Raport bieżący 16/2016

Kandydatury do Rady Nadzorczej Banku

7 czerwca 2016 roku

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2016 z dnia 16 maja 2016 r. Bank BPH SA informuje, iż w związku z upływem kadencji obecnej Rady Nadzorczej, został powiadomiony, iż podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 13 czerwca 2016 roku następujący, dotychczasowi członkowie Rady Nadzorczej zostaną zaproponowani na kolejną trzyletnią kadencję:

  1. Wiesław Rozłucki,
  2. Denis Hall,
  3. Andrew Bull,
  4. Rafal Rybkowski,
  5. Beata Stelmach.

Ponadto do składu Rady Nadzorczej zostanie zgłoszony nowy, wskazany poniżej kandydat na członka Rady Nadzorczej:

  1. Peter Salzer.

Życiorysy kandydatów do Rady Nadzorczej Banku:

Wiesław Rozłucki

Dr Wiesław Rozłucki jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej (1970). Uzyskał stopień doktora w zakresie geografii ekonomicznej. W latach 1990-1994 był doradcą Ministra Finansów, dyrektorem Departamentu Rozwoju Rynku Kapitałowego w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych oraz członkiem Komisji Papierów Wartościowych. Pełnił funkcję prezesa zarządu GPW od jej założenia w 1991 r. przez 5 kadencji do 2006 r. Był również przewodniczącym rady nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz członkiem władz Światowej Federacji Giełd i Federacji Giełd Europejskich. Jest aktywnie zaangażowany w ruch corporate governance w Polsce. Jest współzałożycielem i przewodniczącym rady programowej Polskiego Instytutu Dyrektorów, członkiem rad nadzorczych dużych spółek publicznych oraz prowadzi doradztwo strategiczne i finansowe.

Denis Hall

Denis Hall jest Dyrektorem ds. Ryzyka w GE Capital Global Consumer. Z bankowością związany jest od początku swojej kariery zawodowej – pierwsza praca w Barclays Bank w roku 1974. W roku 1985 zaczął pracę w Citibank, gdzie zajmował stanowiska kierownicze, a następnie został członkiem zarządu Deutsche Bank PGK, Niemcy. W październiku 2007 r. Denis Hall zaczął pracę w GE Money Bank. Zasiadał w radach nadzorczych Garanti Bank w Turcji, BAC w Ameryce Środkowej, oraz Budapest Banku na Węgrzech. Obecnie oprócz zasiadania w Radzie Nadzorczej Banku BPH jest także członkiem rad nadzorczych Cembra Money Bank Switzerland oraz Moneta Money Bank Czech – oba banki notowane są na giełdach.

Andrew Bull

Andrew Bull jest Głównym Dyrektorem Prawnym w GE Capital International.

Jest kwalifikowanym radcą prawnym w Wielkiej Brytanii i RPA. Swoją karierę rozpoczął w Kancelarii MacCallums w Cape Town. Następnie podjął pracę w departamencie prawnym Banku DKB International w Londynie. Stamtąd przeniósł się do departamentu banków i finansowania przejęć kancelarii Clifford Chance LLP.

Andrew Bull dołączył do GE Money w Wielkiej Brytanii w 2001 roku jako starszy radca ds. korporacyjnych i wsparcia biznesu. W 2005 otrzymał awans na starszego radcę ds. rozwoju biznesu w GE Money EMEA, gdzie był odpowiedzialny za fuzje, przejęcia i pan-europejskie przedsięwzięcia wspólne.

Od 2009 Andrew Bull był Głównym Radcą Prawnym w różnych biznesach w GE Capital. W latach 2009-2011 pełnił funkcję Głównego Radcy Prawnego w GE Capital Global Banking dla Europy Zachodniej, Rosji i Łotwy. W latach 2011-2013 zajmował stanowisko Głównego Radcy Prawnego w GE Capital European Mortgage and Restructuring Group, a w latach 2013-2014 był Głównym Radcą Prawnym w GE Capital International Strategic Ventures and Restructuring Group.

W maju 2014, Andrew Bull objął swoje aktualne stanowisko, jako Główny Dyrektor Prawny w GE Capital International. Jest odpowiedzialny za kwestie prawne na 26 rynkach na terenie krajów EMEA, Azji i Pacyfiku.

Andrew Bull ukończył Uniwersytet w Cape Town na kierunkach: Handel (specjalność: rachunkowość) oraz Prawo.

