobiorcy(ców).

 

Założenia symulacji:

 • wyniki symulacji prezentowane są w walucie kredytu,
 • w przypadku kredytów walutowych symulacja nie uwzględnia wpływu kursu waluty na wysokość raty wyrażonej w PLN,
 • w symulacji zastosowano algorytmy uproszczone, wyłącznie dla celów informacyjnych o wpływie przerwy w spłacie na wysokość rat odsetkowo-kredytowych, wobec czego algorytmy te nie odzwierciedlają pełnego algorytmu zastosowanego w systemie informatycznym Banku BPH SA w odniesieniu do danego kredytu,
 • przyjęta metoda naliczania odsetek to 30/360 (każdy miesiąc ma 30 a każdy rok 360 dni), odsetki wyliczane miesięcznie,
 • w symulacji zastosowano raty miesięczne, których termin spłaty nie uwzględnia dni wolnych od pracy,
 • rata nr 1 to najbliższa niezapadła rata kredytu w symulacji bez przerwy w spłacie lub pierwsza odroczona rata w symulacji z przerwą w spłacie przypadające po złożeniu wniosku,
 • oprocentowanie nie ulega zmianie w całym okresie przyjętym do wyliczeń,
 • symulacja nie uwzględnia specyficznej sytuacji jaka może mieć miejsce na danym kredycie m.in.: niedopłaty, opóźnienie w spłacie, nadpłata rat, nadpłata kapitału i w jej wyniku skrócony okres kredytowania kredytu,
 • symulacja nie uwzględnia specyficznych sytuacji np. rat już utworzonych, przedpłaconych, przeterminowanych itp.

 

 

Pyt. 12. Czy można skorzystać z przerwy w spłacie dłuższej lub krótszej niż 6 miesięcy?

 

Od 7 czerwca istnieje możliwość złożenia wniosku na okres od 1 do 6 miesięcy.

W stosunku do kredytów, które przed 7 czerwca były objęte przerwą w spłacie z powodu zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 można także złożyć kolejne wnioski o przerwę w spłacie, przy czym niezależnie od ilości złożonych wniosków łączna liczba miesięcy na które można odroczyć spłatę kredytu wynosi 6 miesięcy.

Np. W okresie 20 marzec – 6 czerwca 2020 roku kredyt objęty był przerwą w spłacie na 3 miesiące. Od 7 czerwca można w takim przypadku złożyć wniosek o przerwę na kolejny okres, maksymalnie 3 miesięcy.

 

Bank dopuszcza także możliwość o wnioskowanie o inne niż opisane na tej stronie, indywidualnie ustalone, warunki przerwy w spłacie. Wymagane jest jednak złożenie odrębnego wniosku. Możliwość ta obejmuje następujące sytuacje:

 • dla kredytów udzielonych przez GE Money Bank SA (wszystkie) oraz Bank BPH SA (od 1 stycznia 2010 roku), zgodnie z zapisami umowy można wnioskować, raz na 12 miesięcy, o jednomiesięczne wakacje kredytowe. Wymagane w tym celu jest przesłanie na adres korespondencyjny Banku podpisanego przez wszystkich kredytobiorców wniosku. (nie ma specjalnego druku)
 • dla wszystkich kredytów istnieje możliwość przesłania na adres korespondencyjny Banku wniosku o indywidualnie ustalony termin przerwy w spłacie wraz z uzasadnieniem opisującym sytuację kredytobiorców. Szczegółowe informacje można uzyskać na dedykowanej infolinii, +48 58 308 58 46 (pn. – pt. 8.00-16.00). Dodatkowe informacje opisane są (TUTAJ).

W przypadku indywidualnych warunków prolongaty wymagane będzie także podpisanie aneksu do umowy.

 

 

 Pyt. 13. Czy w okresie obowiązywania przerwy w spłacie będzie działać usługa Polecenie Zapłaty?

 

Usługa Polecenia Zapłaty nie będzie działać w okresie przerwy w spłacie.

 

 

Pyt. 14. Czy w okresie obowiązywania przerwy w spłacie można spłacać kredyt?

 

Wpłaty na rachunek do spłaty kredytu będą przyjmowane przez Bank na dotychczasowych zasadach. Będą one kwalifikowane na poczet spłaty zgodnie z zapisami umów kredytowych. Prosimy o zapoznanie się w pierwszej kolejności z umową kredytu. Wpłata środków nie spowoduje jednak zakończenia lub skrócenia przerwy w spłacie.

W okresie trwania przerwy w spłacie , Bank nie będzie mógł  realizować dla wpłat na ten kredyt wniosków o wcześniejszą spłatę kredytu czy innych dyspozycji przeksięgowania środków na poszczególne składniki kredytu.

 

 

Pyt. 15. Czy Bank przedłuży okres przerwy w spłacie?

 

Obecnie istnieje możliwość do korzystania z przerwy w spłacie związanej z  epidemią  SARS-CoV-2  na okres od 1 do 6 miesięcy. Bank na bieżąco analizuje sytuację i o wszelkich zmianach będzie informował w pierwszej kolejności za pośrednictwem swojej strony internetowej.

Strona internetowa Banku BPH wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje w polityce prywatności i plików cookies więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close