Zawieszenie wykonania umowy

Informacje dla Klientów Banku BPH zainteresowanych złożeniem wniosku o zawieszenie wykonania umowy kredytu na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 

Drodzy Klienci,

 

Od dnia 24 czerwca 2020 roku Bank umożliwia swoim Klientom złożenie wniosku o zawieszenie wykonania umowy kredytu na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej Ustawa).

Poniżej przedstawiamy istotne informacje, w formie pytań i odpowiedzi,  związane z procesem wnioskowania o zawieszenie wykonania umowy kredytu.

Prosimy o zapoznanie się z nimi i uważne przeczytanie wszystkich  informacji przed złożeniem wniosku.

 

 

Pyt. 1. Od kiedy można złożyć wniosek o zawieszenie wykonania umowy kredytu (dalej Wniosek)?

Wniosek można złożyć od dnia 24 czerwca 2020 roku.

Wnioski można składać na druku Banku (TUTAJ) w następujący sposób:

 1. W wersji papierowej poprzez przesłanie oryginału kompletnego i podpisanego przez wszystkich kredytobiorców Wniosku, na adres Bank BPH SA, ul. Cypriana Kamila Norwida 1, 80-280 Gdańsk, z dopiskiem na kopercie „UZS”.
 2. Poprzez wysłanie skanu lub zdjęcia kompletnego i podpisanego przez wszystkich kredytobiorców Wniosku na adres e-mail KontaktBPH@ge.com z adresu e-mail zarejestrowanego w Banku dla co najmniej jednego z kredytobiorców występujących przy danym kredycie. W tytule maila prosimy wpisać kod „UZS” oraz numer umowy kredytu, dla którego składany jest wniosek.
 3. Poprzez wysłanie skanu lub zdjęcia kompletnego i podpisanego przez wszystkich kredytobiorców Wniosku umieszczonego na nośniku elektronicznym (np. płyta CD/DVD/pen-drive) listownie na adres Bank BPH SA, ul. Cypriana Kamila Norwida 1, 80-280 Gdańsk, z dopiskiem na kopercie „UZS”. Zastrzegamy, że Bank nie będzie odsyłał nośników danych.

 

 

Pyt. 2. Czy można złożyć wniosek za pośrednictwem infolinii Banku lub platformy internetowej Banku?

 1. Ustawa wymaga, aby wniosek został złożony na tzw. trwałym nośniku. Tzn. w sposób, który uniemożliwia Bankowi na modyfikowanie wniosku po jego złożeniu a kredytobiorcy pozwala na jego odtworzenie w dowolnym momencie.
 2. Obecnie ani nagranie rozmowy na infolinii Banku, ani przesłanie wniosku za pośrednictwem platformy internetowej Banku nie spełniają wymogów ustawowych w zakresie definicji trwałego nośnika.

 

 

Pyt. 3.  Jakie rozwiązanie wprowadza Ustawa?

Ustawa umożliwia złożenie wniosku o zawieszenie wykonania umowy kredytu na okres do 3 miesięcy.
W tym czasie Bank nie będzie naliczał odsetek ani pobierał opłat z tytułu umowy kredytu.

Zawieszenie wykonania umowy kredytu oznacza m.in. zawieszenie płatności rat kredytu, przypadających po dacie doręczenia Wniosku w liczbie równej wnioskowanej ilości zawieszenia wykonania umowy kredytu.

Np. Wniosek złożony w dniu 24 czerwca o zawieszenie wykonania umowy na 3 miesiące oznacza zawieszenie płatności 3 rat kredytu przypadających po tej dacie, tj. płatności: 30 czerwca, 30 lipca i 30 sierpnia. Bank będzie oczekiwał zapłacenia raty przypadającej dopiero 30 września 2020 roku.

Jednocześnie okres kredytowania zostanie wydłużony o wnioskowany okres zawieszenia wykonania umowy kredytu.

W przypadku, korzystania z ochrony ubezpieczeniowej, Bank w okresie zawieszenia wykonania umowy kredytu będzie naliczał nadal koszty tej ochrony na zasadach przewidzianych umową, ale ich zapłacenia będzie oczekiwał dopiero po zakończeniu okresu zawieszenia. Nie wpływa to na ochronę ubezpieczeniową, która będzie kontynuowana zgodnie z postanowieniami umowy.

 


Pyt. 4. Jakie warunki należy spełnić aby złożyć wniosek?

Wnioski można składać w sytuacji gdy:

 1. Przynajmniej jeden z kredytobiorców będących stroną umowy kredytu, po dniu 13 marca 2020 roku utracił pracę lub inne główne źródło dochodu, oraz
 2. Data końca okresu kredytowania przypada po 13 września 2020 roku. 

 

 

Pyt. 5. Co oznacza, że oświadczenie o utracie pracy lub innego głównego źródła dochodu składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej?

