Rating

Bank BPH S.A. informuje, że z dniem 31 marca 2017 roku uległa rozwiązaniu umowa
o współpracy, zawarta pomiędzy Bankiem a  Agencją ratingową Moody’s Investors Service Ltd, na skutek wypowiedzenia  umowy przez Bank BPH S.A. złożonego w dniu 3 stycznia 2017 roku.  

 

 

Na zlecenie Banku rating sporządzany jest przez agencję ratingową Moody’s Investors Service.
Poniżej zamieszczone są aktualne ratingi dla Banku BPH (ostatnia zmiana 15 listopada 2016 roku):

 

Długoterminowy / krótkoterminowy rating depozytowy Banku
Ba2 / Not-Prime
Perspektywa Stabilna


 

Listopad 2016 roku

Zarząd Banku BPH S.A. ("Bank BPH") informuje, że 15 listopada 2016 roku agencja ratingowa Moody’s Investors Service ("Moody’s") poinformowała Bank BPH o nadaniu pod raz pierwszy długo- i krótko- terminowych ratingów emitenta na poziomie Ba2/Not Prime. Jednocześnie agencja ratingowa wycofała rating depozytowy Banku(ostatnio na poziomie Ba2/Not Prime). Perspektywa ratingów długoterminowych emitenta Banku BPH jest stabilna, podczas gdy poprzednia perspektywa ratingów depozytowych Banku BPH była ujemna.

Agencja ratingowa Moody’s poinformowała również o obniżeniu oceny ryzyka kredytowego (BCA) z poziomu ba3 do poziomu b2 co odzwierciedla znacznie zredukowany bilans Banku BPH oraz jego obniżoną rentowność. Skorygowana ocena ryzyka kredytowego (adjusted BCA), która uwzględnia wsparcie ze strony GE, podmiotu dominującego wobec Banku BPH, została pozostawiona bez zmian na poziomie ba2.

Dodatkowo, agencja ratingowa obniżyła ocenę ryzyka kontrahenta Banku (Counterparty Risk Assessment, CRA) z poziomu Baa2(cr)/Prime-2(cr) do poziomu Ba2(CR)/Not Prime(cr)/Prime-2(cr).

Zmiana ocen ratingowych Moody’s jest następstwem dokonanej w dniu 4 listopada 2016 roku transakcji sprzedaży i wydzielenia podstawowej działalności Banku BPH na rzecz Alior Bank S.A. (podmiot nie oceniany przez Moody’s) przez General Electric Company (GE; A1, stabilny).

Uzasadnienie ratingów wg Moody’s:

