Przerwa w spłacie rat kredytu w związku z SARS-CoV-2

Informacje dla Klientów Banku BPH zainteresowanych złożeniem wniosku o przerwę w spłacie w związku ze stanem epidemii wywołanym wirusem SARS-CoV-2

 

Drodzy Klienci,

 

Uwaga!

Informujemy, że od 8 kwietnia 2020r., Bank wprowadza zmianę do opisanych poniżej warunków wnioskowania o przerwę w spłacie. Od tego dnia wniosek będzie mógł zostać złożony tylko dla kredytów, na których, na moment wpływu wniosku do Banku, nie występuje zaległość w spłacie rat. Prosimy przy tym pamiętać, iż wniosek powinien być złożony przynajmniej na 7 dni przed terminem płatności najbliższej raty, aby mógł zostać zaakceptowany, a przerwa w spłacie mogła zostać ustanowiona na kredycie.

 

Poniżej przedstawiamy istotne informacje związane z procesem wnioskowania o przerwę w spłacie rat kredytów hipotecznych w formie pytań i odpowiedzi.

Prosimy o zapoznanie się z nimi i przeczytanie informacji do końca. Bank, jak wiele innych instytucji, odczuwa skutki bieżącej sytuacji. Jednym z nich jest ograniczona liczba Pracowników infolinii i w rezultacie wydłużony czas na odebranie połączenia.

Jednocześnie zachęcamy do kontaktów z Bankiem, w tym do składania wniosków o przerwę w spłacie, za pośrednictwem platformy internetowej (TUTAJ).

Informujemy również, że poniższa propozycja, związana z procesem wnioskowania o przerwę w spłacie, ma charakter czasowy. Bank zastrzega również możliwość zmiany jej warunków. O ewentualnych zmianach, Bank poinformuje zamieszczając stosowny komunikat na swojej stronie internetowej.

 

 

Pyt. 1. Od kiedy można złożyć wniosek o przerwę w spłacie?

 

Wniosek można złożyć od 20 marca 2020 roku.

Bank prosi o przesłanie wniosku na przygotowanym formularzu za pośrednictwem platformy internetowej (TUTAJ) Po zalogowaniu do platformy internetowej, prosimy o  wybór sekcji „wiadomości”,  po wybraniu „Napisz nową wiadomość” w polu „kategoria” znajduje się formularz, za pomocą którego mogą złożyć Państwo wniosek o przerwę w spłacie.

 

 

Pyt. 2.  Jakie rozwiązanie przygotował Bank?

 

Bank, poza rozwiązaniami opisanymi w umowach kredytowych, umożliwia złożenie wniosku o odroczenie spłaty kredytu na 3 miesiące. Oznacza to, że pierwsza płatność będzie wymagana dopiero po trzech miesiącach od daty złożenia i zaakceptowania wniosku przez Bank.

 

Przykład:
Jeżeli najbliższa rata przypada na dzień 25 marca 2020 roku, to po złożeniu wniosku zostanie ona objęta prolongatą wraz z dwiema kolejnymi ratami (kwiecień, maj). W rezultacie w okresie od 25 marca do 24 czerwca od Klienta nie będą wymagane żadne płatności (Za wyjątkiem ewentualnych kwot zaległych z tytułu wcześniejszych rat, np. za luty!). Najbliższa rata będzie zaś przypadać na dzień 25 czerwca 2020 r.

 

Złożenie wniosku i ustanowienie przerwy w spłacie odbywa się bez dodatkowych opłat.

 

 

Pyt. 3. Kiedy należy złożyć wniosek?

 

Prosimy o składanie wniosku przynajmniej na 7 dni przed terminem płatności najbliższej raty za pośrednictwem platformy internetowej (TUTAJ).

 

 

Pyt. 4. Kto może skorzystać z przerwy w spłacie?

 

Wniosek może zostać złożony w stosunku do kredytów:

 

 1. których umowa kredytu nie została wypowiedziana przez Bank,
 2. które nie mają zaległości w spłacie (dotyczy wniosków złożonych od 8 kwietnia 2020 roku).
 3. którego rata kredytu, która ma być odroczona, przypada po dacie złożenia wniosku – wnioski powinny zostać złożone z minimalnym 7-dniowym wyprzedzeniem,
 4. których data zapadalności (końca) kredytu nie jest wcześniejsza niż data złożenia wniosku o udzielnie przerwy w spłacie oraz przerwa w spłacie nie będzie powodowała konieczności wydłużenia okresu kredytowania,
 5. nie objętych przerwą w spłacie, na moment składania wniosku,
 6. dla których nieruchomość stanowiąca zabezpieczenie kredytu nie jest objęta działaniami egzekucyjnymi,
 7. dla których na rachunku nie występuje, na moment składania wniosku, nadpłata trzech kolejnych rat kredytu,
 8. dla których kredytobiorcy nie korzystają ze wsparcia lub pożyczki z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

 

Pyt. 5. Mam już zaległości w spłacie poprzednich rat, czy muszę je spłacić?

