Bank BPH (grupa GE Capital)
Bank BPH (grupa GE Capital)

Strona główna » Przydatne informacje » Regulaminy, dokumenty i wzory druków

mifid

 • Produkty Inwestycyjne w Banku BPH (PDF)
 • Akty prawne - MiFID obejmuje trzy akty prawne :
  1. Dyrektywę 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynku instrumentów finansowych.
  2. Dyrektywę 2006/73/WE z dnia 10 sierpnia 2006 r. wprowadzającą środki wykonawcze do Dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy (akt wykonawczy).
  3. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1287/2006 z 10 sierpnia 2006 r. wprowadzające środki wykonawcze do Dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zobowiązań przedsiębiorstw inwestycyjnych w zakresie prowadzenia rejestrów, sprawozdań z transakcji, przejrzystości rynkowej, dopuszczenia instrumentów finansowych do obrotu oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy (akt wykonawczy).

  Na potrzeby wdrożenia dyrektyw MiFID w Polsce znowelizowane zostały ustawy:
  1. Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r.
  2. Ustawa o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2005 r.

  Implementacja regulacji następuje także poprzez akty wykonawcze, tj :
  1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust.2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz banków powierniczych. 
  2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych oraz warunków szacowania przez dom maklerski kapitału wewnętrznego.
   
 • Polityka Wykonywania Zleceń:
  Dyrektywa MiFID zobowiązuje firmy inwestycyjne do uczciwego, sprawiedliwego i profesjonalnego działania w najlepiej pojętym interesie Klientów. Zlecenia Klientów należy wykonywać niezwłocznie, należycie i uczciwie.

  Firma inwestycyjna wykonująca zlecenia Klientów powinna podjąć wszelkie działania w celu uzyskania możliwie najlepszych wyników dla swoich Klientów, uwzględniając cenę, koszty, czas zawarcia i rozliczenia transakcji, wielkość zlecenia, czy inne aspekty, które mogą mieć wpływ na jego wykonanie.

  Biuro Maklerskie Banku BPH SA przy wykonywania zleceń dotyczących instrumentów finansowych określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późniejszymi zmianami) podejmuje wszelkie uzasadnione działania w celu osiągnięcia możliwie najlepszych wyników dla Klienta przy realizacji zlecenia. Uzasadnione działania oznaczają zastosowanie przez Biuro Maklerskie Banku BPH SA odpowiednich procedur i rozwiązań mających na celu ochronę najlepiej pojętego interesu Klienta. Nie oznaczają one jednak zobowiązania Biura Maklerskiego Banku BPH SA do wykonywania zleceń na wszystkich dostępnych miejscach realizacji zleceń. Polityka wykonywania zleceń stosuje się do zleceń składanych przez Klientów Detalicznych i Klientów Profesjonalnych.
  Biuro Maklerskie Banku BPH S.A. nie jest zobowiązane do podjęcia działań określonych w Polityce wykonywania zleceń, jeżeli określone przez Klienta szczegółowe warunki realizacji zlecenia są odmienne od zasad wskazanych w ww. regulacji.

  Czynniki wpływające na realizacje zlecenia:
  Biuro Maklerskie Banku BPH SA w celu osiągnięcia możliwie najlepszych wyników dla Klienta bierze pod uwagę następujące czynniki:
  - cenę instrumentu finansowego na danym rynku,
  - koszty ponoszone przez Klienta, związane z wykonaniem zlecenia,
  - spodziewany czas i prawdopodobieństwo wykonania zlecenia i rozliczenia transakcji,
  - wielkość zlecenia, jego charakter lub inne aspekty mające istotny wpływ na wykonanie zlecenia.

  Miejsca wykonywania zleceń:
  Biuro Maklerskie Banku BPH SA wykonuje zlecenia Klientów na poniższych rynkach:
  - giełdowy rynek regulowany - Giełda Papierów Wartościowych SA w Warszawie (GPW),
  - regulowany rynek pozagiełdowy - BondSpot SA (RRP),
  - alternatywny system obrotu - NewConnect - rynek prowadzony przez GPW (ASO).

