Rozwiązanie dla kredytów CHF

Jaki wskaźnik zastąpi dotychczasowy LIBOR CHF?

 

Komisja Europejska, na mocy uprawnień wynikających z rozporządzenia BMR, wydała rozporządzenie wykonawcze na mocy którego, od 1 stycznia 2022 roku, wskaźnik Stopa Składana SARON (SARON Compound Rate,) zastąpi LIBOR CHF we wszystkich rodzajach umów finansowych zawartych na terenie Unii Europejskiej. Dodatkowo Komisja Europejska wyznaczyła wartość tzw. Spreadu Korygującego, którego celem jest zniwelowanie różnicy pomiędzy wartościami LIBOR CHF i SARON obserwowanymi historycznie.

Poniższa tabela prezentuje zasady zamiany wskaźników oraz odpowiednio przypisane wartości Spreadu Korygującego w stosunku do wskaźników stosowanych w umowach kredytów Banku BPH:

 

 

Dotychczasowy wskaźnik
referencyjny LIBOR CHF

Stopa Składana SARON

obowiązująca od 01.01.2022r. zgodnie z treścią Rozporządzenia KE

Wartość Spreadu Korygującego

LIBOR CHF 1M

1-miesięczna stopa składana SARON (SAR1MC)

- 0,0571 punktu procentowego

LIBOR CHF 3M

3-miesięczna stopa składana SARON (SAR3MC)

0,0031 punktu procentowego

LIBOR CHF 6M

3-miesięczna stopa składana SARON (SAR3MC)

0,0741 punktu procentowego

LIBOR CHF 12M

3-miesięczna stopa składana SARON (SAR3MC)

0,2048 punktu procentowego

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej jest aktem prawa bezpośrednio obowiązującym we wszystkich krajach członkowskich. W związku z powyższym wskaźnik Stopa Składana SARON oraz Spread Korygujący będą miały zastosowanie, z mocy prawa, do wszystkich umów kredytów udzielonych przez Bank BPH, których oprocentowanie oparte jest
o stawkę LIBOR CHF bez konieczności zmiany umowy w tym przedmiocie.

 

Jednocześnie w mocy pozostaną pozostałe zapisy umów dotyczące zasad aktualizacji oprocentowania.

 

Nowy harmonogram spłaty, uwzględniający nową wysokość oprocentowania kredytu, wyznaczoną w oparciu o wskaźnik Stopa Składana SARON, zostanie przesłany do Państwa w terminie zgodnym z umową, nie wcześniej niż
po 1 stycznia 2022 roku.

Dodatkowo, zgodnie z wymogami rozporządzenia BMR  oraz z uwagi na ryzyko wystąpienia w przyszłości sytuacji, 
w której także wskaźnik Stopa Składana SARON może przestać być publikowany, Bank prześle listownie propozycję aneksu do umowy kredytu, która zawiera m.in. zapisy opisujące zasady postępowania na wypadek czasowej lub trwałej niedostępności wskaźnika referencyjnego, a także potwierdza zastąpienie dotychczasowego wskaźnika LIBOR CHF wskaźnikiem Stopa Składana SARON z zastosowaniem Spreadu Korygującego.

 

 

Co to jest wskaźnik LIBOR CHF i dlaczego jest ważny?

 

LIBOR (London Interbank Offered Rate) CHF jest wskaźnikiem referencyjnym określającym wysokość stóp procentowych używanych m.in. do wyznaczania oprocentowania kredytów. Dotyczy to także kredytów denominowanych lub indeksowanych we franku szwajcarskim oferowanych w przeszłości przez Bank BPH.

 

 

Dlaczego właśnie Stopa Składana SARON?

 

Wskaźnik Stopa Składana SARON powstaje w oparciu o dzienne wartości wskaźnika SARON, który został zaproponowany przez szwajcarską grupę roboczą ds. wskaźników rynkowych dla CHF (National Working Group on Swiss Franc Reference Rates) i zaakceptowany przez Szwajcarski Bank Narodowy. Wskaźnik SARON spełnia także wymagania narzucone przez rozporządzenie BMR.

Informacje o bieżących i historycznych wartościach LIBOR CHF oraz SARON i Stopy Składanej SARON można sprawdzić na stronach administratorów obu indeksów:

- LIBOR CHF - TUTAJ 

- SARON -  TUTAJ

 

 

Jak została wyznaczona wartość Spreadu Korygującego dla SARON?