Ustawa wprowadza taki wymóg i oznacza on, iż osoba, która złożyła Wniosek musi liczyć się z tym, że w sytuacji, gdy Bank wejdzie w posiadanie informacji, z których będzie wynikało, iż oświadczenie kredytobiorców było niezgodne z prawdą może podjąć działania zmierzające do:

 1. Zawiadomienia organów ścigania (Policja, Prokuratura) o możliwości złożenia oświadczenia niezgodnego ze stanem faktycznym, oraz/lub
 2. Wycofania, ze skutkiem na dzień doręczenia Wniosku, zawieszenia wykonywania umowy kredytu i przywrócenie pierwotnego harmonogramu spłaty.

 

 

Pyt. 6. Czy Bank może żądać dokumentów potwierdzających utratę pracy lub innego głównego źródła dochodu?

Tak. Na podstawie przepisów ustawy Prawo Bankowe oraz postanowień umowy kredytu, Bank jest uprawniony do żądania dokumentów potwierdzających aktualną sytuację finansową kredytobiorców.

 

 

Pyt. 7. W jakim terminie Bank zrealizuje Wniosek?

Bank będzie realizował Wnioski ze skutkiem na dzień doręczenia ich Bankowi.

Za datę doręczenia Wniosku Bank uznaje jego w wpływ w dzień roboczy od godziny 9.00 do 17.00. W przypadku Wniosków, które wpłyną do Banku po godzinie 17.00 lub w dniu wolnym od pracy, za datę doręczenia Wniosku uważany będzie kolejny dzień roboczy przypadający po dniu jego wpływu. 

 

 

Pyt. 8. Obecnie korzystam z przerwy w spłacie na zasadach wprowadzonych przez Bank od 20 marca 2020 roku lub na zasadach przewidzianych w umowie kredytu lub na zasadach indywidualnie uzgodnionych z Bankiem, czy mogę złożyć wniosek o zawieszenie wykonania umowy zgodnie z Ustawą?

Tak, Ustawa dopuszcza taką możliwość. Należy przy tym pamiętać, iż zgodnie z jej przepisami skutkiem złożenia Wniosku o zawieszenie wykonania umowy kredytu będzie zakończenie, na dzień doręczenia Wniosku, wszystkich innych warunków zawieszenia spłaty.

Wszelkie należne opłaty i odsetki za okres zawieszenia spłaty kredytu ustanowionego na zasadach innych niż opisane w Ustawie, będą uwzględnione w harmonogramie spłaty kredytu po zakończeniu okresu zawieszenia wykonania umowy.

Wyjątek stanowią zawieszenia spłaty kredytu wynikające z postanowień sądów. W ich przypadku orzeczenie sądu ma pierwszeństwo przed Ustawą i Wnioski o zawieszenie wykonania umowy złożone dla kredytów objętych, na moment wnioskowania, zawieszeniem spłaty wynikającym z decyzji sądu będą przez Bank odrzucane.

 

 

Pyt. 9. Mam w Banku więcej niż jeden kredyt, ile wniosków o zawieszenie wykonania umowy mogę złożyć?

Ustawa pozwala na złożenie Wniosku o zawieszenie wykonania umowy tylko jednej umowy, którą kredytobiorca zawarł z Bankiem.

Zaznaczamy przy tym, iż pod pojęciem „kredytobiorca” należy rozumieć wszystkie osoby, które zawierały umowę kredytu z Bankiem.

 

 

Pyt. 10. Czy Bank wydłuży okres kredytowania?

Tak. Ustawa przewiduje, iż okres kredytowania zostanie wydłużony proporcjonalnie do wnioskowanego okresu zawieszenia wykonania umowy kredytu.

Np. zawieszenie wykonania umowy o 1 miesiąc oznacza wydłużenie okresu kredytowania o 1 miesiąc. 

 

 

Pyt. 11. Czy Bank będzie naliczał odsetki za okres zawieszenia wykonania umowy kredytu?

Nie. Bank nie będzie naliczał w okresie zawieszenia wykonywania umowy odsetek umownych, a w przypadku występowania zaległości w spłacie, powstałych przed zawieszeniem, nie będzie naliczał także odsetek od przeterminowanego zadłużenia przez cały ten okres. 

W przypadku występowania, na moment złożenia Wniosku, zaległości w spłacie kredytu i przy braku spłaty tej zaległości, Bank wznowi naliczanie odsetek od przeterminowanego zadłużenia, po zakończeniu okresu zawieszenia wykonywania umowy.

 

 

Pyt. 12. Jak zmieni się wysokość raty po zakończeniu przerwy w spłacie?

 Co do zasady, z tytułu zawieszenia wykonywania umowy i wydłużenia okresu kredytowania, raty kredytu nie powinny ulec zmianie.