 1. Ocena ryzyka kredytowego (BCA) na poziomie b2 odzwierciedla wysoki stopień koncentracji portfela kredytowego BPH składającego się głównie z kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich cechujących się wysoką wrażliwością na ryzyko walutowe, a także obniżoną rentowność działalności Banku BPH, która według oczekiwań Moody’s będzie nadal podlegać presji z uwagi na proces wygaszania działalności oraz zobowiązania regulacyjne. Wg Moody’s Bank BPH jest bankiem o przeciętnej kapitalizacji i wysokim poziomie dźwigni finansowej. Jednak jego obecnie wysoką zdolność absorpcji strat cechuje wysoki poziom wrażliwości na zmiany regulacyjne dotyczące udzielonych kredytów hipotecznych w walutach obcych. Po ukończeniu procesu wydzielenia struktura bilansu Bank BPH będzie przewidywać jego finansowanie kapitałem własnym na poziomie ok. 13%, a w pozostałej części finansowanie przez GE, przy terminach zapadalności do 2022 r. do weryfikacji Finansowanie wewnątrzgrupowe obniża wysokie ryzyko związane z refinansowaniem kredytów i nadaje ocenie ryzyka kredytowego (BCA) banku element stabilności.
 2. Bank BPH zachowuje licencję bankową, natomiast po zakończeniu procesu wydzielenia nie będzie już przyjmować depozytów. W wyniku powyższego agencja Moody’s wycofała rating depozytowy Banku i nadała mu rating emitenta. Rating emitenta na poziomie Ba2 został nadany na tym samym poziomie co skorygowana ocena ryzyka kredytowego Banku BPH (adjusted BCA), która została ustalona na poziomie trzy punkty wyższym od oceny ryzyka kredytowego (BCA) (poziom b2).
 3. Potwierdzenie skorygowanej oceny ryzyka kredytowego Banku BPH (adjusted BCA) na poziomie ba2 uwzględnia założenie bardzo wysokiego prawdopodobieństwa udzielenia Bankowi BPH wewnątrzgrupowego wsparcia przez GE. Z uwagi na całkowicie wewnątrzgrupowy charakter udzielanego finansowania, bez posiłkowania się depozytami, oraz zważywszy na fakt, że GE posiada 100% akcji Banku BPH, najbardziej prawdopodobnymi formami działaniami, jakie może podjąć GE w celu zachowania wypłacalności lub płynności BPH w przypadku pogorszenia się jego sytuacji finansowej byłyby rekapitalizacja lub kontynuacja wsparcia zachowania płynności. W związku z powyższym prawdopodobieństwo konieczności przeprowadzenia restrukturyzacji Banku BPH zgodnie z przepisami Dyrektywy BRRD zostało ocenione jako niskie. Nie została zastosowana analiza możliwości absorbcji strat (Loss Given Failure, LGF), a ratingi typu senior, ani rating zobowiązań Banku BPH nie uległy dodatkowemu podwyższeniu.
 4. Ocena ryzyka kontrahenta Banku BPH (Counterparty Risk Assessment, CRA) uległa obniżeniu do poziomu Ba2(cr)/Not-Prime(cr) z poziomu Baa2(cr)/Prime-2(cr) i pozostaje obecnie na tym samym poziomie co skorygowana ocena ryzyka kredytowego Banku (adjusted BCA), ponieważ nie korzysta już ona z ochrony wynikającej z tzw. junior deposits, które Bank BPH posiadał przed wydzieleniem swojej działalności podstawowej, zgodnie z ówczesną zaawansowaną analizą możliwości absorbcji strat Moody’s (Advanced Loss Given Failure, Advanced LGF).
 5. Zmiana perspektywy ratingów Banku BPH z negatywnej na stabilną dokonana przez Moody’s ma na celu odzwierciedlenie stabilnej perspektywy ratingów GE, szerokiego zakresu zobowiązań złożonych przez podmiot dominujący wobec Banku BPH oraz silnego nadzoru regulacyjnego ze strony Komisji Nadzoru Finansowego.

 

Czynniki wpływające na podwyższenie/ obniżenie ratingów wg Moody’s:

 1. Mając na uwadze stabilną perspektywę oraz będący w toku proces wygaszania działalności Banku BPH, Moody’s uważa, że wystąpienie czynników wskazujących na podwyższenie ratingów Banku BPH jest mało prawdopodobne w najbliższym terminie.
 2. Obniżenie ratingów może wystąpić w przypadku osłabienia wewnętrznej siły finansowej Banku BPH w wyniku wygaszania działalności lub zmian legislacyjnych mających negatywny wpływ na wypłacalność Banku. Dodatkowo, zmniejszające się zaangażowanie podmiotu dominującego wobec Banku BPH może doprowadzić do negatywnej presji na przypisany obecnie przez agencję ratingową poziom wsparcia ze strony GE oraz w konsekwencji na ratingi.

 

Wykaz ratingów, które uległy zmianie:

 • nadanie długoterminowego ratingu emitenta (waluta obca i własna) na poziomie Ba2,
 • nadanie krótkoterminowego ratingu emitenta (waluta obca i własna), na poziomie Not Prime,
 • wycofanie długoterminowego ratingu depozytowego (waluta obca i własna); poprzedni rating: Ba2,
 • wycofanie krótkoterminowego ratingu depozytowego (waluta obca i własna); poprzedni rating: Not Prime,
 • potwierdzenie skorygowanej oceny ryzyka kredytowego (Adjusted BCA) na poziomie ba2,
 • obniżenie oceny ryzyka kredytowego (BCA) do poziomu b2 z poziomu ba3,
 • obniżenie ryzyka kontrahenta Banku (CRA) do poziomu Ba2(cr)/Not Prime (cr) z poziomu Baa2(cr)/Prime-2(cr),
 • zmiana perspektywy na stabilną z negatywnej.

