Raport bieżący 4/2016

Informacja o rozpoczęciu sporu zbiorowego ze związkami zawodowymi reprezentującymi pracowników Banku

19 lutego 2016 roku

Bank BPH S.A. („Bank”) informuje, że dwa spośród pięciu działających w Banku związków zawodowych (tj. NSZZ „Solidarność” Organizacja Zakładowa w Banku BPH SA i Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Bankowości i Usług „Dialog 2005”) weszły z Bankiem w spór zbiorowy. Jest to konsekwencją nieuwzględnienia przez Zarząd Banku żądań przedstawionych przez te organizacje związkowe, które obejmują:

  1. zapewnienia pracownikom restrukturyzowanym w ramach zwolnień grupowych takich samych warunków jak w ramach zwolnień grupowych mających miejsce w 2012 roku,
  2. zastosowania takich samych warunków, jak opisane w pkt 1 powyżej, wobec pracowników przechodzących do nowych pracodawców na zasadzie art. 23(1) §1 Kodeksu pracy, w związku z procesem przekazywania oddziałów własnych Banku do franczyzobiorców.

Żądania organizacji związkowych wynikają z zapowiedzianej przebudowy sieci dystrybucji Banku i wynikającej z niej restrukturyzacji zatrudnienia, która jest związana z przyjęciem przez Bank Planu transformacji biznesowej na lata 2015 – 2020, o którym Bank informował w Raporcie bieżącym nr 29/2015 z 29 grudnia 2015 roku.

Zarząd Banku stoi na stanowisku, że oczekiwania strony społecznej zostały uwzględnione, chociaż istnieje rozbieżność w zakresie wysokości odszkodowań. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w:

  1. podpisanym „Porozumieniu w sprawie szczegółowych zasad rozwiązywania z pracownikami Banku BPH Spółka Akcyjna stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie od 10 lutego 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku”, które zostało zawarte pomiędzy Bankiem i Organizacją Międzyzakładową Pracowników Bankowości i Usług nr 06-005 Ogólnopolskiego Pracowniczego Zawiązku Zawodowego „Konfederacja Pracy”, do którego przystąpiła także Organizacja Międzyzakładowa Pracowników Banku Pekao SA i BPH SA Niezależnego Związku Zakładowego Pracowników Bankowości i Usług. Porozumienie zawarte zostało 9 lutego 2016 roku i dotyczy pracowników Banku BPH z wyłączeniem pracowników zatrudnionych w oddziałach Banku, które będą transferowane do franczyzobiorców,
  2. przyjętym przez Zarząd Banku 19 lutego 2016 roku „Regulaminie w sprawie ustalenia warunków wypłaty świadczeń na rzecz pracowników oddziałów własnych Banku BPH S.A. przejmowanych przez nowych pracodawców (franczyzobiorców) na podstawie art. 23(1) §1 Kodeksu pracy w związku z przejściem na nich części zakładu pracy Banku BPH S.A.”.

Zarząd Banku informuje, że 19 lutego 2016 roku, zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, Bank prześle do Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku zawiadomienie o wejściu w spór z dwiema spośród pięciu działających w Banku organizacjami związkowymi.

Zarząd Banku podejmie działania ustawowe w celu rozwiązania sporu i podkreśla, że dokłada najwyższej staranności, aby zaproponowane rozwiązania stanowiły uczciwą rekompensatę dla pracowników objętych planem restrukturyzacji zatrudnienia, z jednoczesnym uwzględnieniem sytuacji finansowej Banku.

Strona internetowa Banku BPH wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje w polityce prywatności i plików cookies więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close