Informacje o odsetkach za 2023 rok

Zachęcamy do sprawdzania wysokości zapłaconych odsetek poprzez bezpłatny dostęp do Platformy internetowej

 

 

Zasady rejestracji i logowania. W przypadku, gdyby pojawiły się trudności ze znalezieniem informacji – proszę skorzystać z załączonego materiału.

W przypadku płatności realizowanych w ramach usługi Polecenia Zapłaty – płatności można przeliczyć na polskie złote po kursie obowiązującym dla danej umowy:

- dla umów zawartych w dawnym GE Money Banku S.A. (albo u jego poprzedników prawnych) opartych na kursie wyliczanym raz dziennie -  jest to kurs obowiązujący w dniu pobrania środków (kurs z dnia realizacji polecenia zapłaty).

- dla pozostałych umów - jest to ostatni kurs opublikowany w dniu poprzedzającym pobranie środków w ramach realizacji usługi polecenia zapłaty.

Przypominamy, że za przygotowanie i wystawienie papierowej wersji zaświadczenia o odsetkach bank pobiera opłatę zgodnie z obowiązującą taryfą opłat i prowizji  odpowiednio do waluty kredytu/pożyczki:
60 PLN / 14 EUR / 19 USD / 17 CHF.

Informujemy ponadto, że na Infolinii Banku została wyodrębniona specjalna kategoria, po wybraniu której można porozmawiać o kwestii odsetek lub zamówić zaświadczenie. Proszę zwrócić uwagę na to, że w przypadku kredytów indeksowanych/denominowanych do walut obcych kiedy wpłata została realizowana w walucie rachunku lub przed terminem płatności raty (tzw. spłaty zawieszone)  – informacja o odsetkach w zaświadczeniu podawana jest w walucie rachunku, za wyjątkiem pozostałych sytuacji, w której płatności zostały zrealizowane bezpośrednio w złotych polskich (wtedy pojawia się kwota w złotych polskich).

Informujemy jednocześnie, że zgodnie z art. 11a ust. 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

- kwoty uprawniające do odliczenia od dochodu,

- podstawy obliczenia podatku lub obniżenia podatku,

- wydatki,

- podatek,

wyrażone w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia wydatku lub zapłaty podatku.

Bank informacyjnie podaje kursy Narodowego Banku Polskiego z 2023 roku  (Tabela A).

Strona internetowa Banku BPH wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje w polityce prywatności i plików cookies więcej o polityce prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close