 

Zasady metodologii: Główne założenia metodologii użyte do tego ratingu pochodzą z metodologii dotyczącej banków opublikowanej w styczniu 2016 roku. Kopia tej metodologii znajduje się na stronie internetowej www.moodys.com, w sekcji „Rating Methodologies”.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Kwiecień 2016 roku

Bank BPH S.A. („Bank”) informuje, że 13 kwietnia 2016 roku agencja ratingowa Moody’s Investors Service („Moody’s”) poinformowała o utrzymaniu długo- i krótko- terminowego ratingu depozytowego Banku na poziomie Ba2/Not-Prime oraz o jednoczesnej zmianie jego perspektywy ze stabilnej na negatywną. Działanie to jest następstwem informacji o tym, że General Electric Company (GE; A1, stabilny), ostateczny podmiot dominujący wobec Banku, zawarł porozumienie dotyczące sprzedaży wydzielonej podstawowej działalności Banku na rzecz Alior Banku S.A. (podmiot nie ratingowany przez Moody’s).

Agencja ratingowa Moody’s poinformowała, że ocena ryzyka kontrahenta (Counterparty Risk Assessment, CRA) Banku BPH na poziomie Baa2(cr)/P-2(cr), ocena ryzyka kredytowego (Baseline Credit Assessment, BCA) na poziomie ba3 oraz skorygowana ocena ryzyka kredytowego (adjusted BCA) na poziomie ba2, uwzględniająca oczekiwania dotyczące wsparcia ze strony GE, podmiotu dominującego wobec Banku, pozostały bez zmian po dzisiejszych działaniach dotyczących ratingu.

Uzasadnienie dla ratingów

- Potwierdzenie ratingów depozytowych

Potwierdzenie ratingów depozytowych na poziomie Ba2 odzwierciedla oczekiwanie Moody’s, że umiarkowane wsparcie ze strony GE dla Banku BPH będzie kontynuowane, co obecnie skutkuje podwyższeniem ratingu depozytowego Banku o jeden poziom - z poziomu ba3 oceny ryzyka kredytowego (BCA), jak również umiarkowaną możliwość absorbowania strat dla depozytów Banku BPH, w oparciu o wykonaną przez Moody’s analizę struktury pasywów Banku na podstawie zaawansowanej analizy możliwości absorbcji strat (Advanced Loss Given Failure, Advanced LGF), do czasu przeprowadzenia podziału Banku, co nie skutkuje obecnie dalszym podwyższeniem ratingu.

Zdaniem Moody’s, zobowiązanie GE wobec Banku BPH oraz silny nadzór regulacyjny ze strony Komisji Nadzoru Finansowego, są podstawą stabilności oraz uporządkowanego procesu podziału Banku w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Grupa GE finansuje ponad połowę sumy bilansowej Banku, a zapadalności tych zobowiązań sięgają 2025 roku. W związku z tym jest prawdopodobne, że GE nadal będzie wspierało Bank. Sprzedaż podstawowej działalności Banku BPH na rzecz Alior Banku wpisuje się w redukcję wybranych aktywów w regionach, w których GE prowadzi działalność finansową i leasingową. GE dokonuje zmniejszenia o 200 miliardów USD swojej działalności finansowej poprzez sprzedaż biznesów i aktywów, co będzie miało miejsce do 2017 roku.

- Zmiana perspektywy na negatywną

Agencja Moody’s zauważa, że z informacji dostępnych publicznie wynika, że Bank BPH przeniesie wszystkie posiadane kredyty konsumencie i komercyjne oraz depozyty, jednocześnie zachowując portfel kredytów hipotecznych, którego znaczna część składa się z wcześniej udzielonych kredytów w CHF, stopniowo wygaszanych od 2011 roku. Podział Banku wymaga zgód regulatorów, których otrzymanie oczekiwane jest jesienią tego roku. W świetle braku możliwości finansowania depozytami po przeprowadzeniu podziału, działalność Banku będzie finansowana z rynku hurtowego, głównie środkami dostarczanymi przez Grupę GE, a jego struktura pasywów ulegnie odpowiedniej zmianie.