Rafał Rybkowski

Rafał Rybkowski ukończył studia magisterskie na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie. W latach 1991-1993 pracował, jako starszy audytor w Coopers & Lybrand Polska Sp. z o.o., następnie w Benckiser Poland SA sprawując funkcję kierownika Działu Gospodarki Pieniężnej. Od 1996 do 1999 r. był dyrektorem finansowym i członkiem Zarządu AIG Polska SA, a w latach 1999-2003 dyrektorem finansowym i wiceprezesem Zarządu spółki akcyjnej Metropolitan Life Ubezpieczenia na Życie. W 2003 r. oddelegowany został do MetLife Indonezja, gdzie do 2005 r. był dyrektorem finansowym i wiceprezesem Zarządu. W latach 2005-2006 współuczestniczył w budowie nowej spółki Metlife w Irlandii w Regionie EIMEA (Europa, Indie i Azja Środkowo-Wschodnia). Następnie pełnił funkcję wiceprezydenta ds. finansowych w MetLife Australia oraz w Regionie Azji i Pacyfiku. W 2009 r. zaangażowany przez MetLife US, jako doradca przy międzynarodowym projekcie fuzji i przejęć. W latach 2010-2012 pełnił funkcję członka Zarządu Ciech S.A. do spraw finansów i IT. Obecnie pełni funkcję członka Zarządu oraz dyrektora finansowego Towarzystwa Ubezpieczeniowego AAS Balta na Łotwie oraz AB Lietuvos Draudimas na Litwie. Posiada certyfikat The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

Beata Stelmach

4 listopada 2013 dołączyła do grupy General Electric rozpoczynając pracę na stanowisku Dyrektora Generalnego GE na Polskę i Kraje Bałtyckie.

Od 1991 związana z instytucjami rynku kapitałowego. W latach 1991-1999 pracowała w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (m.in. jako dyrektor sekretariatu i rzecznik prasowy). Była też konsultantką Banku Światowego. Pełniła m.in. funkcję prezesa zarządu Warszawskiej Giełdy Towarowej (2000–2001), a w latach 2001-2005 wchodziła w skład rady nadzorczej, a następnie zarządu spółki akcyjnej Prokom Software. W latach 2005-2007 pełniła funkcję członka zarządu Intrum Justitia TFI S.A. Od 2008 do 2011 roku była członkiem zarządu MCI Management S.A. oraz prezesem MCI Capital TFI. Od 2011 do 2013 roku pełniła funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Zasiadała też w radach nadzorczych różnych przedsiębiorstw (w tym Bioton S.A. i Travelplanet.pl S.A.). W latach 2006-2011 była prezesem Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

Studia magisterskie ukończyła na Wydziale Finansów i Statystyki w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH) w Warszawie. Jest również absolwentką studiów MBA w INSEAD w Fontainebleau we Francji oraz Uniwersytetu Calgary w Kanadzie.

Peter Salzer

Peter rozpoczął swoją karierę zawodową pracą na stanowisku dyrektora ds. globalnego marketingu w pionie „absorption division” firmy Elektrolux, a następnie przez kilka lat piastował stanowiska menadżerskie ds. handlowych w branży tekstylnej i handlu detalicznego. Pracę w GE podjął w roku 1999 jako dyrektor ds. marketingu, a następnie jako prezes zarządu European Equipment Finance Business w Niemczech. W okresie 17 lat pracy w GE Capital pracował na stanowiskach prezesa zarządu Commercial Distribution Finance Europe, jak również prezesa ds. rozwoju strategicznego odpowiedzialnego za rozszerzenie zakresu działalności na Azję, jako szef pionu samochodowych kredytów konsumenckich w GC Capital na obszarze Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, jako szef ds. strategii na Europę Zachodnią, a w roku 2009 powołano go na stanowisko prezesa zarządu należącego do GE Money Iberian Consumer Business. W kwietniu 2014 r. objął obecne stanowisko prezesa zarządu (CEO for GE Capital International´s Regional Leasing businesses, European Railcar and International Legacy Portfolios).

Poza zwykłymi obowiązkami wiążącymi się z wykonywaniem obowiązków na szczeblu kierowniczym, zasiada w zarządach grupy General Electric oraz przewodniczy zarządom trzech instytucji w ramach grupy GE, które świadczą usługi finansowe.

Peter urodził się w Niemczech. Posiada dyplom Betriebswirt w dziedzinie ekonomii oraz zarządzania międzynarodowego IBS [Międzynarodowej Szkoły Biznesu].

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Strona internetowa Banku BPH wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje w polityce prywatności i plików cookies więcej o polityce prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close