Raport bieżący 28/2016

Decyzje Komisji Nadzoru Finansowego związane z przejęciem Banku BPH przez Alior Bank i z podziałem Banku BPH

19 lipca 2016 roku

Zarząd Banku BPH S.A. ("Bank BPH") w nawiązaniu do raportów bieżących Banku BPH nr 10/2016 z dnia 1 kwietnia 2016 r., nr 12/2016 z dnia 30 kwietnia 2016 r., nr 24/2016 z dnia 25 czerwca 2016 r. oraz nr 26/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r., niniejszym informuje, że w dniu 19 lipca 2016 r. uzyskał, wspólnie z Alior Bankiem S.A. ("Alior Bank") decyzję Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie wydania zezwolenia na podział Banku BPH w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie na Alior Bank części majątku Banku BPH w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej wszelkie aktywa i pasywa Banku BPH, za wyjątkiem tzw. "działalności hipotecznej Banku BPH", obejmującej portfel kredytów hipotecznych Banku BPH (wszelkie kredyty hipoteczne w PLN i innych walutach, udzielone na rzecz osób fizycznych na cele mieszkaniowe), zobowiązania finansowe wobec podmiotów z grupy GE oraz inne aktywa i pasywa związane z tym portfelem kredytów, a ponadto większościowy udział w BPH PBK Zarządzanie Funduszami sp. z o. o. (jedynym akcjonariuszu BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.) oraz odpowiedzialność Banku BPH związaną z tymi podmiotami ("Podział").

Ponadto zarząd Banku BPH niniejszym informuje, że w dniu 19 lipca 2016 r. powziął wiadomość o: (i) uzyskaniu przez GE Investments Poland sp. z o.o. oraz General Electric Company decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie braku sprzeciwu, co do zamiaru General Electric Company i GE Investments Poland sp. z o. o. stania się podmiotem dominującym wobec Banku BPH od dnia nabycia akcji Banku BPH przez Alior Bank do dnia zarejestrowania przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Alior Banku w związku z Podziałem, a następnie ich zamiaru przekroczenia 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Banku BPH w wyniku Podziału; oraz (ii) uzyskaniu przez Alior Bank oraz Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie braku sprzeciwu, co do zamiaru Alior Banku oraz Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. bezpośredniego nabycia przez Alior Bank akcji Banku BPH w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy i udziału w kapitale zakładowym Banku BPH.

Uzyskanie opisanych powyżej decyzji Komisji Nadzoru Finansowego stanowi spełnienie się trzech spośród warunków przeprowadzenia Podziału określonych w pkt. 3.2 planu Podziału.

Podstawa prawna:
art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Strona internetowa Banku BPH wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje w polityce prywatności i plików cookies więcej o polityce prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close