Moody’s podkreśla, że w związku z tym negatywna perspektywa ratingów depozytowych Banku BPH odzwierciedla:

1) oczekiwanie agencji ratingowej dotyczące znaczącego wzrostu zależności Banku od finansowania z rynku hurtowego (zobowiązanie GE łagodzi w znacznym stopniu ryzyko refinansowe);

2) potencjalne ryzyko dla portfela kredytów hipotecznych w CHF Banku BPH związane z ewentualnym przymusowym przewalutowaniem kredytów hipotecznych nałożonym na polskie banki (co będzie miało niekorzystny wpływ na zyskowność i pozycję kapitałową Banku); oraz

3) w przypadku braku znaczącego zabezpieczenia finansowania w postaci depozytów, analiza możliwości absorpcji strat wykonana przez agencję ratingową Moody’s na podstawie zaawansowanej analizy możliwości absorbcji strat (Advanced LGF), może prowadzić do obniżenia ratingów depozytowych z poziomu skorygowanej oceny ryzyka kredytowego (adjusted BCA), który obecnie wynosi ba2.

Co może wpłynąć na podwyższenie/ obniżenie ratingów

Moody’s, mając na uwadze negatywną perspektywę, uważa, że wystąpienie czynników wskazujących na podwyższenie ratingów Banku BPH jest mało prawdopodobne w najbliższym terminie.

Obniżenie ratingów może wystąpić w przypadku osłabienia wewnętrznej siły finansowej Banku BPH po zakończeniu podziału. Dodatkowo, zmniejszające się zaangażowanie podmiotu dominującego wobec Banku może doprowadzić do negatywnej presji na przypisany obecnie przez agencję ratingową poziom wsparcia ze strony GE oraz na ratingi. Istotna zmiana struktury pasywów skutkująca zmniejszeniem poziomu gwarantowanych zobowiązań Banku i/lub spadek wolumenów depozytów niegwarantowanych, która może zwiększyć istotność oraz wpłynąć na analizę LGF, może również stanowić presję na obniżenie ratingów depozytowych Banku.

Zasady metodologii

Główne założenia metodologii użyte do tego ratingu pochodzą z metodologii dotyczącej banków opublikowanej w styczniu 2016 roku. Kopia tej metodologii znajduje się na stronie internetowej www.moodys.com, w sekcji „Rating Methodologies”.

 

 

Marzec 2015 roku

W związku z wprowadzeniem przez Moody’s Investors Service nowej metodologii przyznawania ocen ratingowych, ocena Siły Finansowej Banku została wycofana.

Maj 2015 roku

Bank BPH S.A. („Bank”) informuje, że 21 maja 2015 roku agencja ratingowa Moody’s Investors Service („Moody’s”) poinformowała o zmianie długo- i krótko- terminowego ratingu depozytowego Banku z poziomu Baa3/Prime-3 z perspektywą negatywną do poziomu Ba2/Not-Prime z perspektywą stabilną.

Według opinii agencji ratingowej, obniżenie ratingu depozytowego do poziomu Ba2/Not-Prime wynika z obniżenia oceny ryzyka kredytowego (Baseline Credit Assessment, BCA) do poziomu ba3 z poziomu ba2, obniżenia skorygowanej oceny ryzyka kredytowego (adjusted BCA) do poziomu ba2 z poziomu baa3 na skutek obniżenia oczekiwań dotyczących wsparcia ze strony podmiotu dominującego, a także z analizy zobowiązań (Advanced Loss Given Failure), której wynik nie wskazywał na możliwość podwyższenia skorygowanej oceny ryzyka kredytowego Banku. Bank BPH posiada umiarkowany wolumen depozytów, skutkujący umiarkowaną możliwością absorbowania strat.

Obniżenie oceny BCA Banku do poziomu ba3 z poziomu ba2 odzwierciedla wysoki poziom warunkowego ryzyka dla aktywów i kapitału Banku, wynikającego ze znacznej wielkości portfela kredytów hipotecznych denominowanych we franku szwajcarskim (ponad 55% całego portfela kredytowego na koniec marca 2015 roku), a także z bardzo niskiej zyskowności i efektywności w porównaniu do średnich polskiego sektora bankowego. Jednakże, ocena BCA jest wsparta aktualnym zobowiązaniem spółki-matki Banku, grupy General Electric Capital Corporation (GECC; A1 stabilny) do utrzymania poziomu długoterminowego finansowania do 2021 roku.

