Raport bieżący 34/2016

Zawiadomienie od Alior Banku S.A. o przekroczeniu progu 50% ogólnej liczby głosów w Banku BPH z oraz o liczbie akcji Banku BPH nabytych w wezwaniu

24 sierpnia 2016 roku

Bank BPH S.A. („Bank BPH”) informuje, że 24 sierpnia 2016 roku otrzymał od Alior Banku S.A. z siedzibą w Warszawie („Alior Bank”) zawiadomienie o:

(i) przekroczeniu przez Alior Bank progu 50% ogólnej liczby głosów w Banku BPH z siedzibą w Gdańsku, zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1382, ze zm.) („Ustawa o Ofercie”);

(ii) liczbie akcji Banku BPH nabytych w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Banku BPH ogłoszonym przez Alior Bank w dniu 11 lipca 2016 r. („Wezwanie”), zgodnie z art. 77 ust. 7 Ustawy o Ofercie.

Alior Bank 24 sierpnia 2016 r. nabył 46.525.228 akcji Banku BPH reprezentujących 46.525.228 głosów na walnym zgromadzeniu Banku BPH, stanowiących około 60,68% kapitału zakładowego Banku BPH i uprawniających do wykonywania około 60,68% ogólnej liczby głosów w Banku BPH.

Tym samym 24 sierpnia 2016 r. Alior Bank przekroczył próg 50% ogólnej liczby głosów w Banku BPH.

Nabycie wskazanych powyżej akcji Banku BPH, a tym samym przekroczenie wskazanego powyżej progu ogólnej liczby głosów w Banku BPH, nastąpiło w wyniku rozliczenia 24 sierpnia 2016 r. zawartych 19 sierpnia 2016 r. transakcji nabycia akcji Banku BPH objętych zapisami na sprzedaż złożonymi w Wezwaniu przez akcjonariuszy Banku BPH („Rozliczenie Wezwania”).

Po Rozliczeniu Wezwania Alior Bank posiada 46.525.228 akcji Banku BPH reprezentujących 46.525.228 głosów na walnym zgromadzeniu Banku BPH, stanowiących około 60,68% kapitału zakładowego Banku BPH i uprawniających do wykonywania około 60,68% ogólnej liczby głosów w Banku BPH. Powyższa liczba akcji Banku BPH odpowiada liczbie akcji Banku BPH nabytych przez Alior Bank w Wezwaniu, zaś powyższy udział głosowy w Banku BPH odpowiada udziałowi w ogólnej liczbie głosów w Banku BPH osiągniętemu przez Alior Bank w wyniku Wezwania.

Przed Rozliczeniem Wezwania Alior Bank nie posiadał żadnych akcji Banku BPH.

Nie istnieją podmioty zależne od Alior Bank posiadające akcje Banku BPH.

Alior Bank nie jest stroną jakichkolwiek umów, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Banku BPH w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie.

Alior Bank nie posiada instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniają lub zobowiązują ich posiadacza do nabycia akcji, z którymi związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez Bank BPH, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie.

Alior Bank nie posiada również instrumentów finansowych, które odnoszą się do akcji Banku BPH w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków instrumentów finansowych określonych w zdaniu poprzedzającym, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie.

Z uwagi na nieposiadanie przez Alior Bank instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy o Ofercie, łączna suma liczby głosów w Banku BPH oraz łączny procentowy udział w ogólnej liczbie głosów w Banku BPH, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 9 Ustawy o Ofercie, odpowiadają wskazanej wcześniej liczbie głosów z akcji Banku BPH nabytych przez Alior Bank w Wezwaniu oraz wskazanemu wcześniej procentowemu udziałowi w ogólnej liczbie głosów w Banku BPH uzyskanemu przez Alior Bank w wyniku Wezwania.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Strona internetowa Banku BPH wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje w polityce prywatności i plików cookies więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close