 

Wprowadzone przez Bank rozwiązanie umożliwia odroczenie płatności na 3 miesiące tylko tych rat, których termin płatności jeszcze nie minął, na moment złożenia wniosku.

 

W przypadku wniosków złożonych w Banku od 8 kwietnia 2020 roku, aby móc ubiegać się o przerwę w spłacie na zasadach opisanych na niniejszej stronie, na rachunku kredytowym nie może być zaległości w spłacie. Oznacza to, że aby skorzystać z rozwiązania należy najpierw uregulować zaległe raty, a następnie wystąpić z wnioskiem o przerwę w spłacie. Prosimy zwrócić uwagę na fakt, iż spłata rat następuje po wpływie środków pieniężnych  do Banku.

Prosimy także pamiętać o złożeniu wniosku na min. 7 dni przed terminem płatności kolejnej raty.

 

W przypadku wniosków złożonych w Banku do 7 kwietnia 2020 roku Bank dopuszczał możliwość składania wniosków dla kredytów na których występowało opóźnienie w spłacie nie dłuższe niż 90 dni. Nie oznaczało to jednak, iż przerwą w spłacie objęte były także zaległe, niespłacone raty. Bank oczekuje ich niezwłocznej spłaty.

Jeżeli jednak sytuacja kredytobiorcy nie pozwala na uregulowanie płatności, których termin już minął, prosimy o kontakt z dedykowaną infolinią  pod numerem +48 58 308 58 46 (pn. – pt. 8.00-16.00), na której w trakcie rozmowy z konsultantem można ustalić indywidualne warunki i terminy spłaty kredytu. Dodatkowe informacje opisane są (TUTAJ).

 

 

Pyt. 6. W jaki sposób można złożyć wniosek o przerwę w spłacie?

 

Prosimy o wypełnienie wniosku za pośrednictwem platformy internetowej (TUTAJ) zgodnie z instrukcją w pkt. 1.

 

 

Pyt. 7. Czy można złożyć wniosek za pośrednictwem infolinii Banku?

 

W wyjątkowych sytuacjach będzie to możliwe. Proszę jednak wziąć pod uwagę wydłużony czas oczekiwania na połączenie z Konsultantem. Złożenie wniosku przez Infolinię nie przyspieszy wdrożenia przerwy w spłacie w stosunku do wniosku złożonego za pośrednictwem platformy internetowej.

 

 

Pyt. 8. Na czym polegają uproszczone zasady wnioskowania o przerwę w spłacie?

 

Uproszczone zasady polegają na:

 • braku badania historycznych opóźnień w spłacie kredytu,
 • braku badania minimalnego odstępu czasowego od ostatniego terminu korzystania przez kredytobiorców z wakacji kredytowych,
 • umożliwieniu złożenia wniosku przez jednego z kredytobiorców,
 • umożliwieniu wnioskowania o przerwę w spłacie także dla kredytów opartych na umowach,
  w których nie przewidziano takiego rozwiązania,
 • braku konieczności podpisania aneksu do umowy kredytu zmieniającego warunki jego spłaty.

Bank po wdrożeniu wniosku prześle potwierdzenie ustanowienia przerwy w spłacie na adresy korespondencyjne kredytobiorców.

 

 

Pyt. 9. Czy Bank wydłuży okres kredytowania?

 

Rozwiązanie przygotowane przez Bank nie umożliwia wydłużenia okresu kredytowania opisanego w umowie kredytowej lub aneksie do niej modyfikującym ten termin.

Wynika to z faktu, iż proces wnioskowania i ustanawiania przerwy w spłacie został znacząco uproszczony (bez aneksu do umowy) a taka forma nie pozwala złożyć wniosku o wydłużenie ważności wpisu zabezpieczenia hipotecznego do księgi wieczystej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu.

 

 

Pyt. 10. Czy odroczenie dotyczy części kapitałowej czy także części odsetkowej raty?