  W przypadku gdy instrument finansowy jest notowany równocześnie na GPW, RRP i/lub ASO to Biuro Maklerskie Banku BPH SA wykonuje zlecenie na GPW. Natomiast gdy instrument finansowy jest notowany na RRP i ASO to Biuro Maklerskie Banku BPH SA wykonuje zlecenie na ASO. Sposób wykonywania zleceń na wskazanych powyżej rynkach zapewnia stałe uzyskiwanie możliwie najlepszego wyniku dla Klienta, przy uwzględnieniu czynników wskazanych w pkt. 1. Lista rynków regulowanych i alternatywnych systemów obrotu, których Biuro Maklerskie Banku BPH SA jest uczestnikiem dostępna jest na stronie www.bph.pl.

  Generalne wytyczne realizacji zleceń:
  Biuro Maklerskie Banku BPH SA wykonuje zlecenia Klientów niezwłocznie, należycie i uczciwie według kolejności ich przyjęcia, o ile z warunków wykonania zlecenia określonych przez Klienta nie wynika co innego lub wymaga tego istotny interes Klienta.

  Biuro Maklerskie Banku BPH S.A., w sytuacji gdy Klient wskaże, że zlecenie powinno zostać przekazane na inny, niż wynikający z niniejszej Polityki rynek wymaga określenia w zleceniu miejsca wykonania zlecenia.
  Biuro Maklerskie Banku BPH S.A. nie łączy i nie będzie łączyło zleceń Klientów ze zleceniami własnymi (transakcjami na własny rachunek).

  Monitorowanie skuteczności Polityki Wykonywania Zleceń i jej okresowy przegląd:
  Biuro Maklerskie Banku BPH S.A. regularnie, co najmniej raz w roku, weryfikuje skuteczność wdrożonych rozwiązań i stosowanej Polityki Wykonywania Zleceń w celu dokonania oceny konieczności wprowadzenia zmian do tej Polityki. Wszelkie zmiany w Polityce Wykonywania Zleceń, Biuro Maklerskie Banku BPH S.A. udostępni Klientom poprzez umieszczenie zmienionej Polityki na stronie internetowej www.bph.pl.

  O istotnych zmianach Polityki Wykonania Zleceń, Biuro Maklerskie Banku BPH S.A. informuje Klienta w takim terminie, aby Klient mógł wypowiedzieć umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

