Raport bieżący 14/2016

Bank BPH informuje o dokonaniu dodatkowych korekt aktywów w wysokości 370 mln zł (powiększonych o 77 mln zł na poziomie Grupy Banku) w wynikach finansowych 1 kwartału 2016 roku związanych z transakcją sprzedaży i warunkami podziału

9 maja 2016 roku

9 maja 2016 roku Bank BPH S.A. („Bank”) dokonał korekt w wysokości 370 mln zł na poziomie Banku (jednostkowym) oraz dodatkowo 77 mln zł na poziomie Grupy Banku (skonsolidowanym). Jest to wynikiem podpisania przez akcjonariuszy Banku BPH z Grupy GE („Akcjonariusze GE”) z Alior Bankiem S.A. („Alior Bank”) umowy sprzedaży akcji i podziału („Umowa”), dotyczącej sprzedaży Podstawowej Działalności Banku BPH (wyodrębnionej w drodze podziału) oraz podpisania Planu Podziału Banku BPH przez Zarząd Banku BPH i Zarząd Alior Banku.

Powyższe korekty obniżą wyniki finansowe Banku sporządzone na 31 marca 2016 roku w następujących obszarach:

(a) Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana (MSSF 5), w kwocie 290 mln zł;

(b) Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego przypisane do działalności kontynuowanej (MSR 12), w kwocie 80 mln zł;

(c) Znak towarowy dotyczący działalności kontynuowanej (MSR 36), w kwocie 65 mln zł (wyłącznie w sprawozdaniu skonsolidowanym);

(d) Historyczne korekty ceny zakupu dotyczące działalności zaniechanej (MSR 36), w kwocie 12 mln zł (wyłącznie w sprawozdaniu skonsolidowanym).

Część korekt wymienionych powyżej będzie miała wpływ na adekwatność kapitałową Banku, jednak pozycja kapitałowa Banku pozostanie na bezpiecznym i stabilnym poziomie. Zostanie to potwierdzone przez utrzymanie na 31 marca 2016 roku całkowitego skonsolidowanego współczynnika kapitałowego oraz wskaźnika Tier I powyżej wymogów regulatora w wysokości odpowiednio 16,02% i 12,33%. Aktualna i przyszła pozycja gotówkowa i płynnościowa Banku pozostanie również na bezpiecznym i stabilnym poziomie. Płynność Banku wynosi ok. 6 mld zł, a dodatkowo może zostać powiększona o zapasową linię kredytową w wysokości ok. 9 mld zł od spółek z Grupy GE.

Powyższe działania związane są bezpośrednio z transakcją sprzedaży, warunkami podziału oraz tym, że cena nabycia 87,23% udziału w Podstawowej Działalności Banku BPH należącego do Akcjonariuszy GE określona w Umowie z Alior Bankiem jest ustalona poniżej wartości księgowej. Podstawowa Działalność Banku BPH obejmuje wszystkie aktywa i pasywa Banku, za wyjątkiem aktywów i pasywów powiązanych z portfelem kredytów hipotecznych. Zarządu Banku podjął decyzję o zaklasyfikowaniu Podstawowej Działalności Banku BPH jako działalności zaniechanej zgodnie z zapisami MSSF 5 „Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana” w sprawozdaniach finansowych sporządzonych na 31 marca 2016 roku. Podjęto także decyzję o rozpoznaniu pozostałych wskazanych powyżej konsekwencji planowanego podziału w sprawozdaniach finansowych Banku sporządzonych na ten dzień, zgodnie z odpowiednimi standardami rachunkowości, takimi jak MSR 12 „Podatek dochodowy” oraz MSR 36 „Utrata wartości aktywów”. W konsekwencji, działalność kontynuowana Banku BPH będzie obejmowała jedynie działalność związaną z portfelem kredytów hipotecznych (zarówno w polskich złotych jak i w walutach obcych).

Sprawozdania finansowe Banku BPH za 1 kwartał 2016 roku zostaną opublikowane 12 maja 2016 roku.

Strona internetowa Banku BPH wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje w polityce prywatności i plików cookies więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close