 

Przerwa w spłacie dotyczy całej raty – jej części kapitałowej i odsetkowej.

 

 

Pyt. 11. Co się stanie z odsetkami za okres przerwy?

 

Odsetki zostaną doliczone do pierwszej raty przypadającej po zakończeniu przerwy w spłacie.
W wyjątkowych sytuacjach mogą zostać doliczone do więcej niż jednej raty.

Wyjątek stanowią kredyty udzielone przez GE Money Bank SA (wszystkie) oraz Bank BPH SA (od 1 stycznia 2010 roku), dla których wniosek o przerwę w spłacie został złożony od 17 do 20 marca 2020 roku. W ich przypadku odsetki za okres przerwy zostaną doliczone, zgodnie z zapisami umowy, do kapitału kredytu pozostałego do spłaty.

 

 

Pyt. 12. Jak zmieni się wysokość raty po zakończeniu przerwy w spłacie?

 

Co do zasady, z uwagi na brak zmiany okresu kredytowania, raty kredytu mogą wzrosnąć. Bank spodziewa się, że nowa wysokość raty (wyrażonej w walucie kredytu) będzie tylko nieznacznie wyższa od raty sprzed zmiany.

Z uwagi na decyzję Rady Polityki Pieniężnej z 17 marca 2020 roku o obniżeniu stóp procentowych, w najbliższym czasie nastąpi obniżenie oprocentowania kredytów w złotych polskich, zgodnie z zasadami opisanymi w umowach. W efekcie, w zależności od sytuacji danego kredytu, w tym obowiązującego oprocentowania, raty po zakończeniu przerwy w spłacie mogą wzrosnąć, pozostać na zbliżonym do obecnego poziomie lub nawet ulec obniżeniu.

 

 

Pyt. 13. Czy można skorzystać z przerwy w spłacie dłuższej lub krótszej niż 3 miesiące?

 

Bank dopuszcza taką możliwość. Wymaga ona jednak złożenia odrębnego wniosku o indywidualnie ustalony termin odroczenia spłaty kredytu. Obejmuje to następujące sytuacje:

 • dla kredytów udzielonych przez GE Money Bank SA (wszystkie) oraz Bank BPH SA (od 1 stycznia 2010 roku), zgodnie z zapisami umowy można wnioskować, raz na 12 miesięcy, o jednomiesięczne wakacje kredytowe. Wymagane w tym celu jest przesłanie na adres korespondencyjny Banku podpisanego przez wszystkich kredytobiorców wniosku. (nie ma specjalnego druku)
 • dla wszystkich kredytów istnieje możliwość przesłania na adres korespondencyjny Banku wniosku o indywidualnie ustalony termin przerwy w spłacie wraz z uzasadnieniem opisującym sytuację kredytobiorców. Szczegółowe informacje można uzyskać na dedykowanej infolinii, +48 58 308 58 46 (pn. – pt. 8.00-16.00). Dodatkowe informacje opisane są (TUTAJ).

Będzie wymagane także podpisania aneksu do umowy.

 

 

Pyt. 14. Czy w okresie obowiązywania przerwy w spłacie będzie działać usługa Polecenie Zapłaty?

 

Usługa Polecenia Zapłaty nie będzie działać w okresie przerwy w spłacie.

 

 

Pyt. 15. Czy w okresie obowiązywania przerwy w spłacie można spłacać kredyt?

 

Wpłaty na rachunek do spłaty kredytu będą przyjmowane przez Bank na dotychczasowych zasadach. Będą one kwalifikowane na poczet spłaty zgodnie z zapisami umów kredytowych. Prosimy o zapoznanie się w pierwszej kolejności z umową kredytu. Wpłata środków nie spowoduje jednak zakończenia lub skrócenia przerwy w spłacie.

W okresie, gdy na kredycie ustanowiona jest przerwa w spłacie, Bank nie będzie realizował dla wpłat na ten kredyt wniosków o wcześniejszą spłatę kredytu czy innych dyspozycji przeksięgowania środków na poszczególne składniki kredytu.

 

 

Pyt. 16. Czy Bank przedłuży okres przerwy w spłacie?

 

Obecnie istnieje możliwość zawnioskowania o przerwę w spłacie na 3 miesiące. Bank na bieżąco analizuje sytuację i o wszelkich zmianach będzie informował w pierwszej kolejności za pośrednictwem swojej strony internetowej.

 

 

Strona internetowa Banku BPH wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje w polityce prywatności i plików cookies więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close