   
 • Informacje o Biurze Maklerskim:
  Nazwa firmy inwestycyjnej - Biuro Maklerskie Banku BPH S.A.
  Język wykorzystywany w komunikacji z Biurem - Język polski, w którym sporządzane będą dokumenty i przekazywane informacje.
  Sposoby komunikowania się i przekazywania zleceń do Biura:
  - osobiście w Oddziałach Banku BPH,
   - telefonicznie pod numerem 801 377 933 lub +48 58 308 56 09 (koszt połączenia zgodnie z taryfą Twojego operatora),
   - z wykorzystaniem bankowości internetowej na platformie Banku BPH,
  - za pośrednictwem faksu pod numerem +48 12 423 15 26.
  Oświadczenie o posiadaniu zezwolenia na działalność maklerską - Biuro posiada zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego nr KPWiG-4021-2/2001 z dnia 14 lutego 2001 r.
  Informacje dotyczące systemów gwarantujących bezpieczeństwo aktywów Klientów oraz skrócony opis działań podejmowanych przez Biuro w celu zapewnienia ochrony takich aktywów - systemem gwarantującym bezpieczeństwo aktywów Klientów jest obowiązkowy system rekompensat, utworzony przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: KDPW, www.kdpw.pl) w celu gromadzenia środków na wypłaty rekompensat inwestorom. Celem systemu rekompensat jest zagwarantowanie inwestorom zwrotu całości lub części utraconych instrumentów finansowych i środków pieniężnych, zgromadzonych przez nich w domach maklerskich w związku z usługami świadczonymi na ich rzecz, w przypadku ogłoszenia upadłości domu maklerskiego lub zaistnienia innego stanu faktycznego powodującego, że dom maklerski nie jest w stanie wykonać ciążących na nim zobowiązań wynikających z roszczeń inwestorów i nie jest możliwe ich wykonanie
  w najbliższym czasie. System rekompensat zabezpiecza wypłatę 100% środków inwestorów do wysokości równowartości 3 000 EUR w PLN (według kursu na dzień upadłości domu maklerskiego) oraz 90% nadwyżki ponad tę kwotę, z tym, że górna granica środków objętych systemem wynosi 22 000 EUR. Biuro jest uczestnikiem obowiązkowego systemu rekompensat.
  Zakres i szczegółowe zasady usług maklerskich świadczonych przez Biuro - Przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia i zbycia instrumentów finansowych, wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek zleceniodawcy, przechowywanie lub rejestrowanie instrumentów finansowych w tym prowadzenie rachunków papierów wartościowych oraz rachunków pieniężnych służących do ich obsługi. Szczegółowe zasady świadczenia usług określają odpowiednie regulacje Biura, dostępne na stronie www.bph.pl oraz w Oddziałach Banku BPH.
  Podstawowe zasady wnoszenia i załatwiania skarg - Skargi dotyczące świadczenia usług przez Biuro mogą być składane:
  - pisemnie w Oddziale Banku lub korespondencyjnie na adres Biura;
   - przez kanały teleinformatyczne tj. formularz kontaktowy na stronie www.bph.pl lub pod numerami telefonów 801 377 933 i 12 58 308 56 09 (koszt według taryfy Twojego operatora).
  Skargi rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty wpływu, a odpowiedź jest przekazywana Klientowi listem poleconym. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia skargi we wskazanym powyżej terminie, Biuro powiadomi Klienta o tym fakcie na piśmie z podaniem przyczyny opóźnienia oraz oznaczeniem nowego terminu rozpatrzenia skargi. Klient niezadowolony z decyzji Banku / Biura i wyjaśnień uzyskanych w odpowiedzi Banku / Biura na reklamację ma możliwość pisemnego odwołania do Rzecznika Klientów Banku BPH. Szczegółowe informacje wraz z danymi adresowymi dostępne są na stronie internetowej Banku www.bph.pl 
  Zakres, częstotliwość i terminy przekazywania Klientom informacji dotyczących świadczenia przez Biuro usług maklerskich - Biuro sporządza i przekazuje Klientom informacje dotyczące wykonania zlecenia niezwłocznie po wykonaniu zlecenia, nie później niż do końca dnia roboczego następującego po dniu, w którym wykonane zostało zlecenie, natomiast informacje zawierające dane zestawienie przechowywanych lub rejestrowanych aktywów - raz w roku, według stanu na koniec roku kalendarzowego.
  Informacje dotyczące prowadzonych rachunków pieniężnych - Środki pieniężne Klientów deponowane są odrębnie od środków pieniężnych Biura na rachunkach bankowych prowadzonych przez Bank BPH SA.

   
 • Zarządzanie konfliktami interesów w Biurze Maklerskim:
  Konflikt interesów to znane Biuru Maklerskiemu okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem Biura Maklerskiego lub osoby bliskiej i obowiązkiem działania w sposób rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klienta Biura Maklerskiego, jak również znane okoliczności, które mogą doprowadzić do powstania sprzeczności między interesami kilku Klientów Biura Maklerskiego. W celu identyfikacji i zapobiegania konfliktowi interesów oraz kontroli procesów Biuro Maklerskie Banku BPH S.A. wprowadziło odpowiednie regulacje wewnętrzne i procedury mające na celu przeciwdziałanie konfliktom interesów.

