Raport bieżący 53/2016

Zarząd Banku BPH S.A. ("Bank BPH") informuje, że 15 listopada 2016 roku agencja ratingowa Moody’s Investors Service ("Moody’s") poinformowała Bank BPH o nadaniu pod raz pierwszy długo- i krótko- terminowych ratingów emitenta na poziomie Ba2/Not Prime. Jednocześnie agencja ratingowa wycofała rating depozytowy Banku(ostatnio na poziomie Ba2/Not Prime). Perspektywa ratingów długoterminowych emitenta Banku BPH jest stabilna, podczas gdy poprzednia perspektywa ratingów depozytowych Banku BPH była ujemna.

Agencja ratingowa Moody’s poinformowała również o obniżeniu oceny ryzyka kredytowego (BCA) z poziomu ba3 do poziomu b2 co odzwierciedla znacznie zredukowany bilans Banku BPH oraz jego obniżoną rentowność. Skorygowana ocena ryzyka kredytowego (adjusted BCA), która uwzględnia wsparcie ze strony GE, podmiotu dominującego wobec Banku BPH, została pozostawiona bez zmian na poziomie ba2.

Dodatkowo, agencja ratingowa obniżyła ocenę ryzyka kontrahenta Banku (Counterparty Risk Assessment, CRA) z poziomu Baa2(cr)/Prime-2(cr) do poziomu Ba2(CR)/Not Prime(cr)/Prime-2(cr).

Zmiana ocen ratingowych Moody’s jest następstwem dokonanej w dniu 4 listopada 2016 roku transakcji sprzedaży i wydzielenia podstawowej działalności Banku BPH na rzecz Alior Bank S.A. (podmiot nie oceniany przez Moody’s) przez General Electric Company (GE; A1, stabilny).

Uzasadnienie ratingów wg Moody’s:

 1. Ocena ryzyka kredytowego (BCA) na poziomie b2 odzwierciedla wysoki stopień koncentracji portfela kredytowego BPH składającego się głównie z kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich cechujących się wysoką wrażliwością na ryzyko walutowe, a także obniżoną rentowność działalności Banku BPH, która według oczekiwań Moody’s będzie nadal podlegać presji z uwagi na proces wygaszania działalności oraz zobowiązania regulacyjne. Wg Moody’s Bank BPH jest bankiem o przeciętnej kapitalizacji i wysokim poziomie dźwigni finansowej. Jednak jego obecnie wysoką zdolność absorpcji strat cechuje wysoki poziom wrażliwości na zmiany regulacyjne dotyczące udzielonych kredytów hipotecznych w walutach obcych. Po ukończeniu procesu wydzielenia struktura bilansu Bank BPH będzie przewidywać jego finansowanie kapitałem własnym na poziomie ok. 13%, a w pozostałej części finansowanie przez GE, przy terminach zapadalności do 2022 r. do weryfikacji Finansowanie wewnątrzgrupowe obniża wysokie ryzyko związane z refinansowaniem kredytów i nadaje ocenie ryzyka kredytowego (BCA) banku element stabilności.
 2. Bank BPH zachowuje licencję bankową, natomiast po zakończeniu procesu wydzielenia nie będzie już przyjmować depozytów. W wyniku powyższego agencja Moody’s wycofała rating depozytowy Banku i nadała mu rating emitenta. Rating emitenta na poziomie Ba2 został nadany na tym samym poziomie co skorygowana ocena ryzyka kredytowego Banku BPH (adjusted BCA), która została ustalona na poziomie trzy punkty wyższym od oceny ryzyka kredytowego (BCA) (poziom b2).
 3. Potwierdzenie skorygowanej oceny ryzyka kredytowego Banku BPH (adjusted BCA) na poziomie ba2 uwzględnia założenie bardzo wysokiego prawdopodobieństwa udzielenia Bankowi BPH wewnątrzgrupowego wsparcia przez GE. Z uwagi na całkowicie wewnątrzgrupowy charakter udzielanego finansowania, bez posiłkowania się depozytami, oraz zważywszy na fakt, że GE posiada 100% akcji Banku BPH, najbardziej prawdopodobnymi formami działaniami, jakie może podjąć GE w celu zachowania wypłacalności lub płynności BPH w przypadku pogorszenia się jego sytuacji finansowej byłyby rekapitalizacja lub kontynuacja wsparcia zachowania płynności. W związku z powyższym prawdopodobieństwo konieczności przeprowadzenia restrukturyzacji Banku BPH zgodnie z przepisami Dyrektywy BRRD zostało ocenione jako niskie. Nie została zastosowana analiza możliwości absorbcji strat (Loss Given Failure, LGF), a ratingi typu senior, ani rating zobowiązań Banku BPH nie uległy dodatkowemu podwyższeniu.
 4. Ocena ryzyka kontrahenta Banku BPH (Counterparty Risk Assessment, CRA) uległa obniżeniu do poziomu Ba2(cr)/Not-Prime(cr) z poziomu Baa2(cr)/Prime-2(cr) i pozostaje obecnie na tym samym poziomie co skorygowana ocena ryzyka kredytowego Banku (adjusted BCA), ponieważ nie korzysta już ona z ochrony wynikającej z tzw. junior deposits, które Bank BPH posiadał przed wydzieleniem swojej działalności podstawowej, zgodnie z ówczesną zaawansowaną analizą możliwości absorbcji strat Moody’s (Advanced Loss Given Failure, Advanced LGF).
 5. Zmiana perspektywy ratingów Banku BPH z negatywnej na stabilną dokonana przez Moody’s ma na celu odzwierciedlenie stabilnej perspektywy ratingów GE, szerokiego zakresu zobowiązań złożonych przez podmiot dominujący wobec Banku BPH oraz silnego nadzoru regulacyjnego ze strony Komisji Nadzoru Finansowego.

