Raport bieżący 11/2016

Potwierdzenie ratingu Banku i zmiana jego perspektywy

13 kwietnia 2016 roku

Bank BPH S.A. („Bank”) informuje, że 13 kwietnia 2016 roku agencja ratingowa Moody’s Investors Service („Moody’s”) poinformowała o utrzymaniu długo- i krótko- terminowego ratingu depozytowego Banku na poziomie Ba2/Not-Prime oraz o jednoczesnej zmianie jego perspektywy ze stabilnej na negatywną. Działanie to jest następstwem informacji o tym, że General Electric Company (GE; A1, stabilny), ostateczny podmiot dominujący wobec Banku, zawarł porozumienie dotyczące sprzedaży wydzielonej podstawowej działalności Banku na rzecz Alior Banku S.A. (podmiot nie ratingowany przez Moody’s).

Agencja ratingowa Moody’s poinformowała, że ocena ryzyka kontrahenta (Counterparty Risk Assessment, CRA) Banku BPH na poziomie Baa2(cr)/P-2(cr), ocena ryzyka kredytowego (Baseline Credit Assessment, BCA) na poziomie ba3 oraz skorygowana ocena ryzyka kredytowego (adjusted BCA) na poziomie ba2, uwzględniająca oczekiwania dotyczące wsparcia ze strony GE, podmiotu dominującego wobec Banku, pozostały bez zmian po dzisiejszych działaniach dotyczących ratingu.

Uzasadnienie dla ratingów

- Potwierdzenie ratingów depozytowych

Potwierdzenie ratingów depozytowych na poziomie Ba2 odzwierciedla oczekiwanie Moody’s, że umiarkowane wsparcie ze strony GE dla Banku BPH będzie kontynuowane, co obecnie skutkuje podwyższeniem ratingu depozytowego Banku o jeden poziom - z poziomu ba3 oceny ryzyka kredytowego (BCA), jak również umiarkowaną możliwość absorbowania strat dla depozytów Banku BPH, w oparciu o wykonaną przez Moody’s analizę struktury pasywów Banku na podstawie zaawansowanej analizy możliwości absorbcji strat (Advanced Loss Given Failure, Advanced LGF), do czasu przeprowadzenia podziału Banku, co nie skutkuje obecnie dalszym podwyższeniem ratingu.

Zdaniem Moody’s, zobowiązanie GE wobec Banku BPH oraz silny nadzór regulacyjny ze strony Komisji Nadzoru Finansowego, są podstawą stabilności oraz uporządkowanego procesu podziału Banku w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Grupa GE finansuje ponad połowę sumy bilansowej Banku, a zapadalności tych zobowiązań sięgają 2025 roku. W związku z tym jest prawdopodobne, że GE nadal będzie wspierało Bank. Sprzedaż podstawowej działalności Banku BPH na rzecz Alior Banku wpisuje się w redukcję wybranych aktywów w regionach, w których GE prowadzi działalność finansową i leasingową. GE dokonuje zmniejszenia o 200 miliardów USD swojej działalności finansowej poprzez sprzedaż biznesów i aktywów, co będzie miało miejsce do 2017 roku.

- Zmiana perspektywy na negatywną

Agencja Moody’s zauważa, że z informacji dostępnych publicznie wynika, że Bank BPH przeniesie wszystkie posiadane kredyty konsumencie i komercyjne oraz depozyty, jednocześnie zachowując portfel kredytów hipotecznych, którego znaczna część składa się z wcześniej udzielonych kredytów w CHF, stopniowo wygaszanych od 2011 roku. Podział Banku wymaga zgód regulatorów, których otrzymanie oczekiwane jest jesienią tego roku. W świetle braku możliwości finansowania depozytami po przeprowadzeniu podziału, działalność Banku będzie finansowana z rynku hurtowego, głównie środkami dostarczanymi przez Grupę GE, a jego struktura pasywów ulegnie odpowiedniej zmianie.

Moody’s podkreśla, że w związku z tym negatywna perspektywa ratingów depozytowych Banku BPH odzwierciedla:

1) oczekiwanie agencji ratingowej dotyczące znaczącego wzrostu zależności Banku od finansowania z rynku hurtowego (zobowiązanie GE łagodzi w znacznym stopniu ryzyko refinansowe);

2) potencjalne ryzyko dla portfela kredytów hipotecznych w CHF Banku BPH związane z ewentualnym przymusowym przewalutowaniem kredytów hipotecznych nałożonym na polskie banki (co będzie miało niekorzystny wpływ na zyskowność i pozycję kapitałową Banku); oraz

3) w przypadku braku znaczącego zabezpieczenia finansowania w postaci depozytów, analiza możliwości absorpcji strat wykonana przez agencję ratingową Moody’s na podstawie zaawansowanej analizy możliwości absorbcji strat (Advanced LGF), może prowadzić do obniżenia ratingów depozytowych z poziomu skorygowanej oceny ryzyka kredytowego (adjusted BCA), który obecnie wynosi ba2.

Co może wpłynąć na podwyższenie/ obniżenie ratingów

Moody’s, mając na uwadze negatywną perspektywę, uważa, że wystąpienie czynników wskazujących na podwyższenie ratingów Banku BPH jest mało prawdopodobne w najbliższym terminie.

Obniżenie ratingów może wystąpić w przypadku osłabienia wewnętrznej siły finansowej Banku BPH po zakończeniu podziału. Dodatkowo, zmniejszające się zaangażowanie podmiotu dominującego wobec Banku może doprowadzić do negatywnej presji na przypisany obecnie przez agencję ratingową poziom wsparcia ze strony GE oraz na ratingi. Istotna zmiana struktury pasywów skutkująca zmniejszeniem poziomu gwarantowanych zobowiązań Banku i/lub spadek wolumenów depozytów niegwarantowanych, która może zwiększyć istotność oraz wpłynąć na analizę LGF, może również stanowić presję na obniżenie ratingów depozytowych Banku.

Zasady metodologii

Główne założenia metodologii użyte do tego ratingu pochodzą z metodologii dotyczącej banków opublikowanej w styczniu 2016 roku. Kopia tej metodologii znajduje się na stronie internetowej www.moodys.com, w sekcji „Rating Methodologies”.

Strona internetowa Banku BPH wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje w polityce prywatności i plików cookies więcej o polityce prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close