Raport bieżący 17/2016

Uzupełnienie pierwszego zawiadomienia o planowanym podziale Banku BPH S.A.

9 czerwca 2016 roku

Zarząd Banku BPH S.A. („Bank BPH”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Banku BPH nr 12/2016 z 30 kwietnia 2016 r. o planowanym podziale Banku BPH, uzgodnieniu i podpisaniu planu podziału Banku BPH („Plan Podziału”), pierwszym zawiadomieniu o planowanym podziale Banku BPH poprzez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Banku BPH związanej z prowadzeniem działalności Banku BPH innej niż działalność hipoteczna i jej przeniesieniu na Alior Bank S.A., zgodnie z procedurą określoną w art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) (podział przez wydzielenie) („Podział”) oraz zmianie do Statutu Banku BPH („Raport dotyczący Pierwszego Zawiadomienia o Podziale”), w załączeniu przekazuje otrzymaną w dniu 9 czerwca 2016 r. opinię z badania Planu Podziału w zakresie jego poprawności i rzetelności, sporządzoną zgodnie z art. 538 §1 k.s.h. przez biegłego wyznaczonego przez właściwy sąd rejestrowy („Opinia Biegłego”).

Zgodnie z art. 540 § 3(1) k.s.h., Bank BPH niniejszym zawiadamia, że do zakończenia walnych zgromadzeń akcjonariuszy Banku BPH i Alior Banku S.A., których porządek obrad obejmie podjęcie uchwały w sprawie Podziału, akcjonariusze mogą zapoznawać się z Opinią Biegłego zamieszczoną na stronie internetowej Banku BPH: www.bph.pl w zakładce „Relacje Inwestorskie/ Podział Banku” (http://www.bph.pl/pl/relacje_inwestorskie/podzial2016).

Ponadto, zgodnie z informacjami zawartymi w Raporcie dotyczącym Pierwszego Zawiadomienia o Podziale, do zakończenia walnych zgromadzeń akcjonariuszy Banku BPH i Alior Banku S.A., których porządek obrad obejmie podjęcie uchwały w sprawie Podziału, akcjonariusze mogą zapoznawać się również z dokumentami, o których mowa w art. 540 § 1 pkt 1, 2, 3 i 4 k.s.h. zamieszczonymi na stronie internetowej Banku BPH: www.bph.pl w zakładce „Relacje Inwestorskie/ Podział Banku” (http://www.bph.pl/pl/relacje_inwestorskie/podzial2016).

Niniejszy raport należy traktować jako uzupełnienie pierwszego zawiadomienia do akcjonariuszy o zamiarze przeprowadzenia Podziału w rozumieniu art. 539 § 1 i 2 k.s.h., w związku z art. 402(1) § 1 k.s.h., opublikowanego w formie Raportu dotyczącego Pierwszego Zawiadomienia o Podziale.

Plan Podziału został ogłoszony i udostępniony do wiadomości publicznej zgodnie z art. 535 § 3 k.s.h. poprzez jego zamieszczenie na stronie internetowej Banku BPH: www.bph.pl w zakładce „Relacje Inwestorskie/ Podział Banku” (http://www.bph.pl/pl/relacje_inwestorskie/podzial2016) oraz w formie załącznika do Raportu dotyczącego Pierwszego Zawiadomienia o Podziale.

Opinia biegłego rewidenta z badania Planu Podziału

Podstawa prawna: art. 539 § 1 i 2 k.s.h. w związku z art. 402(1) § 1 k.s.h., art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt 15, § 21 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Strona internetowa Banku BPH wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje w polityce prywatności i plików cookies więcej o polityce prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close