Jednak nie można wykluczyć, że wysokość raty kredytu ulegnie zmianie z powodu innych przyczyn, zgodnie z postanowieniami umowy kredytu lub  w związku z decyzjami Rady Polityki Pieniężnej z 17 marca, 8 kwietnia oraz 28 maja 2020 roku o obniżeniu stóp procentowych, i wynikających z tych decyzji obniżaniu oprocentowania kredytów w złotych polskich.

W przypadku natomiast kredytów denominowanych lub indeksowanych kursem waluty obcej istnieje możliwość wzrostu wysokości raty i salda kredytu w przeliczeniu na złote polskie w związku z istnieniem ryzyka kursowego, które potencjalnie może objawić się w osłabieniu wartości złotego polskiego względem waluty kredytu w okresie trwania zawieszenia wykonania umowy oraz po jego zakończeniu.  

Informacja o wysokości raty będzie wynikała z harmonogramu spłaty, który otrzymują kredytobiorcy

 

 

Pyt. 13. Czy można skorzystać z zawieszenia wykonania umowy na okres dłuższy lub krótszy niż 3 miesiące?

Zgodnie z Ustawą maksymalny okres zawieszenia wykonania umowy, o który można wnioskować to 3 miesiące.

Bank dopuszcza możliwość złożenia, więcej niż jednego wniosku w odniesieniu do tej samej umowy, pod następującymi warunkami, które muszą być spełnione łącznie:

 1. przepisy Ustawy obowiązują na moment doręczenia wniosku,
 2. przynajmniej jeden z kredytobiorców spełnia przesłankę utraty pracy lub innego głównego źródła dochodu po 13 marca 2020 roku,
 3. data końca okresu kredytowania przypada po 13 września 2020 roku,
 4. suma wnioskowanego okresu zawieszenia wykonania umowy kredytu dla wszystkich złożonych wniosków nie może przekroczyć 3 miesięcy.

 

Informujemy, że możliwość o wnioskowania o indywidualnie ustalone, warunki przerwy w spłacie nie ulegają zmianie. Wymagane jest jednak złożenie odrębnego wniosku. Możliwość ta obejmuje następujące sytuacje:

 • dla kredytów udzielonych przez GE Money Bank SA (wszystkie) oraz Bank BPH SA (od 1 stycznia 2010 roku), zgodnie z zapisami umowy można wnioskować, raz na 12 miesięcy, o jednomiesięczne wakacje kredytowe. Wymagane w tym celu jest przesłanie na adres korespondencyjny Banku podpisanego przez wszystkich kredytobiorców wniosku. (nie ma specjalnego druku)
 • dla wszystkich kredytów istnieje możliwość przesłania na adres korespondencyjny Banku wniosku o indywidualnie ustalony termin przerwy w spłacie wraz z uzasadnieniem opisującym sytuację kredytobiorców. Szczegółowe informacje można uzyskać na dedykowanej infolinii, +48 58 308 58 46 (pn. – pt. 8.00-16.00). Dodatkowe informacje opisane są (TUTAJ).

W przypadku indywidualnych warunków prolongaty spłaty wymagane będzie także podpisanie aneksu do umowy.

 

 

Pyt. 14. Mam już zaległości w spłacie poprzednich rat, czy muszę je spłacić?

Kredytobiorca ma obowiązek spłacać kredyt zgodnie z harmonogramem spłaty. Ustawa nie wyklucza składania Wniosku w sytuacji kiedy występuje opóźnienie w spłacie kredytu, który nie został skutecznie wypowiedziany przez Bank. 

Nie oznacza to jednak, że po zakończeniu okresu zawieszenia wykonania umowy zaległe raty nie będą wymagane. Bank nadal będzie oczekiwał ich niezwłocznego zapłacenia, o ile kredytobiorca nie spłacił nadal zaległości.

 

 

Pyt. 15. Czy w okresie zawieszenia wykonania umowy kredytu będzie działać usługa Polecenie Zapłaty?

Usługa Polecenia Zapłaty nie będzie działać w okresie zawieszenia wykonania umowy kredytu.

 

 

Pyt. 16. Czy w okresie zawieszenia wykonania umowy można spłacać kredyt?

Wpłaty na rachunek do spłaty kredytu będą przyjmowane przez Bank na dotychczasowych zasadach. Będą one kwalifikowane na poczet spłaty zgodnie z zapisami umów kredytowych. Prosimy o zapoznanie się w pierwszej kolejności z umową kredytu. Wpłata środków nie spowoduje jednak zakończenia lub skrócenia okresu zawieszenia wykonania umowy.

 

 

Pyt. 17. Czy Bank przedłuży okres zawieszenia wykonania umowy kredytu na dłużej niż 3 miesiące?

Ustawa przewiduje maksymalny trzymiesięczny okres zawieszenia wykonania umowy. W przypadku zmiany Ustawy Bank dostosuje się do jej nowego brzmienia.

 

Strona internetowa Banku BPH wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje w polityce prywatności i plików cookies więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close