Obniżona skorygowana ocena BCA Banku obrazuje obniżoną ocenę BCA Banku oraz obniżone oczekiwania Moody’s dotyczące ewentualnego, nadzwyczajnego wsparcia ze strony podmiotu dominującego. Obecnie wsparcie oceniane jest jako „umiarkowane”, co w konsekwencji prowadzi do podwyższenia oceny o jeden poziom, wcześniej wsparcie było określane jako „wysokie” i podwyższało ocenę o dwa poziomy. Zmiana ta jest efektem ogłoszenia wydanego w kwietniu 2015 roku przez jedynego akcjonariusza GECC, firmę General Electric Company, o jego planach dotyczących zbycia większości aktywów GECC w ciągu najbliższych trzech lat i w ten sposób potwierdzających jego intencję sprzedaży Banku BPH, która została ogłoszona w październiku 2014 roku.

Główne założenia metodologii użyte do tego ratingu pochodzą z „Metodologii Ratingowej: Banki”, opublikowanej w marcu 2015 roku. Kopia tej metodologii znajduje się na stronie internetowej www.moodys.com, w sekcji „Credit Policy”.

 

 

4 listopada 2014 roku

Bank BPH S.A. („Bank”) informuje, że 4 listopada 2014 roku agencja ratingowa Moody’s Investors Service („Moody’s”) poinformowała o obniżeniu długo- i krótko- terminowego ratingu depozytowego Banku do poziomu Baa3/Prime-3 z poziomu Baa2/Prime-2 i umieszczeniu ich na liście obserwacyjnej z możliwością dalszej obniżki. Decyzja Moody’s jest konsekwencją niedawnego zawiadomienia General Electric Company dotyczącego analizowania strategicznej możliwości sprzedaży akcji Banku należących do ostatecznego podmiotu dominującego -- General Electric Capital Corporation („GECC”; rating A1, stabilny).

Agencja ratingowa umieściła także na liście obserwacyjnej z możliwością obniżki rating siły finansowej (Bank Financial Strength Rating, BFSR) Banku na poziomie D, odpowiednik oceny ryzyka kredytowego (Baseline Credit Assessment, BCA) na poziomie ba2.

Uzasadnienie dla ratingu

- Obniżenie ratingu depozytowego i umieszczenie na liście obserwacyjnej z możliwością dalszej obniżki

Według Moody’s intencja GECC dotycząca sprzedaży Banku sygnalizuje, że Bank BPH nie należy do strategicznych inwestycji Grupy GE w horyzoncie długoterminowym. W rezultacie Moody’s poddał ponownej ocenie swoje założenia odnośnie nadzwyczajnego wsparcia ze strony podmiotu dominującego i ocenił je jako „wysokie” wobec „bardzo wysokie” wcześniej. Doprowadziło to do redukcji w poziomie wsparcia Banku (BCA) do dwóch poziomów z trzech poziomów.

Ponadto, dokładne plany dotyczące ewentualnej transakcji sprzedaży i/lub ewentualnego nabywcy nie zostały jeszcze ujawnione, stwarzając niepewność dotyczącą poziomu nadzwyczajnego wsparcia, które Bank BPH mógłby otrzymać w przyszłości.

Obserwacja w zakresie dalszej obniżki jest wynikiem obserwacji pod tym kątem ratingu siły finansowej Banku.

- Rating siły finansowej na liście obserwacyjnej pod kątem obniżki

Moody’s umieścił na liście obserwacyjnej rating BFSR Banku BPH na poziomie D, co obrazuje prawie całkowitą zależność Banku BPH od finansowania w walucie obcej ze strony GECC, co jest związane z dużym portfelem walutowych kredytów hipotecznych Banku. Wiązało się to także z oceną fundamentów biznesowych i finansowych Banku w kontekście ich dopasowania do obecnego ratingu BCA na poziomie ba2. Podczas gdy, zmiana zobowiązania GECC dotycząca zapewnienia finansowania Banku w walutach obcych jest mało prawdopodobna w najbliższym czasie, to zdaniem Moody’s wysoka zależność Banku od tego finansowania może narazić jego profil finansowania na ryzyko w trakcie okresu przejściowego przy zmianie podmiotu dominującego, stwarzając niepewność dotyczącą przyszłego profilu finansowania Banku oraz jego pozycji konkurencyjnej na polskim rynku. W nawiązaniu do tego, Moody’s zauważa, że w 1 połowie 2014 roku udziały rynkowe Banku BPH podlegały dalszemu zmniejszeniu do około 2.5% w przypadku kredytów i 1.6% w przypadku depozytów. Dodatkowo, portfel kredytowy Banku uległ obniżeniu o 3.6% w porównaniu do końca 2013 roku, a jego wynik netto zmniejszył się o 28.8% r/r. Środowisko niższych stóp procentowych w Polsce również obniżyło zyskowność Banku.

