Raport bieżący 26/2016

Drugie zawiadomienie o planowanym podziale Banku BPH S.A.

30 czerwca 2016 roku

Zarząd Banku BPH S.A. („Bank”) w nawiązaniu do raportu bieżącego Banku nr 12/2016 z 30 kwietnia 2016 r. oraz raportu bieżącego Banku nr 17/2016 z 9 czerwca 2016 r., działając na podstawie art. 539 §1 i 2 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), w zw. z art. 402(1) k.s.h. po raz drugi zawiadamia o planowanym podziale Banku poprzez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Banku BPH związanej z prowadzeniem działalności Banku BPH innej niż działalność hipoteczna i jej przeniesienie do Alior Banku S.A. („Alior Bank”), w trybie określonym w art. 529 §1 pkt 4 k.s.h. („Podział”).

W planie Podziału ustalony został następujący parytet wymiany akcji Banku na akcje Alior Banku: za 1 (jedną) akcję w Banku, akcjonariuszowi Banku (z wyjątkiem akcjonariuszy GE, tj. (i) GE Investments Poland sp. z o.o.; (ii) DRB Holdings B.V.; (iii) Selective American Financial Enterprises, Inc. oraz (iv) podmiotów powiązanych podmiotów wymienionych w punktach (i) – (iii) powyżej) przyznane i przydzielone zostanie 0,44 (czterdzieści cztery setne) akcji Alior Banku („Parytet Wymiany Akcji”), z zastrzeżeniem korekty związanej z rozwodnieniem kapitału zakładowego Alior Banku wynikającym z oferty publicznej z zachowaniem prawa poboru planowanej przez Alior Bank przed dniem Podziału. Parytet Wymiany Akcji po uwzględnieniu powyższej korekty związanej z rozwodnieniem kapitału zakładowego Alior Banku został ustalony w zaokrągleniu na 0,51 (pięćdziesiąt jeden setnych).

Plan Podziału został ogłoszony i udostępniony do wiadomości publicznej zgodnie z art. 535 § 3 k.s.h. poprzez jego zamieszczenie na stronie internetowej Banku: www.bph.pl w zakładce „Relacje Inwestorskie/podział2016” (http://www.bph.pl/pl/relacje_inwestorskie/podzial2016) 30 kwietnia 2016 r.

Zgodnie z art. 540 §3 (1) k.s.h., Bank zawiadamia, że do zakończenia walnych zgromadzeń akcjonariuszy Banku i Alior Banku, których porządek obrad obejmuje podjęcie uchwały w sprawie Podziału, akcjonariusze mogą zapoznawać się z dokumentami, o których mowa w art. 540 § 1 k.s.h. zamieszczonymi na stronie internetowej Banku: www.bph.pl w zakładce „Relacje Inwestorskie/podział2016” (http://www.bph.pl/pl/relacje_inwestorskie/podzial2016).

Podstawa prawna: art. 539 §1 i 2 k.s.h., w związku z art. 402(1) k.s.h., art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Strona internetowa Banku BPH wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje w polityce prywatności i plików cookies więcej o polityce prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close