 

Czynniki wpływające na podwyższenie/ obniżenie ratingów wg Moody’s:

 1. Mając na uwadze stabilną perspektywę oraz będący w toku proces wygaszania działalności Banku BPH, Moody’s uważa, że wystąpienie czynników wskazujących na podwyższenie ratingów Banku BPH jest mało prawdopodobne w najbliższym terminie.
 2. Obniżenie ratingów może wystąpić w przypadku osłabienia wewnętrznej siły finansowej Banku BPH w wyniku wygaszania działalności lub zmian legislacyjnych mających negatywny wpływ na wypłacalność Banku. Dodatkowo, zmniejszające się zaangażowanie podmiotu dominującego wobec Banku BPH może doprowadzić do negatywnej presji na przypisany obecnie przez agencję ratingową poziom wsparcia ze strony GE oraz w konsekwencji na ratingi.

 

Wykaz ratingów, które uległy zmianie:

 • nadanie długoterminowego ratingu emitenta (waluta obca i własna) na poziomie Ba2,
 • nadanie krótkoterminowego ratingu emitenta (waluta obca i własna), na poziomie Not Prime,
 • wycofanie długoterminowego ratingu depozytowego (waluta obca i własna); poprzedni rating: Ba2,
 • wycofanie krótkoterminowego ratingu depozytowego (waluta obca i własna); poprzedni rating: Not Prime,
 • potwierdzenie skorygowanej oceny ryzyka kredytowego (Adjusted BCA) na poziomie ba2,
 • obniżenie oceny ryzyka kredytowego (BCA) do poziomu b2 z poziomu ba3,
 • obniżenie ryzyka kontrahenta Banku (CRA) do poziomu Ba2(cr)/Not Prime (cr) z poziomu Baa2(cr)/Prime-2(cr),
 • zmiana perspektywy na stabilną z negatywnej.

 

Zasady metodologii: Główne założenia metodologii użyte do tego ratingu pochodzą z metodologii dotyczącej banków opublikowanej w styczniu 2016 roku. Kopia tej metodologii znajduje się na stronie internetowej www.moodys.com, w sekcji „Rating Methodologies”.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Strona internetowa Banku BPH wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje w polityce prywatności i plików cookies więcej o polityce prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close