W 1 połowie 2014 roku wysoki poziom zależności finansowania przejawiał się poprzez pożyczki bilansowe i dług podporządkowany od GECC sięgające 48% całkowitych zobowiązań Banku oraz poprzez dodatkową pozabilansową linię kredytową w wysokości 2,6 miliardów CHF.

Moody’s dodał, że na przegląd ratingu mogą mieć wpływ także wszelkie ustalenia dotyczące nabywcy Banku i możliwy wpływ tych ustaleń na profil kredytowy Banku.

Główne założenia metodologii użyte do tego ratingu pochodzą z Metodologii Ratingowej Moody’s „Global Banks” opublikowanej w lipcu 2014 roku. Kopia tej metodologii znajduje się na stronie internetowej www.moodys.com, w sekcji „Credit Policy”.

 

 

4 stycznia 2010

Moody’s Investors Service w dniu dzisiejszym potwierdził długoterminowy rating Banku BPH w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie Baa2. Rating siły finansowej (BFSR) został podwyższony z D- do D, co odpowiada kategoriom Ba3 i Ba2 według bazowej oceny kredytowej (BCA). Wszystkie oceny ratingowe otrzymały stabilną perspektywę. Działania te stanowią zwieńczenie przeglądu Moody’s pod kątem możliwości podniesienia ratingu Banku, zgodnie z zapowiedzią agencji z 21 sierpnia 2008 roku. W ramach tego przeglądu rating Prime-2 dla depozytów krótkoterminowych nie został zmieniony.

Dzisiejsze decyzje są następstwem fuzji prawnej Banku BPH i GE Money Banku (GEMB), spółek należących do Grupy General Electric (GE) - akcjonariusza, którego udział w Połączonym Banku wzrósł do 89%. Fuzja ta plasuje Połączony Bank na 9. miejscu w Polsce pod względem sumy bilansowej, z silniejszą pozycją w bankowości uniwersalnej, szerszą i bardziej zdywersyfikowaną bazą klientów, solidnymi współczynnikami kapitałowymi i zabezpieczonym przez podmiot dominujący średnioterminowym finansowaniem.

Fuzja prawna nastąpiła 31 grudnia 2009 roku w drodze przeniesienia na Bank BPH aktywów i pasywów GEMB z jednoczesnym podniesieniem kapitału akcyjnego Banku BPH poprzez emisję akcji połączeniowych, które Bank BPH wyda akcjonariuszom GEMB. W rezultacie współczynniki kapitałowe: kapitału podstawowego (Tier 1) i adekwatności kapitałowej korzystnie wyróżniają się na tle banków porównywalnych.

W zakresie finansowania i płynności, Połączony Bank będzie silniej uzależniony od rynku hurtowego, w szczególności od finansowania ze strony spółki dominującej. Wynika to stąd, że GEMB był dotąd głównie finansowany przez GE, co jest zgodne zarówno z polityką GE wobec spółek zależnych w regionie jak też z ogólną polityką korporacyjną. Pomimo wysiłków BPH w ostatnim roku zmierzających do rozszerzenia bazy depozytowej klientów, Moody’s zaobserwował częściowy odpływ depozytów w I półroczu 2009 roku na skutek ostrej konkurencji i agresywnej polityki cenowej innych banków w Polsce. Dlatego też Połączony Bank posiada jeden z najmniej atrakcyjnych w grupie rówieśniczej wskaźników kredytów do depozytów. Zgodnie z przewidywaniami Moody’s, dalsze starania Połączonego Banku w celu pozyskania depozytów klientów i poprawy wskaźnika kredyty/depozyty powinny być oceniane w świetle rosnących kosztów finansowania i ich wpływu na marzę odsetkową.