  Biuro Maklerskie Banku BPH S.A. jako podmiot świadczący usługi maklerskie, działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa z zachowaniem należytej staranności. Jednym ze sposobów realizacji świadczenia usług z zachowaniem najlepiej pojętego interesu Klienta jest właściwa informacja dotycząca możliwych konfliktów interesów.

  Definicja - Konflikt interesów to znane Biuru Maklerskiemu okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem Biura Maklerskiego lub osoby bliskiej i obowiązkiem działania w sposób rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klienta Biura Maklerskiego, jak również znane okoliczności, które mogą doprowadzić do powstania sprzeczności między interesami kilku Klientów Biura Maklerskiego.

  Konflikt interesów - Ryzyko konfliktu interesu może wystąpić, gdy:
  - Biuro Maklerskie, Pracownik lub osoba bliska z Biurem Maklerskim może uzyskać korzyść lub uniknąć straty wskutek poniesienia straty lub nie uzyskania korzyści, przez co najmniej jednego Klienta Biura Maklerskiego;
  - Biuro Maklerskie, Pracownik lub osoba bliska z Biurem Maklerskim posiada powody natury finansowej lub innej, aby preferować klienta lub grupę klientów w stosunku do innego Klienta lub grupy Klientów Biura Maklerskiego;
  - Biuro Maklerskie, Pracownik lub osoba bliska z Biurem Maklerskim ma interes w określonym wyniku usługi świadczonej na rzecz Klienta albo transakcji przeprowadzanej w imieniu Klienta i jest on rozbieżny z interesem Klienta;
  - Biuro Maklerskie, Pracownik lub osoba bliska z Biurem Maklerskim prowadzi taką samą działalność jak działalność prowadzona przez Klienta; - Biuro Maklerskie, Pracownik lub osoba bliska z Biurem Maklerskim otrzyma od osoby innej niż Klient korzyść majątkową inną niż standardowe prowizje i opłaty, w związku z usługą świadczoną na rzecz Klienta.


  Osoba bliska - osoba pozostająca z Pracownikiem w stosunkach prawnych lub faktycznych, dotyczy to w szczególności:
  - małżonka, krewnego do trzeciego stopnia, powinowatego do drugiego stopnia, przysposobionego lub podopiecznego/pozostającego pod kuratelą oraz osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
  - innych osób pozostających z osobą powiązaną w takich stosunkach, że po stronie pracownika lub osoby powiązanej może powstać konflikt interesów.

  Przykładowe obszary powstawania konfliktów interesów - Konflikt interesów może powstać w zakresie: 
  - informacji poufnych dotyczących w szczególności instrumentów finansowych i ich emitentów, 
  - inwestowania przez pracowników Biura Maklerskiego lub osoby powiązane na rachunek własny,
  - zobowiązań pieniężnych lub niepieniężnych Biura Maklerskiego, pracownika Biura Maklerskiego lub osoby powiązane,
  - obietnicy uzyskania lub możliwości uzyskania korzyści pieniężnej lub niepieniężnej przez Biuro Maklerskie lub osoby powiązane, 
  - przyjmowania i oferowania nieuprawnionych korzyści w zakresie świadczonych usług maklerskich,
  - prawnych i faktycznych stosunków pomiędzy Klientem Biura Maklerskiego, a osobą powiązaną.