 

Komisja Europejska przyjęła rozwiązanie polegające na wyliczeniu mediany z różnic pomiędzy stawkami LIBOR CHF i SARON z okresu 5 lat poprzedzających ogłoszenie końca publikacji wskaźnika LIBOR CHF przez FCA.

 

 

Czy zmiana indeksu LIBOR CHF na SARON oznacza zmianę wysokości oprocentowania kredytu?

 

Opisana powyżej zmiana wskaźnika oraz zastosowanie Korekty Wyrównawczej mogą spowodować zmianę oprocentowania kredytu. Wyznaczenie nowej wartości oprocentowania odbędzie się na zasadach i w terminach opisanych w umowie kredytu.

Poniżej prezentujemy przykładowe porównanie stawek oprocentowania wyznaczonego w oparciu o wartości obu wskaźników na dzień 31 sierpnia 2021 roku:

 

Komponent oprocentowania

Oprocentowanie oparte o LIBOR 3M CHF

Oprocentowanie oparte o
3-miesięczną stopę składaną SARON

Marża kredytowa Banku (A)

1,5 %

1,5 %

Wartość wskaźnika na 31.08.2021 (B)

- 0,7704 %

- 0,7246 %

Wartość Spreadu Korygującego (C)

0 %

0,0031 %

Oprocentowanie kredytu (A+B+C)

0,7296 %

0,7785 %

(ewentualne zaokrąglenia wartości mogą wynikać z zapisów umów kredytowych).

 

 

Jaki jest cel wprowadzenia aneksu do umowy kredytu hipotecznego?

 

Bank przygotowując aneks i proponując jego zawarcie realizuje wymogi prawa nałożone na niego w rozporządzeniu BMR. Treść dokumentu reguluje przede wszystkim zasady postępowania na wypadek możliwości wystąpienia w przyszłości czasowej lub trwałej niedostępności wskaźnika referencyjnego.

Postanowienia aneksu potwierdzają również obowiązywanie, od 1 stycznia 2022 roku, wskaźnika Stopa Składana SARON zgodnie z rozporządzeniem KE.

Jednocześnie zawarcie aneksu pozwoli usunąć tzw. niepewność prawną, związaną z brakiem postanowień umownych na wypadek zaprzestania publikowania wskaźnika referencyjnego.

 

 

Jakie dokładnie zapisy wprowadza aneks do umowy kredytu hipotecznego?

 

Aneks wprowadzi do umowy zapisy na wypadek czasowego lub trwałego zaprzestania publikacji wskaźnika referencyjnego stosowanego do wyznaczania oprocentowania kredytu. Zapisy te będą określały plan postępowania i obowiązki Banku. Plan ten obejmuje m.in:

  • zasady wyznaczania wskaźnika alternatywnego na wypadek zaprzestania, w przyszłości, publikacji wskaźnika referencyjnego obowiązującego dla danej umowy,
  • zasady wyliczania wartości Korekty Wyrównawczej – mechanizmu, którego celem jest wyrównanie różnic pomiędzy wartościami wskaźników, znikającego i zastępującego go, na bazie historycznych wartości.

 

 

Dlaczego warto podpisać aneks do umowy kredytu?

 

Pomimo przyjęcia przez Komisję Europejską rozporządzenia wprowadzającego zastąpienie w umowach z mocy prawa, dotychczasowego wskaźnika LIBOR CHF wskaźnikiem Stopa Składana SARON i dzięki temu umożliwienia kontynuowania umów w oparciu o zmienne oprocentowanie, nie można wykluczyć ryzyka zaprzestania w przyszłości publikacji także tego wskaźnika.

Zawarcie aneksu ma na celu eliminację tego ryzyka poprzez wprowadzenie zasad wyznaczania tzw. wskaźników alternatywnych oraz ewentualnych korekt wyrównawczych.

 

 

Co należy zrobić aby aneks wszedł w życie?

 

1)   aneks do umowy kredytu, zobowiązani są podpisać, w wyznaczonych do tego miejscach, wszyscy kredytobiorcy widniejący na umowie kredytu,

2)   podpisane dokumenty należy  przesłać, , na adres Banku, używając załączonej koperty zwrotnej dołączonej do przesłanej przez Bank korespondencji.

W przypadku nie otrzymania listu od Banku, z informacjami na temat zmian wskaźnika referencyjnego, prosimy o kontakt z Bankiem poprzez wysłanie wiadomości na adres kontaktBPH@ge.com

Więcej informacji na temat reformy wskaźników znajduje się w dokumencie Pakiet BMR CHF.

Strona internetowa Banku BPH wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje w polityce prywatności i plików cookies więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close