Zyskowność podstawowej działalności Połączonego Banku ma potencjał poprawy w średnim terminie po fuzji, dzięki wyższej marży dochodowej z portfela produktów, szerszej ofercie i zdywersyfikowanej bazie klientów. Portfel kredytowy będzie posiadał bardziej zrównoważoną strukturę w porównaniu do ekspozycji kredytowej Banku BPH przed fuzją. Jednakże, portfel ten będzie charakteryzował się wyższym udziałem walutowych kredytów hipotecznych, który wyniesie około 50% ogólnego portfela. Chociaż agencja wyrażała pewien niepokój związany z efektywnością tego typu aktywów w I kwartale 2009 roku w związku z dużą zmiennością kursu walutowego, to jednak podkreśliła, że jakość kredytów walutowych okazała się odporna na dekoniunkturę. Moody’s stwierdził także, iż oczekuje pewnego pogorszenia jakości tego portfela wraz ze wzrostem stopy bezrobocia, chociaż ogólne trendy w zakresie jakości aktywów Połączonego Banku będą w 2010 roku w zgodzie z tendencjami rynkowymi.

Pomimo faktu, iż Połączony Bank zamierza rozwijać się dalej jako bank uniwersalny, koncentrujący się na obsłudze klientów detalicznych, małych i średnich firm oraz średniej wielkości korporacjach, potencjał jego rozwoju będzie ograniczony dostępnością źródeł finansowania oraz narastającą konkurencją w sektorze bankowym. Moody’s uważa, że mimo dużego potencjału wzrostu w powyższych segmentach, obecne warunki rynkowe w Polsce nie sprzyjają dynamicznej ekspansji. Podwyższenie ratingu siły finansowej Banku BPH jest wyrazem opinii Moody’s, że jego perspektywy średnioterminowe zostały wzmocnione przez fuzję, a obecny profil ryzyka oraz potencjał wzrostu przychodów jest porównywalny z instytucjami finansowymi o ratingu D.

Połączony Bank odnotował wzrost ratingu zobowiązań długoterminowych o 3 punkty, co według Moody’s jest odzwierciedleniem wysokiego prawdopodobieństwa wsparcia ze strony właściciela - GE (rating Aa2/P-1). Moody’s nie zakłada w swojej ocenie jakiejkolwiek pomocy ze strony polskich władz, ze względu na ograniczony udział podmiotu w rynku depozytów i jego znaczenie dla systemu finansowego.

Stabilna perspektywa siły finansowej oraz krótkoterminowego ratingu stanowią wyraz oczekiwań Moody’s, że biorąc pod uwagę wysokie odpisy na kredyty oraz rezerwy na restrukturyzację, które przyczyniły się do straty Banku BPH po trzech kwartałach 2009 roku, pozytywne efekty fuzji powinny ustabilizować wyniki Banku w 2010 roku, jak również zyskowność jego operacji i zrównoważyć presję ze strony ogólnych trendów rynkowych.

Moody’s wydał ostatni komunikat dotyczący Banku BPH 31 lipca 2009, w którym to agencja podtrzymała, iż może podnieść rating siły finansowej banku (D-) oraz rating długoterminowy banku (Baa2). Rating banku została zakwalifikowany do możliwego podniesienia 21 sierpnia 2008 roku, kiedy to Moody’s obniżył rating dla zobowiązań długoterminowych w walucie obcej do Baa2 z A3 a rating siły finanowej (BFSR) z C- do D-.

Metodologia użyta podczas przyznania ratingu została opisana w “Bank Financial Strength Ratings: Global Methodology” (luty 2007) oraz "Incorporation of Joint-Default Analysis into Moody’s Bank Ratings: A Refined Methodology" (marzec 2007). Dokumenty te dostępne są na stronie www.moodys.com w kategorii “Rating Methodologies”, w zakładce “Research & Ratings”. Pozostała metodologia oraz czynniki, które mogą być brane pod uwagę podczas nadawania ratingu są dostępne w podkategorii „Rating Methodologies” na stronie internetowej Moody’s.

Bank BPH z centralą w Krakowie (Polska) wykazał stratę netto w wysokości 14,5 mln euro po trzech kwartałach 2009, a całkowite aktywa na koniec września 2009 roku wyniosły 3,6 mld euro.

Przegląd dotyczył następujących ratingów banku BPH:

 • siły finansowej (BFSR), który został podniesiony do D (z perspektywą stabilną) z D- (pod obserwacją),
 • zobowiązań w walucie lokalnej oraz obcej, które zostały potwierdzony na poziomie Baa2.

 

Strona internetowa Banku BPH wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje w polityce prywatności i plików cookies więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close