  Zapobieganie powstawania konfliktów interesów:
  W celu zapobiegania powstawania konfliktu interesów oraz eliminowania sytuacji, w których może dojść do powstania konfliktu interesów, każdy pracownik Biura Maklerskiego zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących go regulacji wewnętrznych (tzw. "Chińskie Mury"):
  - Regulaminu zarządzania konfliktami interesów w Biurze Maklerskim Banku BPH SA,
  - Regulaminu ochrony przepływu informacji poufnych oraz stanowiących tajemnicę zawodową w Biurze Maklerskim Banku BPH SA,
  -  Regulaminu inwestowania na własny rachunek przez pracowników Biura Maklerskiego oraz zapobiegania transakcjom własnym,
  -  Instrukcja służbowa przeciwdziałania i ujawniania w Biurze Maklerskim Banku BPH SA przypadków manipulacji, 
  -  Tryb i warunki sporządzania rekomendacji i analiz oraz i publikacji i dystrybucji w ramach Biura Maklerskiego Banku BPH SA.

  Regulacje wewnętrzne Biura Maklerskiego zapewniają niezależność oraz organizacyjne wydzielenie poszczególnych osób lub zespołów Biura wykonujących swoje obowiązki służbowe, a także odpowiedni nadzór nad osobami i zespołami wykonującymi czynności związane z działalnością maklerską.

  Sposób organizacji wykonywania przez pracowników czynności służbowych wyklucza niekorzystny wpływ na stosowanie środków i procedur w zakresie eliminowania przypadków powstania konfliktu interesów poprzez ograniczanie możliwości zaistnienia sytuacji, gdy ten sam pracownik jednocześnie wykonuje czynności związane z różnymi obszarami działalności Biura, gdyby wiązało się to z ryzykiem naruszenia interesu Klienta.

  Postępowanie w przypadku powstania konfliktu interesów:
  Przed zawarciem z Klientem umowy dotyczącej danej usługi maklerskiej pracownik sprawdza czy istnieje konflikt interesów na skutek, którego może dojść do naruszenia interesu Klienta. W sytuacji stwierdzenia, że konflikt interesów istnieje przekazuje tę informację Klientowi. W informacji tej zawierane są dane niezbędne Klientowi do podjęcia świadomej decyzji, co do zawarcia umowy.

  Zawarcie umowy o świadczenie danej usługi maklerskiej może nastąpić wyłącznie pod warunkiem, że Klient potwierdzi pisemnie otrzymanie informacji o istnieniu konfliktu interesów oraz złoży pisemne oświadczenie, że wyraża zgodę na świadczenie mu danej usługi maklerskiej pomimo istnienia konfliktu interesów.
  W przypadku powstania konfliktu interesów po zawarciu z Klientem umowy o świadczenie danej usługi maklerskiej, pracownik Biura Maklerskiego informuje o tym niezwłocznie Klienta oraz powstrzymuje się od świadczenia danej usługi maklerskiej do czasu otrzymania pisemnego oświadczenia od Klienta o wyrażeniu zgody na kontynuację świadczenia usługi lub o rozwiązaniu umowy.

  Biuro Maklerskie na żądanie Klienta przedstawi szczegółową informacje dotycząca postępowania Biura Maklerskiego w przypadku powstania konfliktów interesów.
   
 • Informacje o Banku:
  Bank BPH Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. płk. Jana Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk
  Bank jest zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku, pod numerem KRS 0000010260,
  NIP: 675-000-03-84. Wysokość kapitału zakładowego wynosi 383 33 9 555 zł, wysokość kapitału wpłaconego wynosi 383 33 9 555 zł.

  Bank jest członkiem Grupy GE Capital, dla której podmiotem dominującym jest General Electric Company.
  Biuro Maklerskie Banku BPH działa jako wydzielona organizacyjnie jednostka Banku BPH SA. Biuro Maklerskie Banku BPH Spółka Akcyjna jest Członkiem Izby Domów Maklerskich i w prowadzonej działalności podlega zasadom Kodeksu Praktyki Domów Maklerskich. Klienci mogą kontaktować się z Bankiem i Biurem Maklerskim poprzez sieć oddziałów, których adresy są dostępne na stronie www.bph.pl

Skontaktuj się z nami

infolinia 801 377 933
58 308 56 09


Koszt połączenia według taryfy operatora.