Raport bieżący 33/2016

Warunkowa rezygnacja Prezesa Zarządu Banku BPH oraz niektórych członków Zarządu Banku BPH oraz warunkowe powołanie nowego Prezesa Zarządu Banku BPH

16 sierpnia 2016 roku

Zarząd Banku BPH S.A. („Bank BPH”) niniejszym informuje, że 16 sierpnia 2016 r. Richard Gaskin, Prezes Zarządu Banku BPH, złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Zarządu Banku BPH pod następującymi warunkami (i ze skutkiem od spełnienia się ostatniego z nich): (i) wpisem do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego Alior Bank S.A. związanego z podziałem Banku BPH w trybie art. 529 § 1 pkt 4 i nast. Kodeksu spółek handlowych („Podział”); oraz (ii) wyrażeniem przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) zgody na powołanie nowego Prezesa Zarządu Banku BPH, w trybie art. 22b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe („Prawo Bankowe”). Ponadto, Richard Gaskin oświadczył, że bez względu na fakt, czy warunki, o których mowa powyżej, spełnią się do dnia wygaśnięcia jego mandatu jako członka Zarządu Banku BPH obecnej kadencji, tj. najpóźniej do dnia odbycia się walnego zgromadzenia Banku BPH zatwierdzającego sprawozdanie finansowego Banku BPH za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r., nie zamierza ubiegać się o kandydowanie na członka Zarządu Banku BPH kolejnej kadencji.

Dodatkowo, 16 sierpnia 2016 r. następujący członkowie Zarządu Banku BPH: Grażyna Utrata, Andras Bende, Mariusz Kostera, Mariusz Bondarczuk oraz Krzysztof Nowaczewski (pełniący funkcje Wiceprezesów Zarządu Banku BPH) złożyli rezygnacje z pełnienia funkcji członków Zarządu Banku BPH pod warunkiem wpisu Podziału do rejestru przedsiębiorców.

Jednocześnie, w związku z rezygnacją Richarda Gaskina z pełnienia funkcji członka Zarządu Banku BPH, Rada Nadzorcza powołała Grzegorza Jurczyka, pełniącego obecnie funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku BPH, na stanowisko Prezesa Zarządu Banku BPH. Powołanie nastąpiło pod następującymi warunkami (i ze skutkiem od spełnienia się ostatniego z nich):

a) wyrażeniem przez KNF zgody na powołanie Grzegorza Jurczyka na stanowisko Prezesa Zarządu Banku BPH, w trybie art. 22b Prawa bankowego; oraz

b) wpisem Podziału do rejestru przedsiębiorców.

Życiorys Grzegorza Jurczyka jest dostępny na stronie internetowej Banku BPH: www.bph.pl. Grzegorz Jurczyk nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec Banku, jak również nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółek cywilnych, osobowych ani też jako członek organów spółek kapitałowych lub innych, konkurencyjnych osób prawnych. Grzegorz Jurczyk nie figuruje w rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 21 oraz 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Strona internetowa Banku BPH wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje w polityce prywatności i plików cookies więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close